کشور ما افغانستان در یک دوران دشوار، بحرانی حیات ملی به سر می‌برد و دستاورد‌های بیش از یک قرن مبارزه مردم و نیروهای ملی و مترقی، دموکرات وداد خواه کشور در راستای تأمین و تحکیم استقلال سیاسی، تجدد و مدرنیته، ساختن دولت ملی (ملت- دولت)، تأمین حاکمیت ملی که ملت تعلق دارد: مردم سالاری و دموکراسی و اینکه حکومت‌ها مشروعیت و مقبولیت خویش را از انتخابات آزاد و سالم، منصفانه و مشارکتی و خدمت گذاری به مردم می‌گیرد و دولت و حکومت مکلف به استقرار وضع قوانین مدون و تأمین قانونیت، تأمین حقوق اساسی و شهروندی و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأمین آزادی‌های فردی و سیاسی و حضور جامعه مدنی، تأمین رفاه مردم و هر خانواده جامعه و ریشه کن ساختن فقر، ظلم، ستم، استثمار و بی‌عدالت‌های اجتماعی، توسعۀ ء اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کشور، تأمین روابط بین‌المللی و تحکیم موقعیت بین‌المللی کشور، اهداف و وظایفی می‌باشد که در راستای آن باید متحدانه مبارزه کرد و بر مبنای این ضرورت ملی و تأخیر ناپذیر، ما تعدادی از احزاب و سازمان‌های سیاسی و شخصیت سیاسی کشور، ایتلاف نیروهای ملی – دموکرات را تشکیل کردیم و خطوط اندیشه‌یی ایتلاف نیروهای ملی – دموکرات افغانستان را تشکیل می‌دهد و قرار ذیل ارایه می‌گردد:

۱. از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در کشور دفاع می‌کنیم.

۲. حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد و ارادۀ مردم باید از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم نماینده گان شان در شوراهای مرکزی و محلی تبارز یابد.

 ۳. نظام دولتی افغانستان از قوت‌های سه‌گانه (اجراییه، مقننه و قضائیه) متشکل و حدود صلاحیت قانونی هر سه ارگان باید طوری تنظیم گردد که استقلالیت مشروع آنان از مداخله مصئون بماند.

 ۴. دولت باید زمینه‌های قانونی حمایت از احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی را طوری تنظیم نماید که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی آنان به رشد دموکراسی و تحکیم بیشتر حاکمیت مردمی منجر شده بتواند.

 ۵. ما از توسعه صلاحیت‌های ارگان‌های محلی قدرت دولتی و دموکرتیزه کردن ارگان‌های دولتی از طریق شایسته سالاری و انتخابات حمایت می‌کنیم. قدرت دولتی باید میان مرکز و محلات طوری تقسیم گردد که باعث رشد اقتصادی، تعمیم دموکراسی، شکوفایی فرهنگی و تحقق ارزش‌های قانونی شده بتواند. تمرکز غیر محدود قدرت دولتی در مرکز و در وجود یک فرد یا یک جریان سیاسی تجربۀ ناکام، ناکارآمد و غیر دموکراتیک تلقی می‌گردد. اصل تقسیم قدرت باید طوری عملی گردد که به‌طور قانونی زمینۀ بمیان آمدن یک مرکزیت تمامیت خواه را نفی کند.

 ۶. از نظر ما استحکام یک نظام دموکراتیک و ملی تنها با شرکت قانونمند و آگاهانه همه اقوام کشور در تمام رده‌های قدرت عملی شده می‌تواند. کار به خاطر ایجاد و استحکام یک دولت شهروند مدار مدرن از اهداف اولی و حیاتی است. تلاش برای ایجاد و توسعۀ حکومت‌های تک قومی، تک زبانی و تک عقیدتی از هر جناحی که باشد، مردود است. ۷. ما تمامی انواع تبعیض و ستم را به‌طور بنیادی رد و در راه ایجاد یک نظام عدالت محور مبارزه می‌کنیم.

۸. ما از حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی زنان و از تحقق قانونمند این حق در عمل دفاع می‌کنیم. به نظر ما وضع محدودیت بر آزادی‌های انسانی، حق کار و حق آموزش زنان هیچ‌گونه توجیه دینی، عقلی و علمی ندارد.

 ۹. ما به رشد و غنامندی سالم تمام ابعاد زندگی فرهنگی مردم باورمندیم و از اعتقادات دینی، سنن و عنعنات پسندیده و معنویت پُر افتخار تمام اقوام و قبایل کشور دفاع می‌کنیم.

 ۱۰. به نظر ما دفاع از آزادی عقیده و بیان رکن اساسی رشد معنویت انسانی است و بدون تضمین حقوق و آزادی‌های فردی تأمین حقوق اجتماعی ناممکن است.

۱۱. باید از مداخله دولت در امور دینی و مذهبی مردم جلو گیری گردد و از ایجاد شبکه‌هایی که زمینه سوء استفاده از معتقدات مردم را فراهم می‌کند ممانعت به عمل آید.

