درگيري مسلحانه دراوكرائين امنيت بين المللي را بشدت به خطر مواجه نموده است، هرثانيه ودقيقه امكان تصادم مسلحانه به مقياس وسيع ممكن است، اشتباهات اندكي احتمال را به واقعيت ميتواند مبدل نمايد.

 ايجاد زون پروازممنوع از بدودرگيري اوكرائين ازجانب دولت آن كشور مطرح شد واين خواست از متحدين غربي كيف هرروز تكرار ميشود، اما باتوجه به عواقب وخيم چنين تصميم، واشنگتن ودول عضو سازمان ناتواين تقاضاي كيف را ردنموده ودرعوض به ارسال تسليحات وادوات متنوع جنگي منجمله تسليح كيف با تسليحات پدافند هوائي ازهمسويي خويش دولت اوكرائين را اطمئنان بخشيده است.

 ايسلند اولين كشورعضو سازمان نظامي ناتو است كه پافراترگذاشته وبا پشنهاد ايجاد زون پروازممنوع درگردهمائي فوق العاده ناتوكه قراراست در (٢٤) مارچ در مقرناتو در بروكسيل دايرگردد، اشتراك نمايد.

 فضاي پروازممنوع در پراتيك سابقه چنداني ندارد، حقوق بين المللي هم احكام صريح درين زمينه ندارد، اما بارنخست شوراي امنيت سازمان ملل متحد درسال (١٩٩٢) قطعنامه را در خصوص ايجاد زون پروازممنوع درجنگ بالكان برفراز بوسيني مورد تصويب قرارداد ونيز سازمان ملل متحد، قطعنامه را در ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر ليبي صادرنمود كه توسط سازمان ناتو عملي گرديد.

 ازديد حاميان ايجاد فضاي ممنوعه پرواز، چنين تصميمي در حمايت از غيرنظاميان با انگيزه حقوق بشري صورت ميگيرد، كه درخصوص تحولات اوكرائين خطرات ناشي ازچنين اقدامات به مراتب فزونتر وفاجعه بارنسبت به دفاع از امنيت دولت وملتي است كه مورد حمله قرار گرفته است زيرا:

 معتقد هستم كه ايده وطرح فضاي ممنوعه پروازدرتحولات اوكرائن منتفي است واما اگر عملي گردد، سازمان ناتو ملزم ميگردد تاازفضاي كشوري دردفاع برخيزد كه توسط مسكو اداره ميشود، هكذاسامانه هاي دفاع هوائي وجنگنده هاي غرب بايد دربرابر حملات هوائي روسيه به مقابله برخيزد، كه درين صورت قدرتهاي بزرگ دارنده تسليحات امحاي جمعي درعمل به مصاف روسيه خواهدشتافت ومسكودرين حالت ازهيچ گزينه اي دردفاع ازخود دريغ نخواهد نمود.

 ازسوي ديگر به عقيده كانون هاي فكري درغرب وصاحب نظران درعرصه نظامي واستراتژيك، اعمال منطقه پروازممنوع در فضاي اوكرائين با گذشته آن تفاوت زيادي دارد، اين بار، پروازبراي كشورمتخاصمي ممنوع ميگردد كه توانائي دفاع وتهاجم هوائي عظيمي را داراء بوده است، ناتو نخواهد توانست كه مانع حملات مسكوبا تسليحات راكتي وسامانه هاي موشكي پيشرفته گردد ورهگيري ازآن ممكن نخواهد بود، بنابرين ايجاد زون پروازممنوع به تغير معادلات جنگي نه تنها منتج نخواهد شد بلكه جنگ وارد فازجديد با پيامد هاي سنگين خواهد شد.

 مسكوقبل برين هرگونه دخالت كشورثالث را در جنگ اوكرائين مشاركت در منازعه مسلحانه اعلام داشته واز خطرات بالقوه جهاني آن تمام پارتنرها وشركاي بين المللي خود را درجريان قرارداده است، هكذا تصاميم ازينگونه موجب خواهد شد تا روسيه بيش ازپيش هارترگرديده وبه اقدامات انتقامجويانه بيشترنسبت گذشته دست يازيده ومحموله هاي تسليحاتي ناتو را كه تاكنون دركشورهاي عضو ناتو مانند رومانيا وپولند به دليل پيش گيري ازجنگ باغرب، ناديده انگاشته است، در داخل اين كشورهامورد حمله قراردهد.

 پاسداري ازامنيت جمعي در اوضاع درحال استحاله وپرتنش كنوني ازكليه جوانب ذيربط مطلبد تا سياست كاهش تشنج درشرق اروپا را درالويت قرارداده وقبل ازينكه فرصتهاي موجود ازدست رود بايست همه قدرتهاي مؤثرجهاني به اصول ومفاد قوانين بين المللي مراجعه، درروشنائي حقوق بين المللي ضمانتهاي اجرائي عادلانه امنيتي را براي طرفين منازعه درسطح يك اجماع بين المللي تحت نظرسازمان ملل متحد مورد تاييد قرار دهند، درغيراين صورت اوضاع به سرعت بسوي رقابت عملي با بكارگيري جنگ افزارهاي كشتارجمعي بي پيش خواهدرفت.