شخصیت گرامی زنده یاد ببرک کارمل بسیار بزرگ‌تر از آنست که وصف آن در قلم بیان بگنجد باآنکه نظریات و نگارش‌های گسترده‌ی قلم به دستان، تحلیلگران سیاسی، فرهنگیان مترقی وداد خواه، محققان و پژوهشگران خرد ورز، شخصیت‌های علمی و اکادمیک و جنبش‌های مترقی، دادخواهانه و دموکراتیک افغانستان وجهان پیرامون شخصیت فرزانه رهبر محبوب حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارایه گردیده، در برگه حاضر خلاصه‌ی از ابعاد شخصیت گرامی آن به بحث گرفته می‌شود.

زیرا بحث پیرامون چنین شخصیت ملی و بین‌المللی، بحث یک مکتب بزرگ انسانیت، بحث رهبر خردمند انسان نوین، بحث یک تربیتگاه ناب وطن‌پرستانه و بالاخره بحث یک خورشید تابناک در آسمان سیاسی افغانستان، منطقه وجهان می‌باشد.

زنده یاد ببرک کارمل در اوج انتظارات توده‌های مردم به‌روشنی افق‌های بیکران تاریخ کشور در سال ۱۹۲۹ ترسایی دیده بجهان گشود. باآنکه ۲۶ سال از غروب نابهنگامش می‌گذرد ولی تا هنوز در مکتب و آموزه‌هایش، دراندیشه ها وآفرینشها یش، در آثاروارزشهای خلاق و میراث بزرگ انسانی اش وبلاخره در قلوب جنبش دادخواهانه و دموکراتیک افغانستان همواره میتابد. هیچ قدرتی وتوفانی هیبتناک نتوانست آن را ساکت و خاموش سازد.

فوق العاده گی نبوغ وذکاوت ذاتی ببرک کارمل از مراحل آغازین زنده گی، شخصیتش را بادیگر با همصنفانش متفاوت میساخت. زنده یاد ببرک کارمل در دوران جوانی وایام تحصیل از آغازگران اتحادیه ی محصلین وپیشگامان مبارزه در راه آزادی، عدالت ودموکراسی بود.

ببرک کارمل بمثابه یک مرد شجاع ودلیر در مبارزه بر ضد ظلمها وبیعدالتی شجاعانه قدم بر داشت واز استبداد وحبس غل وزنجیر نهراسید. ببرک کارمل در راه مبارزه مترقی، داد خواهانه و دموکراتیک از جمله ی اولینهایی بود که در دوران مبارزات سیاسی اش نسلی از جوانان روشنفکر را با روحیه ی وطنپرستی وپرورش انسان نوین ومترقی آموزش میداد وبرای نخستین بار در نسل روشنگری افغانستان مطالعه کتب وآثار مترقی، مبارزه جمعی وداد خواهانه، مظاهره، اعتصاب، اجتماعات، گردهمایی ها، شعار ها، بیانات وسخنرانیها را رایج ساخت.

شخصیت زنده یاد ببرک کارمل بیانگر ارزشهای عالی انسانی بمثابه رهبر بزرگ مردمی ودادخواهانه ی جنبش ترقیخواهی، اساسگذار مکتب انسانیت وپرورشگاه انسان نوین، شخصیت با عزم، با اراده ی آهنین، شجاعت، متانت، مهربانی، صداقت، پاکی، وپیشتاز مبارزه بخاطر آزادی، صلح ودموکراسی با سیاست همزیستی مسالمت آمیز وبمثابه یک انترناسیونالیست پرشور وآهنین با اندیشه ی دوستی با خلقهای جهان وصدها گوهر ذاتی ارزشهای بزرگ انسانی اهداف وخصوصیات عالی شخصیت گرامی آن می‌باشد.

بر پایه ی همین ارزشها ی والای داد خواهانه بود که بخاطر نجات مردم افغانستان از بد بختی قرون متمادی سرنوشت خود را با سرنوشت مردم زحمتکش افغانستان یکی ساخته، طرح تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در سال ۱۳۴۳ خورشیدی تحقق بخشید و با گسترش مبارزه سر تا سری بخاطر تامین عدالت وبرابری در نتیجه کسب اعتماد مردم شریف شهر کابل زنده یاد ببرک کارمل مورد احترام وپشتیبانی مردم کابل قرار گرفت که بر بنیاد آن دو بار در دوره های ۱۲ و ۱۳ ولسی جرگه نماینده گی خلق شریف وزحمتکش کابلیان در ولسی جرگه را حاصل کردند.

به این ترتیب رهبر بی بدیل ح د خ ا زنده یاد ببرک کارمل بزرگ بمثابه شخصیت ملی و بین‌المللی، همعصر مهاتما گاندی، لعل نهرو، یاسر عرفات، داکتر هوشیمن، جمال عبدالناصر، نلسن ماندلا، فیدل کاسترو، پاتریس لوممبا، مارتین لوتر کینگ وجوهات مشترک سیاسی در همسویی خدمتگذاری بمردم ستمدیده ورهایی مستضعفان جهان قابل ستایش وتحسین است.

