پنجاه وپنج سال قبل یکی از سرمقاله های جریده تابناک پرچم با همچون یک عنوان بزرگ وهشداردهنده که صلح جهان در خطر است بقلم استاد میر اکبر خیبر مزین گردیده بود که با تحلیل علمی واکادمیک از اوضاع سیاسی نظامی جهان، پیشبینی ها ی دقیق وهوشدارهای عمیق وعینی جهانیان را متوجه خطرات ناشی از مداخلات وتجاوزات قدرتهای استکباری جهان گردانیده بود.

هشداری که می بینیم دوام جنگها، تقابل نیروها وبحرانهای بین المللی ناشی از آن الی اکنون ادامه داشته وتضاد های اصلی بشکل نیابتی وارد میدان شده جهان را در لبه ی پرتگاه نیستی نزدیک میسازد.

زنده یاد ببرک کارمل در همان دوران بصراحت گفته بود تا وقتیکه آمپریالیزم در جهان وجود داشته باشد جنگ وخونریزی که جزخصلت وبقای ننگین شان است وجود خواهد داشت.

اما اینبار اوضاع پیچیده ی سیاسی نظامی جهان بشکل دگرگون کننده ی آن با جنگهای مستقیم ونیابتی اش دامن اروپارا نیز فراگرفته است. آنهم اتفاقاً نزدیک به حوزه جغرافیایی ظهور جنگهای جهانی اول ودوم. بآنکه بر بنیاد تیوری صلح از نظر علم وعدالت هرنوع جنگ غیر عادلانه وغیر دفاعی قابل رد ومحکوم تاریخ است.

اما این مرحله یی از جنگها بهر مقصدی که باشد مهمترین درس تاریخ را به متجاوزین وغارتگران جهان نشان میدهد که خونهای بشریت در شرق وغرب جهان فقط یکسان وسرخ است چنانچه از بدنهای مردم عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، فلسطین، لیبیا، یمن ویتنام، جنوبشرق آسیا وافریقا، امریکای لاتین و یوگوسلاویا آب نریخته همانند خون بشر در دیگر کشورها ونقاط عالم نیز قرمزی میباشد که اصلاً نباید حتا یک قطره خون انسان درهیچ کجای جهان بزمین بریزد وجان انسان بخطر مواجه شود.

اما بازهم این درس بزرگ برای آمپریالیزم جهانی و قدرتهای متجاوزجهان که بقای ننگین خود رادرجنگ دانسته با لشکر کشی وتجاوزات مستقیم بکشورها وجنگهای نیابتی، جهان را سیاه وسفید نگریسته از روی کبرونخوت وخط بلند تر بسوی دیگران نگریسته خود را بادار دنیا و آسیب ناپذیر جهان می دانستند عبرت انگیز است.

این جنگ برای پاسداران نظم کهن نشان داد که بلاخره زمانی دوران یاغی گری جهانی، قلدری، هژمونیزم، یک قطبی، یکه تازی وخود محوری به پایان میرسد.

هرچند دشمنان هستی و آرامش بشریت بخاطر بقای ننگین خود تلاش میکنند با ایجاد جنگ وحشت ونا امنی، گسترش شبکه های تروریستی واستفاده از مذاهب وتحمیل فقر ومرض، نفاق وانواع تعصبات جوامع بشری رادرمنجلاب بدبختی وبحران سراسری غرق نموده که درصورت عدم جلوگیری وگسترش آن شورشهای بزرگ اجتماعی و فضای متشنج وپیچیده درکابوس وحشت، شبیه سازی جنگ سوم وچهارم جهانی را در

ذهن انسان بتصویر میکشد.

که درطی سی چهل سال گذشته کشورهای جنت نشان عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان، لیبیا ویمن را به جهنم مبدل ساخته وجولانگاه تروریزم جهانی ساخته و در

 چشم انداز بعدی احتمال زبانه های آتش وخون آن در آسیای میانه و در اوکراین وتایوان در پوشش استراتیژیهای منطقوی آنها جهان را وارد بحرانهای سراسری ودگرگونیهای عظیم بنیادی خواهند نمود.

