به گواهی تاریخ ظهور پدیده‌ای به نام پاکستان محصول انتقام و نفرت، تداوم نفوذ و سیطره نامستقیم استعمار بریتانوی در قالب یک راهبرد جدید نئوکلانیوستی به هدف حضور مستدام در منطقه استراتژیک جنوب آسیا بود ۰ شکست محتوم و فضاحت بار استعمار بعد از سلطه‌ای جابرانه قرون بدست مبارزان راه آزادی در نیم قاره هند در سال ۱۹۴۷ میلادی، موجب شد تا متفکرین و استراتیژیست‌های کهنه کار استعمار، طرح تجزیه نیم قاره هند را با ایجاد جغرافیای جدید بنام پاکستان روی دست گیرد ۰ دستگاه اطلاعاتی و تجسسی استعمار در تبانی با جواسیس مزدور و غلامان نفرین شده خویش که از نفوذ گسترده در ایجاد ساختارهای سیاسی و نظامی پاکستان بهره‌مند بود، کلیه ستروکتور و ساختارهای دولتی را درین کشور به شیوه استعماری و جاسوسی پایه‌گذاری نموده که مسلماً در ایجاد نهاد اطلاعاتی نظامی پاکستان و هکذا سایر سازوبرگ‌های مخفی و علنی در دولت پاکستان دست داشته و چنان ساختاری بدنامی از خود به ارث گذاشت تا اهداف نئوکلونیالیستی آن‌ها را برای سالیان متمادی درین منطقه جهان حراست نماید. هکذا حفظ دو منطقه طرف منازعه دایمی یعنی پشتونستان و کشمیر از آن جمله میراث‌های غم انگیز استعماری در وجود دستگاه حاکم نظامی پاکستان است که وجود بحران، تقابل و تنازع مستمر را با تأسف در منطقه‌ای ما تضمین نموده و باعث شده است تا آن کشور به هدف مقابله با دو کشور همسایه خود یعنی افغانستان و هندوستان بر سر مناطق مورد اختلاف و نیز به‌منظور سرکوب خشن و خونین جنبش‌های آزادیخواهی ملت‌های تحت ستم پشتون و بلوچ در محور اهداف راهبردی خود پیوسته و مصرانه روی دو گزینه، نظامی و افراطیت دینی سرمایه گذاری نماید؛ که درین نوشته سعی خواهیم نمود تا به تبین روی جوانب توسعه و روند تکامل غیرعادی ماشین جنگی اسلام آباد و دستیابی آن کشور به جنگ افزارهای هستوی پرداخته و وضاحت خواهیم بخشید که چگونه کشوری به‌شدت متشتت از نظر اجتماعی، فقیر و بی‌ثبات چون پاکستان بدون هرگونه نگرانی از مسؤولیت‌های بین‌المللی و در فقدان هرگونه نظارت جهانی زیر چتر حمایتی متحدان جهانی خود به تسلیحات مخوف هستوی دست یافت؟ و چگونه با نقض کلیه اصول حاکم جهانی و رژیم حقوقی ناظر بر نحوه کار برد انرژی اتمی به تکثیر، تولید و توسعه زرادخانه‌های هستوی خود به نحو روزافزون و بی‌رویه آن می‌پردازد؟

 تلاش و مساعی اداره نظامی در پاکستان به‌مثابه عمده‌ترین نهاد قدرت به‌منظور توسعه پونسیل و ظرفیت‌های نظامی آن کشور در چهارچوب یک راهبرد تفوق و برتری جویانه به هدف ایجاد بن بست در توازن قدرت منطقوی از همان روزهای نخست ظهور پاکستان در مجاورت دو کشور هند و افغانستان که حمایت‌های همه جانبه بریتانیا را با خود داشت آغاز و این سیاست موازی به انکشافات اوضاع در جنوب آسیا سیر تکاملی خود را پیمود. تحولات دراماتیک اوضاع در افغانستان و حضور قشون سرخ در کشور ما که از منظر زمانی در شرایط خاصی تشدید رقابت‌های جنگ سرد به وقوع پیوست، چانس تاریخی را برای نظامیگران پاکستانی فراهم نموده وآن کشور به بهانه دفع تجاوز و ایجاد سپر دفاعی در برابر پیشروی‌های احتمالی اتحاد شوروی که در مجاورت مرزهای آن، از حضور قدرتمند نظامی برخوردار بود، قادر گردید تا به‌عنوان کشور خط مقدم جبهه ضد روسی چون ابزار تطبیق کننده اهداف منطقوی غرب، حمایت‌های سخاوتمندانه و تفقد حامیان جنگ افغانستان را جلب نموده و زمینه‌های وسیع برای جذب و سربازگیری‌ها از مخوف‌ترین گروها و عناصر تروریستی در قلمرو پاکستان و سرازیرشدن تسلیحات متنوع و میلیاردها دلار از کشورهای متحد پاکستان در جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان مساعد گردید.

