نقش دوحهٔ قطر این پایگاه سیاسی دسیسه گران آمریکا وپاکستان به مثابه گرداننده آسیاب خون در افغانستان چون خورشید روشن گردید.

 حالا حتی موسسین وتهداب گذاران اصلی این دهلیزگاه مرگ چون زلمی خلیلزاد آشکارا نومیدی اش راازین پروسهٔ ریایی برتافته واظهار میدارد که این دریچه برای همیش باز نخواهد بود.

 اظهارات بی‌شرمانه خلیلزاد این مجری تاریخی برنامه های سی آی ای در افغانستان زمانی در راستای برنامه های خونبار قطر زمزمه می‌گردد که آشکارا قطر آسیاب خون را در افغانستان به گردش انداخته و ماشین جنگی پاکستان رادر کسوت ارتش نیابتی اش یعنی طالبان به مثابه لوکوموتیف اصلی توطیه مذاکرات عوام‌فریبانه قطر به نمایش گذاشته است.

 پاکستان در گرماگرم مذاکرات صلح قطربوسیله لشکر نیابتی اش طالبان در ۲۸ ولایت افغانستان بویژه شهر کابل محشر برپا نموده است.

 پیام طالبان در برابر برنامه صلح بسیار روشن و صریح بود. طالبان در میدان عمل نشان دادند که باصلح می جنگند وده ها سال نوری از گفتمان صلح فاصله دارند.

 یکی از اصلی ترین اهداف مهندسی شده آمریکا وپاکستان که به مدد زلمی خلیلزاد و دکتر غنی تحق یافت، رهایی پنج هزار چریک های آبدیده طالبان از زندان بود.

 برقول گزارشات معتبر جهانی تمامی زندانیان رهایی یافتهٔ طالبان که با اهدای دسته های گل، مهمان خانه های شانرا در تحت مواظبت آشکار دکتر غنی ترک گفتند به میادین جنگ برگشتند ودر همه جا کربلایی ثانی برپا نمودند.

 حالا زلمی خلیلزاد ویار همیشگی اش دکتر غنی ودکتر عبدالله پیشقراول این صلح کذایی گفته می‌توانند که مسئول این جنایت کلان وفاجعهٔ بزرگ که حتی امروز دانشگاه کابل را به صحرایی خونین مبدل ساخت کیست؟

 چگونه وتاچه زمانی در تحت سایه "امارت" و"جمهوریت"که هردو خط به واشنگتن واسلام آباد منتهی میگردد، مردم افغانستان بویژه نونهالان این کشور را در زیر ماشین این جنگ نیابتی محو ونابود ساخت؟

 مردم افغانستان به استقرار" دولت ملی" ومردم سالاری نیازدارند که معمار اصلی آن مردم افغانستان باشدواین دولت حامی منافع ملی مردم افغانستان بوده نه وسیله وافزار تحقق اهداف استراتژیک بیگانه ومجری برنامه های غارتگرانه وتاراجگرانه آنها.

 کسانی که ساده باورانه طرح الترناتیف نظام امارتی را در دستان ناتوان دکتر غنی وداکتر عبدالله جستجو مینمایند سخت به خطا رفته اند. دکتر غنی وداکتر عبدالله خود به حیث مجری اهداف استراتیژیک غرب برگزیده شده وکماکان در نقش داده شده درین تیاتر ودر راستای اهداف راهبردی آمریکا، بازی شانرا موفقانه دنبال مینمایند.

 تلخ ترین بخش سناریوی مرگ آفرین قطر را میتوان در پژواک های جستجو کرد که طالبان را برای تخطی از معاهدات دوحه که با امریکایی ها عقد نموده اند، محکوم میدارند.

 در حالیکه این معاهده صرف حملات طالبان برنیرو های خارجی را جواز نپنداشته، تداوم حملات بالای نیروهای دولتی را مشروعیت بخشیده، برهیچ گونه آتش بسی تاکید ننموده و رهایی پنج هزار زندانی طالبان را پیش شرط مذاکراتی ساخته اند که درنفس خود باران های خون وفوران

 آتشفشان های جنگی را در قبال دارد. در کجای توافقات قطر میان آمریکا وطالبان، قطع حملات بالای مراکز نظامی و غیر نظامی واستقرار آتش بس در افغانستان جایافته است؟

 آیا در دامن خونین صلح ریایی قطر هنوز میتوان مژدهٔ صلح و امنیت را جستجو کرد؟

 

 افغانستان در لبهٔ پرتگاه نیستی

 افغانستان عملأ در کوله بار آتش وتالاب خون غوطه میخورد.

 در تصویر های میدانی، در دشنه های سرخ، درمسلخگاه های انسانی هلممند، نیمروز، کندز، تخار، بغلان، کابل...ومجموعهٔ ۲۸ ولایت افغانستان که جویبار خون در حرکت است، میتوان به صراحت اذعان داشت که درامهٔ عوام‌فریبانه قطر به پایان خود رسیده است. کسانی که به نتایج انتخابات آمریکا دل بسته ونفس برسینه گره زده اند، باید بدانند که اهداف بزرگ و راهبردی آمریکا عمدتآ توسط ساز وکار های پشت پرده انکشور "دیپ استیت" طراحی شده ودر یک چشم انداز تاریخی پیش بینی گردیده که تحولات داخلی بر آن اثری نمی گذارد، وما باید برنامه های خود را طرح نماییم.