یک ژور نالیست هندوستانی در باره شخصیت عالی زنده یاد ببرک کارمل مینوشت «شخصیت سیاسی ببرک کارمل پس از ششم جدی سال ۵۸ بوجود نیا مده است بلکه شخصیت زنده یاد ببرک کارمل بزرگ چندین دهه قبل ساخته شده بود یعنی قبل از آنکه ایشان رییس جمهور شوند ببرک کارمل شده بودند» درین رابطه چندین شخصیت‌های فرهنگی وسیاسی افغانستان وجهان چون سلطان علی کشتمند، دستگیر پنجشیری، اکادمیسین سیستانی، پوهاند عبدالرسول رهین، وتحلیلگران سیاسی همچون آقای مولوی زاده ونماینده ی حزب توده ی ایران وجمع دیگراز تحلیلگران سیاسی همه به اتفاق آرا در رابطه به شخصیت عالی، شجاعت، قاطعیت، صداقت، پاکی، دانش وارزشهای عالی دموکراتیک ودور اندیشی وسعت نظر ببرک کارمل نظریات واحد ومشترک ارایه نموده اند.

در رابطه به هوشدار ها وپیش بینیهای زنده یاد ببرک کارمل از جمله صدها نسخه ی بجا مانده از آن با اشاره بیکی از بیانات پارالمانی ایشان که در دوره دوازدهم شورا خطاب به اعضای حزب فرموده بود «پرچمداران دموکراتیک خلق افغانستان برای شما هشدار میدهم که دشمنان سوگند خورده ی شما در وجود ارتجاع، استبداد وآمپریالیزم بسیار محیل کهنه کاروحیله گراند. وشما را بحیث بهترین، آگاهترین، پاک ترین وصادق ترین مبارز راه آزادی وعدالت تشخیص ودر صدر لیست سیاه خود قرارداده اند. هوشیاری را از دست ندهید وحدت حزبی تان را مانند مردمک چشم خود حفظ نموده وتحکیم بخشید. وسطح دانش خود را همواره بلند ببرید.»

ببرک کارمل بزرگ یگانه شخصیتی بود که در مبارزه حق بر باطل از هیچ چیزی نمی هراسید وبه مبارزه وانتخاب راه خود باور وایمان کامل داشت بنا بر آن از حبس تهدید غل وزنجیر هراسی نداشت ودر سنگر مبارزه یگانه شخصیتی بود که پشت آمپریالیزم وارتجاع را بلرزه در آورده بود به همین دلیل از میان همه رهبران اولتر آماج ارتجاع و آمپریالیزم قرار میگرفت.

ببرک کارمل پس از احراز قدرت سیاسی با تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی پیچیده ی افغانستان وطرح های مبارزه برای برونرفت از عقب مانده گی نخستین بار با ارزیابی عمیق از اوضاع نا بسامان کشور جنبش ترقی خواهی را بسوی تغیرات وتحولات نوین و دموکراتیک سمت و سو بخشید. درگام نخست ساختار یک اردوی نیرومند مجهز با تجهیزات عصری ومدرن در بخش نیروهای دفاعی وپلیس با احساس عالی وطن‌پرستانه و دموکراتیک بدفاع از استقلال، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی در الویت کاری حزب ودولت قرارداده شد.

همچنان تحت رهبری ببرک کارمل ساختارتمام بخشهای دولت وسیع ا لبنیاد مردمی به اشتراک همه ملیتهای باهم برادر وبا هم برابر افغانستان وسایر اقشار زحمتکش بر پایه ی عدالت و تساوی حقوق زنان با مردان برنامه رشد سیاسی اقتصادی بادرنظر داشت توازن اجتماعی وفرهنگی، تشکیل شوراها، اتحادیه ها ونهاد های بزرگ فرهنگی با برنامه های علمی وعملی بدفاع از زحمتکشان کشور وتامین حقوق معشیتی رایگان وافزودی معاش کارگران ومامورین پایین رتبه دولتی تامینات صحی، توسعه ورشد معارف متوازن تاتحصیلات عالی رایگان، نوسازی افغانستان و سایر فعالیتهای خدماتی در الویت وظایف وبرنامه ی کاری دولت جمهوری د ا قرارداشت.

زنده یاد ببرک کارمل اولین کسی بود که مخالفت صریح خود را با آمدن قوتهای نظامی به رهبری اتحاد شوروی وقت بطور حضوری، کتبی وشفاهی موکداً ابراز داشته و اولین شخصیتی بود که خروج قطعات نظامی اتحاد شوروی از افغانستان را به جانب رهبری شوروی رسماٌ مطرح ساخته بود. همچنان اولین شخصیتی بود که در پلینوم پانزدهم کمیته مرکزی حزب وتیزسهای دهگانه ببرک کارمل سیاست صلحامیز و آشتی ملی را درالویت کاری حزبی ودولتی قرار داده بود و با اعلامیه پبیشنهاد چهار فقره یی برای ملل متحد وقدرتهای جهان بخاطر قطع جنگ وتامین صلح درافغانستان تاکید داشت که پسانها داکتر نجیب اله هم روی همان اعلامیه اصرار می ورزید.

با آنکه فروغ زنده گی زنده یاد ببرک کارمل در دسامبر ۱۹۹۶ به جاودانگی ها پیوست ولی غروبش نتوانسته که آنرا خاموش بسازد بلکه زنده یاد کارمل بزرگ در آموزه‌هایش، درسخنرانیهایش، در درس ومضمون کتب وآثارش، درارزشهای آفریده ومیراثهای گوهر نشان وناب اش وبلاخره در مکتب اندیشه های نوین وپرورشگاه انسان مترقی، در افکار واذهان پرچمداران دموکراتیک کشورش وبلاخره در سینه وقلوب زحمتکشان میهنش زنده وجاودانه میتابد.

روحش شاد، یادش گرامی و نامش جاودان باد

باعرض حرمت

 

 وکیل کوچی