اما کاربرد تیوری علمی و اصول جهانبینی، سکوت موقت وحرکت مطلق در پدیده ها نشان از چرخشی دارد که بلاخره جهان پس از این همه درد ورنجها دوران یخبندان فکری و بدبختی را پشت سرخواهد گذاشت وهشدار نسل سوم نسل بپا خاستگان، جنبشهای مخالف جنگ، مخالفین بحران ناامنی وزورگویی، مبارزان راه آزادی وعدالت وضد یکه تازی های جهانی یک قطبی همه در یک خط مقدس، طلسمات شوم سلطه گرایی را خواهند شکست وبه اثبات میرسانند که چرخش روز افزون نیروهای ملی ودموکراتیک جنبش نوین فکری جهانی بپاخاسته زیر پرچم مبارزه آزادی خواهی بر ضد ارتجاع آمپریالیزم، تروریزم، فنده منتالیزم این لشکر سیاه ومزدور جنگهای نیابتی در تمام نقاط جهان بسیج ومتشکل خواهند گردید. این جنبش نوین فکری درکشورهای آسیا افریقا وامریکای لاتین وسایر قاره های دنیا برای تامین وتحکیم عدالت دموکراسی موج بموج ازیک پیروزی به پیروزی دیگر خواهد شتافت.

حالا دوران بیداری ملتهاست.

حالا ملتها بیدار شده اند هر روزیکه میگذرد دراثر بیداری خلقهای بپا خاسته جهان جنایات جنگی ارتجاع وآمپریالیزم وچهره های زشت ننگین ظالمانه و پلانهای شوم اهداف غارتگرانه ومتجاوز دشمنان بشریت افشا ورسوا خواهند شد. هر روزی که میگذرد آمپریالیزم رنگ ورو باخته جهانی درمیان کشورها اعتبار وحیثیت شکننده ی خود را از دست داده به انزوا کشانیده میشود.

 اکنون طوری که معلوم میشود قرار گرفتن جهان در آستانه ی تغیرات کلان وچرخش های بزرگ سیاسی محتمل بوده و بعید بنظر نمیرسد که قدرتهای بزرگ جهانی هزینه ی ناشی از عملکردهای خود را بپردازند. بنقل از رسانه های خبری علاوه بر بحران زیست محیطی، چرخشهای بزرگ اقتصادی، بحران صحت وسلامتی جهانی، تحریکات وتحرکات اقتصادی درچین، تشدید بحرانهای عظیم در افغانستان عراق سوریه یمن فلسطین اوکراین لبنان و یاغی گریهای تروریزم درگوشه ونقاط جهان، وقوع حوادث وبحران بیسابقه و خطر ناک درپاکستان همچنان هجوم کمنظیر مهاجرین وسرازیر شدن آن درایالات متحده امریکا ودیگر کشورهای جهان، وقوع حوادث طبیعی، مرض، بحران اقتصادی در امریکا، هزینه سرشار جنگی روسیه، نگرانی قیمتی وبحران اقتصادی در سایر قاره هاوکشور های جهان همه پیش زمینه تغیرات سیاسی وجغرافیای جهانی بوده که بر وند صلح جهانی اثرگذار میباشد.

از طرفی هم در چشم انداز آینده جهان امیدهایی بنظر میرسد که آزاده گان جهان و طرفداران صلح وعدالت جهانی با تکیه بر وجوهات مشترک آزادی خواهی وتفکر نوین جهانی دربرابرزورگویی ها وخود انگیختگی های جهانی راه را بسوی صلح وعدالت ترقی ودموکراسی هموار ساخته جهان را از خطر جنگ ونابودی رهایی خواهند بخشید و ملل جهان سرنوشت خویش را بدست خواهند گرفت وازسلطه ی قدرتهای زورگو ومتجاوز رهایی خواهند یافت.

زنده باد عدالت، دموکراسی وصلح جهانی

 

باعرض خرمت وکیل کوچی