بشریت درفرایندتاریخ با هم در کشمکشها و زدوخوردهای  تباه کن وویرانگرکه سرنوشت انسانهارا به گونه یی های مختلفی تعین  وفردا های شان را قلم زده است، مواجه بوده است. اگر ازتجاوزهای که بر شالوده یی  جنگهای قومی ومذهبی ، توسط سلاطین مقتدر علیه اقوام مستعضف و کم زور و بی دفاع   در دوران های مختلفی اقتصادی واجتماعی قرون  وسطی وپیش ازان بگذریم ؛در قرون معاصرنیز با ظهور کشورهای مدرن درقرن هجده و نوزده،  کشمکشها وتجاوزها با استفاده از سلاح  مدرن  هستوی و اتمی برای اهداف ژئیو پولیتیکی واقتصادی علیه یکدیگر جنگید ه اند،که این جدالها ادامه دارد ،گذشته را صحه میگذارد. در نتیجه این حوادث  خونبار ملتهای جدید با نظامهای نوین مترقی ودموکرات سربلند کرده ویا اینکه ازبین رفته ویا زیر سلطه منافع اقتصادی وسیاسی  و منطقویی کشورهای قدرتمند درامده اند.  دراین راه انسانها و شخصیتهای فراوان سیاسی و قومی که به خاطر حقو ق انسانی ازادی ،برابری -- مساوات برضد اختلافهای سیاسی اقتصادی،  اتنیکی ،مذهبی وعقیدوی میرزمیدند توسط دولتهای بزرگ قدرتمنداستثمار کننده با استفاده ازاشخاص وگروهای تررویستی دینی ومذهبی واتنیکی سرکوب و جانهای شیرین خودرا از دست داده  اند.  با دسته بندی گروهای مسلح تروریستی برای از بین بردن اشخاص  برجسته سیاسی که به زعم  سلاطین وزمامدران مدرن نه بودند ،ترس ارعاب را بوجود اورده راهی تجاوزومنفعت خویشرا پاک و باز کرده اند  . بناعن نوع ترور یک پدیده تاریخست که با رشد بشریت بوجود امده است. غالبن این پدید ه به گمان اغلب 147 سال پیش در اپریل 1865 ترسایی در امریکا بعدار ختم جنگهای داخلی بوجود امده باشد که اشخاص برجسته سیاسی مشهور قرارذیل ترور وبه قتل رسیده اند: ابرهام لیکلن رییس جمهورامریکا انهم توسط یک تن امریکایی که انگییزه ان لغو بردگی سیاه پوستان درامریکا بود؛.ویلیام مک کیتکلی بیست وپنجمین رییس جمهور امریکا که عامل قتلش معلوم نه شد،لئون تروتسکی سیاست مدار روسی  ، مهاتماگاندی که رهبر معنوی وسیاسی هندی هاکه بوسیله نیروهای راست افراطی نسبت روابط گسترده با پاکستان، جان اف کندی با  دسیسهء مرموزی که بعدن کشف شد که توسط سازمان جاسوس سیا.آی .ای سازماندهی  شده بود،مالکوم ایکس مبارز راهی عدالت برابری ومساوات میان سیاپوستان وسفید پوستان درهنگام سخنرانی بوسیله سه تن  افراطی راست سفید پوست ،مارتین لوترکینگ مبارز جان نثار وبیشگام خواهان حقوق مدنی سیا ه پوستان علیه تعصب قومی ومنطقوی در ایالت تنسی شهر ممفیس  ، ارنستوچه گواراچهره انقلابی مارکسیست یکی از شخصیتهای اصلی انقلاب کوبا، انورسادات رییس جمهور مصر، شادروان دکتور نجیب الله رییس جمهورافغانستان ورییس حزب وطن  ، احمد شاه مسعود عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان ، بی نظیر بوتو  نخست وزیر پاکستان،استاد غلام ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان وریس کمیته صلح با مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حاج قاسم سلیمانی قوماندان "واحد سپا هی پاسداران" بیرون مرزی جمهوری اسلامی ایران که همه بر اساس تعصبها واختلافهای قومی وایدیالوژیکی وسیاسی توسط افراد ودولتهای جهانی(ازجمله امریکا) وگروهای افراطی اسلامی مستقیم وغیر مستقیم ترور وبه قتل رسیده اند.

