بسیاری از تحلیلگران وپژوهشگران رویداد های سیاسی نظامی وتنشهای میان اسراییل وفلسطین را بتفصیل وتفسیرگرفته اند. سرزمین فلسطین با تاریخ هزاران ساله مهد تمدن بزرگ واماکن مقدس است که مهمترین ادیان آسمانی در آنجا نازل وبیشترین پیامبران وانبیا در آن سرزمین مقدس زاد وبود داشته اند. همچنان اقوام بنی اسراییل نیز با قدامت تاریخی در سرزمینهای همجوار فلسطین تاریخ قدیمه وآثارعتیقه ی خود را دارند.

 از همین رو فلسطین بنا بر موقعیت مهم جغرافیایی واستراتیژیک خود در غرب آسیا وحوزه جغرافیایی آن از نیل تا فرات بمثابه مهمترین گذرگاه تاریخی ونقطه ی وصل کشورهای افریقایی، آسیایی، اروپا یی وسایر مناطق جهان میباشد که بر بنیاد آن از همان گذشته های دور مورد مداخله وحملات کشور کشایان جهان وبخصوص استعمار پیر انگریزی قرار داشت. مردم آزاده ی فلسطین با عبور از پیچ وخمی های تاریخ بخصوص پس از جنگ دوم جهانی با اقدامات تازه ی انگلیس مبنی برجابجایی اقوام بنی اسراییل در قلب این سر زمین وتاسیس دولتی بنام اسراییل در سال ۱۹۴۸ که منجر به غصب سرزمینها، سلب استقلال وآزادی فلسطین و جنگهای دایمی روبرو گردیدند.

  با شعله ورشدن جنگ میان اسراییل و فلسطین وچند کشور متحد عربی در سال ۱۹۶۷ بار دیگر بیشترین سر زمینهای فلسطین وقسمتهایی از جنوب لبنان، سوریه، غرب اردن وشرق سینا از مصر به تصرف اسراییل در آمد که بموجب آن جنگ میان اسراییل در حمایت قدرتهای غربی بخصوص امریکا علیه فلسطین دراتحاد با کشورهای عربی وایرانی الی اکنون ادامه دارد که در طول این مدت همه روزه از مردم فلسطین قربانی میگیرد و هیچ قدرتی در جهان متوقفش ساخته نتوانست.

  پس از انقلاب سال ۱۹۷۸ جمهوری اسلامی ایران هرچند با ادعای بزرگی در میان کشورهای اسلامی وحمایت از داعیه فلسطین نقش بظاهر پر رنگ داشته باشد، ولی نمیتوان منافع استراتیژیک آنرا در منطقه نادیده گرفت زیرا با توجه به تجارب گذشته ومنابع خبری ایران واسراییل دربازیهای رقابتی مخالف همدیگر بوده ودرمیدان استراتیژیک مسیرروابط سمت دیگری دارد.

  چنین بنظر میرسد جمهوری اسلامی بنا یافته با نیرو های مذهبی داخلی وبه کمک

 قدرتهای غربی بخصوص ایالات متحده حامی ومتحد مهم اسراییل خواسته وناخواسته دربسیاری ازچالشها ومسایل جهانی با امریکا وغرب مسیر مشترک را دنبال نموده است چنانچه در زمان جنگ سرد ودر جنگ افغانستان جبه مشترک ضد شوروی را در همسویی با غربیها به پیش برده در جنگ اول عراق بادریافت سلاح از خارج ودر حمله ی امریکا به عراق با سقوط دادن صدام ودست باز گذاشتن ایران وسرمایه گذاری در خاک عراق، همچنان در جنگهای عربستان با یمن به همین ترتیب در سوریه ولبنان وافغانستان با دشتن پایگاه های مهم ودرسطح داخلی سرکوب خونین مخالفین بنحوی برخورد مشترک را دنبال میکنند.

 چنانچه جمهوری اسلامی علی ارغم تحریمهای گسترده از سال ۲۰۱۵ با استفاده از فرصتهای پشت پرده توانایی هسته یی موشکی ونفوذ منطقوی آن چندین برابر افزایش یافته و انگیزه ی حضور نظامی گسترده ی بنام ایران هراسی را بوجودآورده است که این خود زمینه ساز حضورقدرتهای خارجی در منطقه میباشد.