 ۱۲. افغانستان خانه مشرک همه باشندگان آن است، ما خواهان نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی واقعی بوده و برعلیه تحمیل نظام استبدادی از سوی طالبان و مبدل ساختن کشور به پایگاه شبکه‌های تروریستی مانند داعش و دیگران مبارزه می‌کنیم. باور به اصول جمهوریت، دموکراسی و قانونمداری و ایجاد یک نظام عدالت‌خواه و شهروند مدار بر بنیاد اندیشه‌های معاصر (دولت - ملت و ملت -دولت) می‌تواند وحدت ملی تمام اقوام و قبایل کشور را استحکام بخشد و از تمامیت ارضی حفاظت کند.

۱۳. تأمین و تضمین مصئونیت های سرمایه گذاری‌های دولتی مختلط و خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی با اولویت دادن منافع ملی شامل بخشی از تلاش‌های ما در عرصۀ بهبود اقتصادی است.

۱۴. از نظر ما تولید و فروش مواد مخدر یکی از عوامل جدی تمویل جنگ و ناامنی در چند دهه اخیر است. موجودیت میلیون‌ها معتاد نتیجه این سیاست ظالمانه و غیرانسانی است. دولت باید با ارایه کشت بدیل برای دهقانان و ایجاد آسایشگاه‌ها برای مداوای معتادان به این فاجعه جهانی پایان بخشد و تمام راه‌های صدور و ورود مواد نشه آور مسدود گردد. در اجرایی شدن این هدف جلب کمک جهانی ارزش جدی دارد. ۱۵. دولت مکلف است تا با ایجاد نهادهای همیاری با مستمندان زمینه‌های عملی مبارزه با فقر را توسعه دهد.

 ۱۶. تلاش ما در عرصه بین‌المللی بر بنیاد اصل توازن منافع ملی دو جانبه با کشورهای دیگر استوار است. سیاست خارجی کشور باید طوری عیار گردد که اصل بی‌طرفی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور ما در منازعات منطقوی و جهانی حفظ و ضمانت گردد. ما علاقه‌مند افزایش نقش سازمان ملل متحد در حل بحران در کشور ما و تمامی منازعات بین‌المللی هستیم و از سایر نهادهای جهانی که برای صلح و رفاه همگانی کار می‌کنند حمایت می‌کنیم. تقاضای ما از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان این است که مردم افغانستان را در مبارزۀ عادلانۀ شان به خاطر ایجاد یک دولت دموکراتیک و قانون مدار به‌طور عملی همکاری نمایند و رژیم‌های مستبد، بنیاد گرا و غیر مشروع را به رسمیت نه شناسند. باید تمامی گزینه‌ها و امکانات برای ایجاد یک دولت مشروع مورد بررسی قرار داده شود.

 ۱۷. مبارزه علیه مصیبت سازمان داده شدۀ کنونی در کشور ما، نیازمند حرکت جمعی، خردورزانه و ایثارگرانه است. هیچ کدام از سازمان‌های سیاسی موجود به تنهایی توان تغییر اثر گزار را ندارند و خزیدن در چوکات گروه‌های کوچک خودی با تفکر محدود سیاسی جریان حرکت به‌پیش را، کند و نابود می‌کند. نباید منافع علیای وطن و مردم قربانی جدال‌های سلیقوی، برتری خواهی قومی، سمتی، سازمانی و اعتقادی گردد. باید اندیشه اتحاد صادقانۀ تمام نیروها و شخصیت‌های وطن دوست جای تک روی و اختلاف‌های غیرموجه را بگیرد و راه را به‌طرف یک آیندۀ سعادتمند باز کند. به خاطر تحقق آرمان‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانۀ خلق‌های ستمدیدۀ سرزمین افغانستان، ما به مبارزۀ سالم و مدنی (در صورت ضرورت تا سرحد نافرمانی مدنی) ادامه خواهیم داد و نقش یک اپوزیسیون معتقد به عدالت را در تمام عرصه‌ها به عهده خواهیم گرفت.

 ۱۸. نهادهای سیاسی و شخصیت‌های ملی و مذهبی عدالت باور که برنامۀ ائتلاف را می‌پذیرند عضو متساوی الحقوق این نهاد سیاسی اند. در شورای رهبری ائتلاف تصامیم به‌طور جمعی اتخاذ می‌گردد. ما با نیروها و شخصیت‌های ملی، مترقی، دموکرات و وطنخواه سرزمین ما هیچ‌گونه اختلاف حل ناشدنی نداریم و صادقانه در کنارشان حرکت می‌کنیم. بیایید باهم متحدانه دریک صف بزرگ به خاطر سعادت مردم و آبادی وطن گام برداریم. ائتلاف کنونی سرآغاز یک حرکت صادقانه و مردم مدار، برای تحقق اهداف ملی و دموکراتیک کشور ماست.

 څو دی لاس رسی په لوی دریاب کی ګرځه په ویالو کی دی زوال وینم نهنګه.

ز آبی خورد ماهی خورد خیزد نهنگ آن است در دریا ستیزد.

 

 به‌پیش با دوستان دارای اعتقاد مشترک علیه دشمنان وطن مردم.