  بعداز پیروزی انقلاب اکتوبر که جهان به دوقطب شرق وغرب بر شالوده یی ایدیالوژی طبقاتی تقسیم شد ؛هرکدام برای گسترش  اهداف اقتصادی وسیاسی درکشمکش وجنگهای سرد وگرم  بودند تا یک دیگررا مغلوب سازند . امریکا نطربه سوابق خویش درمورد تشکیل گروها واحزاب سیاسی تند روی اسلامی علیه اتحادشوروی که باهم اختلاف ایدیالوژیکی داشتند برای ازبین بردن نفوذش درجهان وبالخصوص  درخلیج فارس وسایر کشورهای اسلامی با کمکهای کشور اسرائیل وانگلیس توانست دراین راه پیش قدم شود،تاکشورهای حاشیه خلیج فارس  وسایر نقاط جهان راتحت کنترول داشته باشدو انهارا برضد شوروی با کمکهای مادی ومعنوی ونظامی  تحریک وسازماندهی نماید . امپریالیزم جهانی در رأس امریکا برای مقاصد بی شرمانه خویش تروریزم را یک پدیده جهانی برای تهدید کشورهای رقیب خویش تبدیل کرد . چنانچه بعداز قیام هفت ثور که درافغانستان نظام نوین مترقی بوجود امد وبرای اینکه شورویهای را درگیر دراین کشور بساز د، چون اتحادشوروی کشوری بود که از دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان وبرنامه ی مترقی ان دفاع میکرد ودرضمن کمکهای وسیع رااز لحاظ اقتصادی واجتماعی  دریغ نمی کرد. بنابراین امریکا به خاطر اینکه پای شوروی را درقضیه افغانستان محکم بکشاند، از مخالفین دولت افغانستان که قبلن درزمام جمهوری محمد داوود به پاکستان برای فعالیتهای سیاسی علیه نطام داوود خان به پاکستان فرار کرده بودند و مورد  پشتبانی دولت پاکستان  بودند استفاده ابزاری کرده وهرنوع کمکهای سرشار مادی ونظامی را از طریق دستگای جاسوسی آی.اس .آی پاکستان  دراختیار شان قرارداده، عملأ  انها را زیر نام " جهاد"با ایجاد تنطیمهای مسلح غرض عمال  تخریبی و دهشت افکننانه تروریستی در خاک افغانستان تشویق و گسیل داشتند. چنانکه پرژنسکی مشاور امنیت قصر سفید درسالهای1980جنین مینویسد:" براساس اسناد رسمی  ، کمک سازمان سیا به مجاهدین از سال 1980، یعنی پس از ورود ارتش اتحادشوروی در 24 دسامبر سال 1979 به افغانستان رسمن  شروع شد. اما واقعیت رازی که تاکنون فاش نه شده است، به طرز کاملآ دیگری به نظر می آید. عملیات سازمان سیا درواقع از 3  ژوئن سال 1979 ، بعدازصدور فرمان رییس جمهور کارترمبنی بر کمک مخفیانه به مخالفان رژیم طرفدار شوروی درکابل اغازگردید . ما روسها را به تجاوز تحریک نه کردیم، اما احتمال مداخله را عمدأ تشدید کردیم".