 افغانستان به تغییر استراتژی و تاکتیک های نوین سیاسی ونظامی در برابر تهاجمات عریان بیگانگان ضرورت دارد.

 به پندار این قلم ودر راستای تحولات خونین وتهاجمات بلاوقفه طالبان وسکوت معنی دار دولت دکتر غنی در برابر این حملات، در جهت استقرار "امارت" طالبی دو گزینه طراحی شده است:

 در سناریوی موجود، بیشتر تاریخ فروپاشی رژیم داکتر نجیب که مخترعین اصلی آن آمریکا وپاکستان بود بیشتر در ذهن انسان تداعی میگردد.

 شاهراه عوام‌فریبانه صلح ویا گزینهٔ جنگ و سقوط خشماگین از طریق نظامی بوسیله طالبان پس از خروج احتمالی ارتش آمریکا از افغانستان.

 این سناریو طوری نقاشی شده است که در قدمه های نخست باید تمامی ریشه های سیاسی ونظامی دولت را قطع نموده، توان ماشین جنگی دولت را درهم شکسته، تلفات بزرگ انسانی را بردولت تحمیل نموده، سطح نفرت همگانی را از دولت تشدید نموده، از همگسیختگی عمومی را در میان متحدین سیاسی رژیم گسترده ساخته ودولت را به نقطهٔ زوال وسقوط کامل وادار نماید. پاکستان برای حفظ جایگاه معنوی جهاد طالبانی طرفدار سقوط نظامی دولت است.

 همزمان طالبان در نظر دارند تا بخاطر حصول امتیازات بزرگ، بخش عظیم اهداف سیاسی ونظامی شانرا در اتمسفر صلح ریایی قطر که دست و پای دولت را زنجیر زده است، از طریق جنگ وحملات تهاجمی بدست آورند.

 هرگاه دولت در برنامه های سیاسی اش اندکترین صداقت را به نمایش بگذارد، باید خانه تکانی نظامی را براه انداخته ومشاور ناکاره امنیت ملی، ومتصدیان وزارت خانه های دفاع، داخله وریاست امنیت ملی را که حد اعلای بی‌کفایتی شانرا به نمایش در اوردند برکنار نموده و با گزینش متخصصین میهن‌دوست نظامی، عملیات سراسری نظامی را براه اندازد تا فریاد طالبان را در آورده و آنها را وادار به پذیرش برنامه های صلح ومصالحه نماید.

 اما چنین رویکردی از طرف دولت نیابتی وبه گروگان کشیده امریکایی که حتی یک ملی متر قابلیت وارستگی ندارد بعید بنظر می رسد.

 حتی در چشم انداز خیال‌پردازانه موفقانه صلح دوحه، یکی از فاکتور های بزرگی که نقش سازمان‌دهنده دولت را در نظام مشارکتی وسهامی مورد پرسش قرار میدهد، مدریت بعدی پروسه در داخل نظام است. چون در ترکیب دولت همبستگی، همگرایی وهم اندیشی موجود نیست، لذا نمیتوان با این همپاشیدگی تیم" جمهوری خواهان "را در میان طالبان که فاتح میدان سیاست اند، رهبری کرد.

 بنأ گزینه سوم در چوکات فراخ وسقف بزرگ " جبهه میهنی "از اساسی ترین نیاز زمان پنداشته می‌شود.

 درین جبههٔ نجات وطن میتوان همه نیروهای ملی ووطندوست ونیروی سوم را تحت اجندای "دفاع از افغانستان" گرد آورد.

 زمان آن فرا رسیده است تا احزاب دارایی سمبول های چپ ومترقی که روزگاری حمایت شانرا از رژیم دکتر غنی اعلام داشتند، برای سلامتی وپاکیزگی پرچم حزب شان، درسیاست گذاری شان در راستای حمایت از رژیم تجدید نظر نموده ونقش تاریخی شانرا برای استقرار و استخوان‌بندی این جبهه ادا نمایند.

 این جبهه فراخ با پایگاه وسیع اجتماعی ومردمی با تابش رنگ ملی وفراقومی میتواند به نزاع های مهندسی شده تباری پایان داده، حمایت بی‌دریغ ارتش ونیرو های دفاعی افغانستان را حاصل نموده، خیزش های مردمی را سامان داده، نیروی سوم را بسیج وتشکل داده وبرای دفاع از افغانستان تدابیر لازم اتخاذ نماید.

 جبهه میتواند مقاومت ملی را در برابر هرگونه تهاجمات اجنبی وحملات لشکر نیابتی پاکستان مدیریت نموده واز حمایت بزرگ در مقیاس ملی، منطقوی وجهانی برخوردار گردد.

 سیر وسفر تاریخ بسیار شتابان است، سیلاب های قطر بر دشت و کوه برزن افغانستان جولان می‌دهد باید به پاخاست ومسیر این طوفان وسیلاب های خونین را با توسل بر ارادهٔ آهنین ملی تغییر داد؛

 با احترامات بی پایان

  لندن، نوامبر ۲۰۲۰