 بنقل از اندی پندت فارسی مقاله ی هدی رُوف تحت عنوان روابط ایران واسراییل چنین مینگارد ...ایران معضله ی فلسطین را ابزاری در راستای تحقق اهداف خود قرار میدهد اما برغم اظهارات خصومت شدید با اسراییل هیچ طرح وگزینه یی را برای حل معضله فلسطین ارایه نکرده ...ودر جای دیگری از مقاله آمده است بآنکه خصومت میان تهران وتل ابیو در حال افزایش بوده اما هنگامیکه منافع مطرح میشد دوکشور روابط محرمانه ی خود را حفظ میکردند در دهه ی ۱۹۸۰ ودر جریان جنگ ایران وعراق تهران در یک معامله ی پنهانی که دولت ریگان نیز در آن شرکت داشت از اسراییل سلاح وتجهیزات نظامی وارد کرد ... در جای دیگر این مقاله در هر کجا منافع واهداف ایجاب کند دو کشور دست به سازش و همکاری میزنند ».

 در حالیکه مردم آزاده ی ایران از آزادی فلسطین همواره دفاع میکنند ولی آنسوی مسُله بنظر میرسد زمانیکه قدرت در گروه های مقاومت نسج گرفته وبقوام خود میرسند آنگاه در اثر تحریکات هدفمند ومشخص با انداخت راکتها بسوی اسراییل پرتاب میشود که علی لرغم دفاع مقدس از سرزمین فلسطین بهانه ی بدست اسراییل داده که بموجب آن در اثر حملات هوایی وزمینی اسراییل جوانان فلسطینی شهید وزخمی مردم بیخانمان وفراری وزیرساختهای بزرگ تخریب گردیده که با گسترش جبهه ی جنگ آزادی خواهی و نفوذ عوامل خارجی، پروسه ی جنگ شکل نیابتی را به خود گرفته و در نتیجه ی حملات از هردو سوی جبهات متخاصم اکثراً عناصر ملکی بیگناه قربانی میشوند که شعله های آتش وجوی های خون و قتل عام مردم بیگناه را اسراییل بنام خود وجبه ی آزادی فلسطین وجمهوری اسلامی بنام خود پیروزی بزرگ قلمداد میکنند.

 همین اکنون بنقل از آیرو نیوز تحت عنوان جنگ نابرابر اسراییل وفلسطین:
دور اخیر جنگ اسراییل وفلسطین پس از هفت دهه بحران بی پایان بین المللی ابعاد جدید نسبت به مخاصمات مسلحانه سالهای گذشته دارد » بر طبق گذارشات رسانه یی ومنابع خبری درین جنگ نزدیک به سه هزار موشک از غزه به سرزمینهای اشغالی اسراییل پرتاب شده است واسراییل نیز با طیارات بم افگن بسرزمینهای فلسطینی واماکن بزرگ رسمی ومردمی را بخاک وخون یکسان نموده که در نتیجه این جنگهای خونین در مقابل ده نفر کشته از اسراییل سه صد نفر فلسطینی بشهادت رسیده وصدها زخمی وهزاران فراری بجاگذاشته است. برغم انکه مردم فلسطین اصولاً از حق آزادی خود دفاع میکنند ولی انگیزه ی خارجی این جنگها مسیر منافع را از خارج سمت وسو میدهد.

 زیرا در چشم انداز واکنشها به تنشها یی جنگی در خاک سوریه وعراق و انتخابات پیش رو در ایران، مذاکرات برجام وموضعگیری مردم در قبال حوادث اخیرآینده ی روشنی دیده نمیشود. بنابرآن جنگ گاهگاهی بمثابه ابزار فرصت بخاطرجلب توجه مردم وجهانیان مورد استفاده قدرتها قرار میگیرد.

 اینکه چرا اسراییل با چنین یک جنگ نابرابر کار حماس وغزه را یکطرفه نمیسازد معلوم است که بخاطر زهر چشم نشان دادن بکشور های عربی نفت خیز وایران هراسی بخاطر حضور نظامی در منطقه ی خلیج فارس وکنترول نفت وگاز منطقه در موجودیت ساختار هایی نیمه نظامی در غزه وفلسطین آتش جنگ را مشتعل وقدرت نمایی قدرتهای ذیدخل را در بازیهای استراتیژیک زنده نگهمیدارد. راه حل قضایای فلسطین فقط وحدت ملی خلق فلسطین، اتحاد کشورهای عربی وتصمیم گیری واحد قدرتمندان جهان باموجودیت دو کشورمستقل دوست وهمسایه یعنی فلسطین واسراییل در کنار هم بشکل برادرانه وصلحامیز میتواند این معضله تاریخی را حل وفصل نماید.

 عبدالو کیل کوچی