   دراین مقطع زمانی بود، امریکایها یکی از سرگردگان گروه تروریستی القاعده" اسامه بن لادن" را دراختیار خویش قرارداد. چنانچه  نظر به ابراز " شمس الدین یوسف"  یکی از سران جدایی طلبان چچن، بن لادن با شناسنامه امریکایی داخل خاک چچنستان کردیده بود. این عمل بوسیله خانواده بوش رییس جمهور سابق امریکا صورت گرفته بود.  امریکا تا اخرین قدرت وتوانمندی خود کوشید که سنگ بزرگی را در پیش روی شوروی درافغانستان  قراردهید تا درافغانستان شکست بخورد.  به این رو امریکایها درسالهای 1982 تا 1992 از ساکنین 40 کشور جهان درچچن و افغانستان  غیر قانویی استفاده کرده است.  در سال 1985 بود که رونالدریگان ، ریس جمهور وقت امریکا فرمان امنیتی ملی شماره 166 مبنی بر مداخله وکمکهای نظامی امریکا با تحویلی سلاح به مجاهدن افغانستان که مقدار ان به 65هزارتن میشد امضاء کرد. با سرازیر شدن این پولها درپاکستان وقرار گرفتن ان به رهبرانی تررویستی  بنیادگران اسلامی  هزاران مدرسه دینی ایجاد وبه فعالیت بنیادگرایی دینی اغا زکردند. در عمار این مدرسها نقش عربستان سعودی به مثابه متحد اصلی امریکا درقضیه افغانستان  در الویت قراردارد. . چنانچه عبدالمنامه سعید علی، کارمند مطالعات "الاهرم"( قاهره)  گفته است "«" بن الادن و"اعراب افغانی" دوره اموزشی ویژه یی برنامه بسیار پیچیده تدوینی سازمان سیا را گذاراندند».

  همچنان گروه ‌نظامیان «القاعده» به مثابه «لژیون خارجی غرب» در جنگ یوگسلاوی هم شرکت داشتند. چنانکه درگزارش سال 1997 کمیته سنای حزب جمهوریخواه آمریکا امده است:، دولت کلینتون را آشکارا در «تبدیل بوسنی به پایگاه نظامی اسلامی» متهم کرده است. اسلامگرایان از کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به صفوف «ارتش آزادیبخش کوزوو» پیوستند و بعنوان نیروهای تقویتی در عملیات ناتو در جنگ شرکت کردند. برنامه تسلیح و آموزش «ارتش آزدیبخش کوزوو» بوسیله اداره اطلاعات نظامی آمریکا و سازمان جاسوسی ام‌آی 6 انگلیس اجرا شد. واشنگتن هم برای اولین بار شناسائی دیپلوماتیک ساختارهای تروریستی بین‌المللی را رسمیت بخشید. در عین حال، مادلن اولبرایت، وزیر خارجه وقت آمریکا «ارتش آزدیبخش کوزوو» را بعنوان طرف رسمی در مذاکرات رامبویه شرکت داد.

 ترور های که در ده 90 ترسایی درجهان بوقوع پیوسته عوامل و سازماندهی ان امپریالیزم امریکا و کشورهای هم پیماناشان  میباشد.

 ترورهای اجرا شده ، بنابر اسناد گروههای ذیدخل که بدست امده است گواهی میدهد، دولت امریکا درپشت تررویستها به نوع دران کشورها حضور داشته است.

 _  بعداز حادثه تروریستی 21 سپتامبر زمینه تقویه گروهای تروریستی درجهان  زیر نام انتقام وازبین بردن تررویزم نه تنها کم وتقلیل نه یافت بلکه فعالیتهای شان جهان گیر گردید وانهارا به قدرت رسانید. بسیار از کشورهای ازقبیل: عراق ، افغانستان ، لیبی سوریه قربانی  " تروریسم" که پای امریکا دران شامل است، شدند. این پدیده باعث جنگهای فرقه یی مذهبی سنی وشیعه در سوریه ، یمن ، عربستان سعودی،  وعراق با کمکهای دولت ایران شد . امریکا به بهانه جنگ با " القاعده" فرقه های مذهبی سنی را مسلح وتجهیز و تربیه نظامی داده که خود سبب تقویه وایجاد شکل گیری جبهات جدیدی تروریسم در خلیج فارس کردید.  بسیاری ازاین افراد قبلن عضوی شعبه" بین النهرین القاعده" بوداند. به نظر ج. سایکونماینده ویژه بازرس باز سازی  درافغانستان :" 150 میلیون دلار سرمایه گذاری از مالیه دهند گان امریکا شده است . د. ویسک درکتاب " تامین مالی دشمن: مالیات دهندگان امریکایی چگونه از طالبان حمایت می کنند" ، می نویسد:" شرکتهای امنیتی با شورشیا ن افغانستان در باره حفاظت از پروژه های ساختمانی به طور منظم مذاکره می کنند. طرح 64 میلیون دلاری کاملأ غیر عقلانی جاده خوست وگردیز از قرار معلوم 176 میلیون دلار برای  مالیات دهندگان امریکایی هزینه خواهد داشت .بیش از 43 میلیون دلار از انرا شرکت امنیتی فورأ برای استخدام مردی هزینه کرد که براساس لیست تنظیمی امریکا از رهبران شورشیان بود که، باید دستگیر ویا کشته شود. انها ماهانه 160 هزار دلار برای حفاظت از ساخت وساز در برابر خود به جهادیان پرداختند."