 پاکستان که بعد از هند در ردیف هفتم جدول دارندگان سلاح هستوی جا گرفته است، در سال (۱۹۵۵) کمسیونی را بنام کمیته انرژی اتمی ایجاد و با بهره گیری‌های نامشروع و کذائی از تجارب غنی سازی یورانیوم در کشورهای دیگر تمامی امکانات علمی، تخنیکی و مالی خود را در راستای کاربرد انرژی اتمی به مقاصد غیر صلح آمیز بکار بست و دیری نه گذشته بود که ذوالفقار علی بوتو صدراعظم در یک جلسه‌ای رسمی دولتی به حضور دانشمندان هستوی آن کشور در ملتان دستور ساخت بمب اتم را علی الرغم ممنوعیت تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی (هستوی) صادر نمود لذا این دستور بی‌باکانه مقام رهبری یک کشور بازتاب انکارناپذیر این حقیقت است که نظامیان پاکستانی از آمادگی‌های لازم در ساخت بمب اتمی برخورداراست. فلهذا درین برهه حساس که کشوری با بی‌اعتنای جدی نسبت به هنجارهای جهانی از آمادگی برای ارتقای توانمندی‌ها و ظریفت های علمی و تخنیکی خود در جهت تولید تسلیحات غیرمجاز سخن می‌گوید که گویا نه آژانس بین‌المللی اتمی وجود داشت و نه میثاق جهانی منع تولید و تکثیر تسلیحات اتمی، فلهذا سازمان انرژی اتمی که به‌مثابه یک نهاد بی‌طرف جهانی به هدف نظارت از فعالیت‌های هستوی دول به مقاصد صلح آمیز در سال (۱۹۵۷) ایجاد گردید، موظف بود تا کلیه فعالیت‌های مشکوک هستوی ارتش پا کستان را تحت نظارت قرار داده و اطلاعات لازم را در اختیار شورای امنیت ملل متحد قرارمیداد درحالیکه چنین سندی به هدف اینده ای ثبات وامنیت منطقوی ودرپرتوقطعنا مه شماره (۱۵۶۳) (۱۹۶۱) مجمع عمومی ملل متحد که درآن منع تولید وتکثیرتسلیحات کشتا رجمعی ازاهداف بنیا دین سازمان خوانده شده است، وجود ندارد. همچنان، تولید وگسترش سلاح هستوی درمیثاق سال (۱۹۶۸) ممنوع اعلام گردید ۰ گرچه دولت پاکستان ازعضویت درین میثاق جهانی سرباززده واعلام داشته است که مفاد این کانوانسیون را نخواهد پذیرفت اما ازدید حقوقی هستند مواردمعین درین کانوانسیون که حاوی قاعده امره یا کرکترا لزامی است که کلیه دولتها به هدف ارما ن صلح وامنیت جمعی مکلف به رعایت ازان میباشند که اداره نظامی اسلام آباد ازان بوضوح تخطی نموده است.

 همانگونه که قبلآ تذکاریافت، روریاروی دوقدرت دوران جنگ سرد دربحران افغانستان دردهه هشتاد سده گذشته باعث شد که پاکستان درنقش تطبیق کننده اهداف راهبردی غرب برهبری ایالات متحده امریکا درجنگ افغانستان، مسؤولیت ویرانی، قتل وکشتارافغانها را بعهده گیرد، لذا این نقش برای اسلام آباد این امکان رافراهم نمود تا آن کشور درزیرسایه جنگ کشور ما وبا جلب کمکهای گوناگون غرب منجمله امکانات مالی متحدان غربی اش پروژه غنی سازی پورانیوم رابرای ساخت سلاح اتمی به خوبی وبا سرعت لازم انجام داده وغربی ها را مجاب نماید که این فقط اداره قدرتمند نظامی درآن کشور مجهزبا جنگ افزارهای مدرن متعارف وغیرمتعارف میتواند به توازن قدرت در منطقه انجامیده وسپردفاعی مطمئن را دربرابرحضورنیروهای خارجی در منطقه به‌عنوان یک خطربا لفعل ایجاد نماید ۰ بنا بران استمرارنبردهای خونین داخلی درافغانستان که درقلمروپاکستان همچون جنگ نیا بتی کنونی طراحی میگردید به نظامیگران پاکستان این فرصت استثنای رافرام اوارد که رهبران پاکستانی دراوایل دهه نودسده گذشته باجرأت کم سابقه ای ازساخت قطعات بمب ا تم سخن زند ۰ چنانچه در سال (۱۹۹۲) میلادی شهریا روزیر خارجه وقت پاکستان موفقیت متفکرین ا تمی آن کشوردرتولید فطعات ضروری بمب هستوی را دراختیاروسا یل مفاهمه جمعی داخلی وخارجی قرارداد ۰ در سال (۱۹۹۶) میلادی سازمان (سیا) نگرا نی خود را ازارسال پنج هزار (مگنت) حلقوی چینی به ازمایشگاه هستوی قدیرخان ا برازداشت ویکسال بعد میرزا اسلم بیگ رئیس ستا د ارتش پاکستان دستورشبیه سازی کمپیوتری بمنظورانجام انفجارا ت هستوی را صادرنمود وسرانجام اداره بد نام نظامی اسلام آباد در (۲۸) می سال (۱۹۹۸) نخستین ازمایش هستوی خود را درفقدان نظارت جهانی انجام داد.

