ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات یعنی چشم انداز نوین در تکامل وضع سیاسی - اجتماعی، احیا و تحکیم قدرت نیروهای دموکرات و ترقی خواه افغانستان می‌باشد، این ائتلاف اصالت و عمق برخورد وطنپرستان نسبت به مردم و میهن شان بوده و وسیله‌ای است در یک مرحله معین تاریخی جامعه ما به‌منظور نجات وطن و خوشبختی مردم آن. ائتلاف بنیاد اصولی و کار پایه‌ای انجام یک رسالت بزرگ و یک تحول عمیق اجتماعی به نفع صلح، دموکراسی و ترقی در افغانستان می‌باشد، ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان یعنی برخورد نوین در شرایط نو به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نو است، ائتلاف تعمیم تجارب و دستآورد های گذشته و تکامل ایده آل‌های تازه و علمی و ضروری است که در شرایط کنونی مردم و جامعه افغانستان به آن ضرورت دارند.

 و یا به بیان دیگر می‌توان چنین گفت: ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان روند سیاسی است که به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی- سیاسی به وجود آمده و به‌وسیله احزاب و سازمان‌های که پرچم مبارزه‌ای متحد و مشترک را بر افراشته‌اند اداره و رهبری می‌شود و هدف در این روند نیل و رسیدن به قدرت سیاسی می‌باشد، ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان طوری که از نام آن آشکار است دارای خصلت ملی و دموکرات است، اجزا و عناصر ائتلاف منعکس کننده منافع تمام طبقات و اقشار جامعه می‌باشد، نگارنده نمی‌خواهم که به‌عنوان دفاع از ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان به مبالغه و افراط پرداخته و از واقعیت به دور بروم، اما مانند آفتاب روشن است که ائتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان در شرایط حاضر تنها و بزرگ‌ترین نیروی سیاسی- اجتماعی و ترقی خواه در میدان سیاست افغانستان می‌باشد.

 بعضی‌ها خواسته‌اند، تا ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان را موقتی تحریف نموده، بی‌پایه و تاکتیکی جلوه بدهند، اما به تحلیل نگارنده، ائتلاف نیروهای ملی- دموکرات افغانستان تاکتیکی نیست، بلکه استراتیژیک است و یک هدف دارد نجات افغانستان و استقرار یک نظام عادلانه، به این ترتیب احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های با اعتبار سیاسی و ملی که به خاطر تحقق این آرمان ملی و منافع مشترک ملی در این ائتلاف باهم پیوسته‌اند در دراز مدت همراه و متحد می‌باشند که تحقق این آرمان یک مرحله‌ای از تاریخ سیاسی میهن ما را دربر می‌گیرد، مرحله حساس و بغرنجی که نیازمند مبارزه‌ای پی گیر و گذشت زمان است تا ائتلاف ثمرات خود را ببارآورد.

  به این ترتیب ما نباید به تعریف های کلاسیک که از ائتلاف شده است خود را بچسپانیم و یا تحت تاثیر روانی تبلیغات مغرضین مبنی بر موقتی و موضعی بودن ائتلاف برویم، در تاریخ جنبش های آزادی بخش ملی و احزاب میهن پرست و مترقی اکثرا ائتلاف ها با گذشت زمان، با استحکام سازمانی و پختگی سیاسی و با فراگیر شدن و گسترش پایگاه توده ای آن در بین جامعه، به موفقیت های تاریخی و جاویدانه دست یافته اند. از جانب دیگر ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان ضرورتی است که از شرایط عینی و تضاد های اصلی اجتماعی جامعه افغانستان برخاسته، یعنی - به خاطر یک آرمان مشترک و علیه یک دشمن مشترک، چنین آرمانی که تلاش و مبارزه به ویژه از طریق مسالمت آمیز برای استقرار عدالت، ترقی و برابری و نجات افغانستان است نمی تواند موقتی و گذرا باشد، بلکه شالوده مستحکمی برای یک ائتلاف، اتحاد، همکاری و یک استراتیژی طولانی و درازمدت است. نگارنده همیشه بیشتر از وحدت احزاب و نیروها، طرفدار جبهه و ائتلاف بوده ام، زیرا ائتلاف در صورت نفوذ دشمن درداخل آن، کمتر آسیب پذیر است نسبت به یک حزب سیاسی، ائتلاف دارای رهبری جمعی وسیع و بزرگ نیروهای ملی و دموکرات بوده و یک امکان واقعی است که تحقق پذیر می‌باشد، از طرف دیگر پروسه ائتلاف ها نسبت به پروسه اتحاد ها و وحدت ها بسیار دشوار و بغرنج نیست و تشکل آن روند طولانی را در بر نمی‌گیرد، ائتلاف از پایه های اجتماعی وسیعتری برخوردار است نسبت به یک حزب سیاسی، نه از یک طبقه، بلکه از منافع تمام طبقات جامعه دفاع می نماید و بلاخره ائتلاف بیشتر مورد اعتماد توده های مردم قرار می‌گیرد و به همین سبب است که سازمان‌های اجتماعی و شخصیت‌های مستقل و با اعتبار ملی و سیاسی نیز میوانند در صفوف و رهبری ائتلاف بپیوندند.

 بسخن دیگردرائتلاف نیروها، با هم متحد نمی شوند که بر روی برنامه ها و اساسنامه ها و خطوط سیاسی خویش پا بگذارند و اسقلال سیاسی و سازمانی خود را از دست بدهند، بلکه آنها به خاطر انجام یک هدف مشترک که در لحظه معیین تاریخی یک ضرورت تاریخی است ائتلاف می نمایند، که هیچکدام به تنهایی نمیتوانند به این هدف مشترک برسند و باید باهم ائتلاف نمایند.

  ائتلاف نیروهای ملی دموکرات افغانستان به خاطر ایجاد توازن سیاسی در میدان نبرد سیاست افغانستان پایه گذاری شده و صورت گرفته که هدف آن تغییراوضاع سیاسی جامعه بنفع مردم و پیاده نمودن خطوط فکری و برنامه ائتلاف می‌باشد.

  پیوستن به ائتلاف ها دارای شرایط مختلف و متنوع است، اما پیوستن به ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان مشروط به موازین برنامه و پذیرش خطوط فکری آن می‌باشد، یعنی توافق بر سر برنامه مشترک و همکاری و مبارزه متحدانه برای نیل به هدف مشترک با حفظ استقلال آیدیولوژیکی، سیاسی و سازمانی نیروهای عضو آن.

 هم میهن!

 امروز دشمن بزرگ ما تفرقه ای ماست، از این روست که فراخوان ائتلاف نیروهای ملی - دموکرات افغانستان بر اهمیت و ضرورت اتحاد همه نیروهای ملی، مترقی و دموکرات در مبارزه به خاطر تحکیم یک ائتلاف بزرگ تاکید کرده و آماده همکاری و بهم پیوستن با کلیه نیروهای ملی و دموکرات است.

 هموطن، رفقا، دوستان، میهن پرستان واقعی! شرایط و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان بیانگر این واقعیت است که مبارزه به خاطر تکوین یک ائتلاف متشکل، متحد و قدرتمند و جضور فعال آن در صحنه سیاسی جامعه ما یک نیاز عینی، عملی و واقعی و ضروری است و وضع فاجعه بارافغانستان اهمیت برداشتن گامهای جدی و مسوولانه را برای رسیدن به چنین حضوری سیاسی، همه را فرامیخواند.