  این اسناد شمه یی از رویکردهای دولت امپریالیستی امریکاست که به خاطر تقویه مادی معنوی تنظیمهای تروریست طالبان والقاعده درافغانستان   انجام  داده است.

 چنانچه در کتاب " اسلام وبیداری عرب" تحریری فیلسوف واسلام شناسی مشهور طارق رمضان اسنا دومدارک را نمایان ساخته که مبنی بر اموزش حرفه یی جوانان عرب در موسسه  های اموزشی مخصوص که هزینه ان از طرف وزارت خزانه داری امریکا تآمین میشود ارایه داشته ومی نویسد" چنین موسسات اموزشی حتی درسال 2007 درقفقاز وافغانستان تأسیس گردید ند. " از جانب دیگر تحریکات مردم برای برگزاری تظاهرات از طریق شبکه های اجتماعی وسایر رسانه های مجازی وغیر مجازی  براه انداختند که نتیجه ان به قدرت مند شدن افراطیون اسلامی درسوریه  از جمله گروهای مسلح" جبهه النصر مربوط به شاخه القاعده   که رسمأ به حیث گروهی تروریست از طرف دولت امریکا شناخته میشود،گردید. متاسفانه که دولت امریکا ازاین عمل خود طفره رفته وعدم حمایت خودرا ریا کارانه ابراز مینمایند.

 همچنان شواهد واسناد کافی درجهان وجود ارد که فعالیتهای وسیع وگسترده یی را گروهای تروریستی با پشتبانی امریکا وانگلیس  علیه دولت وخلق روسیه سازماندهی واجرا کرده اند. بر اساس اطلاعات وزارت کشور روسیه بیش از 60 سازمان افراطی جهانی درحدود 100 کمپانی خارجی وده ها گروه بانکی شرکت دارند. اقامت گاهی کاری اکثریت انها دراروپا است . تنها درامریکا درحدود 50 سازمان خیریه برای جمع اوری کمکهای مالی برای افراطیون قفقاز شمالی وجود داشته ومشغول این کار هستند. از جمله:" انجمن وکلای مسلمان امریکا، مرکز اسلامی امریکا، شورای اسلامی امریکا، بنیاد خیریه اسلامی «صدای چچین» ( ثبت شده در وزارت امور خارجه امریکا) کمکهای شهری اسلامی ، بنیاد اسلامی «زکات» امریکا مرکز مساعدتهای اسلامی جامعه چچن -- اینگوش امریکا، انجمن کمکهای بین المللی ، کمکهای اسلامی جهانی."

  بر علاوه سازمانهای خیریه دیگر از سایر کشورهای اسلامی از جمله ترکیه تحت رهبری  فتح الله گولن نیز فعال بوده که باکمک دولت امریکا انجام میدهد.

 امریکا وهم پیمانان وی برای تسلط بالای منابع طبیعی کشورها وگسترش سیاستهای توسعه گرانه خویش درجهان از هیچ گونه عمل زشت غیر انسانی دریغ نمی ورزند. امروز سیاستهای خرابکاران وارعاب ترامپ که جهان را به پرتگاهی جنگ هستوی قرارداده وبا رویکردهای ماجراجویانه و فریبکارانه بر ضد منافع کشورهای که به تسلط و رهبری امریکا سر خم نه کرده از هیچ نوع توطیه ودسیسه که خصایل اساسی سرمایداری است اباءنه می کند. به گفته مارکس  : سرمایداری در بحران زنده بوده و نفس میکشد." 

 جنوری 2020 کشور المان  ،