 بربنیاد گزارشات منابع مؤثق بین‌المللی پاکستان همانگونه که علی الرغم هنجارهای متعدد حقوقی ضد تروریستی درسطح جهانی با بی مبالاتی تمام میزبانی بیش ازصدها تشکیلات ومحافل دهشت افگن وسازمانهای مخوف بنیادگر وافراطیت مذهبی را بعهده داشته وازین گروه های جنا یتکاردرراستای تحقق منویات واهداف تجاوزکارانه ومداخله گرانه خود در منطقه بهره میگیرد، موازی بدان تلاش دارد تابا داشتن بیشترین مراکزریسرج وغنی سازی هستوی به تکثیرواشاعه جنگ افزارهای غیرمتعارف وارتقای توان اتمی خویش پرداخته ودرتضاد اشکاربا اصول جهانی منع اشاعه وگسترش تسلیحات هستوی، به بزرگترین قدرت اتمی وبیکی ازبی رقیب ترین قدرت هستوی منطقه میدل گردد.

 متکی برگزارش پژوهشی دومرکزتحقیقا تی درایالات متحده بنام بنیاد (کارنگی) بخاطرصلح ومرکزپژوهشی بنام (استیمسون) اداره نظامی دراسلام آباد تا ده سال آینده درردیف سوم قدرت اتمی جهان بعد ازایالات متحده وروسیه قرارخواهد گرفت که نه تها دولت ونظامیان حاکم درآن کشورازین توانمندی تسلیحات با مقا صد بی‌ثباتی، دخالت، تجاوزوزورگوئی علیه دیگران وبویژه همسایگان استفاده خواهند نمود بلکه گستره ای بی‌ثباتیهای فزاینده، حضور گروه های متعدد تروریستی، فقرگسترده ونارضایتی های روزافزون داخلی درچنین کشوریاغی موجب آن خواهد شد تا تکنالوژی هستوی ویا کلاهک های اتمی موجود درزرادخانه‌های آن کشورازکنترول خارج ودراختارگروه های وحشی وشرارت پیشه گانی قرارگیرد که ازمجرای قتل وویرانی شعارانقلاب وحکومت جهانی راسرداده ونیز ازمواضع مستحکم وپناه گاه های مطمئین درقلمروپاکستان برخوردارهستند.

 زرادخانه‌های هستوی پاکستان به تعداد (۱۲۰) کلاهکهای اتمی را دراختیاردارد که درمقایسه با رقیب دیرینه آن هند که (۱۰۰) کلاهک هستوی را داراست، ازبرتری قابل توجهی برخورداراست، اما علی الرغم برتری های هستوی، اداره مرتجع اسلام آباد به‌مثابه فکتوراصلی بی ثبا تی ها در منطقه جنوب آسیا همواره ازتوان اتمی کشور شان بحیث عامل بازدارنده دربرابرتهدیدات هند نامبرده وبا ارائیه بها نه های ازین گونه همواره قادرگردیده است تابه اغوای جامعه جهانی وبخصوص مراجع مسؤول بین‌المللی ناظربرروند فعالیتهای اتمی دولت ها پرداخته و باخیال راحت وبیرون ازنظارت جهانی به تسریع روند تولید تسلیحات ممنوعه تداوم بخشد ۰ لذا به باورا ین قلم تداوم مسابقه تسلیحات ویرانگری هستوی درقلمروپاکستان باتوجه به تاریخ طولانی که دارد نمایانگربی توجهی، اهمال ویاتساهل نهادها ومراجع ذیصلاح بین‌المللی وبخصوص شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تدا بیرمؤثرو عاجل بمنظورخلع اتمی ویامنع فعالیت هستوی آن کشوربوده که مسلماً استمراروضعیت موجود خطرات بالقوه را درچنان یک منطقه حساس جهان فزونی خواهند بخشید که دستخوش منازعات متنوع داخلی ومنطقوی بوده وهرآن میتواند به عامل یک درگیری با ابعاد وسیع وفراگیردرجنوب آسیا وجهان مبدل گردد ۰ لذا به سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع صلح، قدرت های مطرح جهانی وسایرمراجع مسؤول بین‌المللی است تا باکاربرد کلیه ابزارهای مشروع منجمله وضع تعزیرات گسترده اقتصادی، تضعیقات وتحکم سیاسی براداره نظامی پاکستان مانع ازتکثیر وتشدید مسابقا ت تسلیحات اتمی آن کشورگردیده وبا به انزواکشانیدن اداره نظامیگراسلام آباد به کاهش تشنج در منطقه‌ای درحال استحاله در جنوب اسیاهمکاری خواهند نمود وهرگونه اغماض وبی مبالاتی درین امرحساس که سرنوشت صلح وثبات جهانی بدان بستگی دارد جفا وحتی خیانت درامرصلح محسوب میگردد.