اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی وانسانی

مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی  جانکاه ملت افغانستان است که معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است  که متأسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را بخود کسب مینماید.

هموطنان مظلوم ما ، بعدازتقبل مصائب فراوان و دشواری های باورنکردنی ، چندین دهه غربت در پاکستان، اکنون با دسایس الحیل حکومت آنکشور که طی سالیان متمادی بنام مهاجران أفغان تجارت نموده است ، بحیث ابزار سیاسی  و وجه المصالحه در معرض تحقیر، توهین، زندانی، شکنجه و اخراج جبری قرار دارند  و بدینترتیب ارزش های جهانی  حقوقی  و سرنوشت این کتله وسیع مهاجران  قربانی بازی های سیاسی میگردد.

 دیپورت جبری افغانان  با اشکال غیر انسانی نقض صریح:

ــ  حکام اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای ناشی از آن ،

ــ  کنوانسیون ژینو (1591 م )  و مکمله (1967 م ) آن،

ــ  کنوانسیون منع شکنجه ، تعذیب و رفتار غیر انسانی،

ــ  معیار مندرج در اساسنامه کمشنری عالی سازمان ملل متحد در أمور مهاجران،  

می باشد که با انسانیت و ارزشهای مشترک دینی و حسن همسایگی مباینت کامل دارد و درین زمستان سرد ومصایب موجود در أفغانستان به صورت قهری و جبری عملی میگردد.

حسب گزارش منابع معتبر بین المللی ، مهاجران أفغان را با تهدید واولچک  زندانی،  اطفال و مریضان صعب العلاج  تخویف ، فامیل ها را از هم جدا وفرزندان را از والدین کهنسال شان جدا و سر انجام به صورت جبری  درمغایرت کامل با حکم ماده (33) کنوانسیون ژینو ( 1951 م ) اخراج مینمایند ( در جمع اخراج شده گان  افراد معلول ، مریضان ، متقاضیان پناهندگی شامل فهرست مرتبه کشور های پناهنده پذیر و حتی اشخاص بالاتر از سی سال متولد پاکستان قرار دارند )  در تمام این پروسه  افغانان برخلاف أصول مروج جهانی و حتی قوانین نافذ پاکستان  از حق دادخواهی و گرفتن وکیل محروم می باشند  .

مبرهن است که :  مهاجرت یک اصل جهانی وقبول شده بشری وحقوقی است  که در حقوق بین ا لمللی معاصر جایگاه خاص دارد و منحیث حق انکار ناپذیرشهروندان جهان مسجل گردیده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر درمواد ( 13 و 14 ) خود این اصل را تسجیل و تصریح کرده است و اسناد ناشی ازاین اعلامیه موارد تحقق آنرا مشخص ساخته است که عمده ترین آن کنوانسیون ژینو(1951) والحاقیه آن درسال (1967) در رابطه به مهاجران می باشد که اکثریت دول کشور های جهان به آن الحاق نموده ومتعهد به تطبیق بلا شرط احکام آن میباشند. درین کنوانسیون پناهنده گان، مهاجران و بیجا شده گان تعریف، تسجیل ومکلفیت دولت ها در قبال آنان مشخص گردیده است.
مهاجرت وتقاضای پناهنده گی  مطابق صراحت ماده ( 11) اعلامیه جهانی حقوق بشرمسجل میباشد وکنوانسیون متذکره ژینو از حقوق  مسلم شهروندان جهان  است .

 برطبق روح اسناد متذکره ، هرشهروند جهان ، منجمله افغانان ، زمانیکه در پرتو این اسناد معتبر جهانی  مهاجر می شوند و یا تقاضای پناهنده گی مینمایند درموقف (Mandat Refugees) باید مورد مواظبت (UNHCR) کمیشنری عالی موسسه ملل متحد ودولتهایکه به این کنوانسیونها الحاق نموده، قرار گیرند .

متکی بر همین أصول قبول شده یی بین المللی است که  تصمیم حکومت پاکستان بخاطر اخراج جبری مهاجران أفغان با اعتراضات گسترده  در داخل پاکستان و جهان مواجه گردیده است . در تازه ترین مورد ، گروه از حقوقدانان و کارشناسان سازمان ملل متحد بشمول اقای ریچارد بنیت گزارشگر خاص آن سازمان در أمور حقوق بشرافغانستان  اتخاذ این تصمیم حکومت پاکستان را در مغایرت با تمام معیار های حقوقی خوانده و ضمن ابراز نگرانی شدید از عواقب عملی این تصمیم از حکومت پاکستان خواسته اند تا به تعهدات بین المللی خود وفادار باشد .

انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان با نظرداشت موارد فوق و در حالیکه به حقانیت داعیه بر حق مهاجران  مظلوم أفغان باورکامل دارد ، به تعقیب تلاش های قبلی خود از سازمان ملل متحد ، جامعه جهانی و از حکومت پاکستان میخواهد که :

         اصل حقوقی :

 مطابق به احکام و ارزش های مندرج دراسناد معتبر حقوقی که تذکار یآفت ، هیچگونه  مجوزی  مشروع برای توصل به دیپورت جبری مهاجران أفغان وجود ندارد .
 ملحوظات بشری :

مطابق احکام اعلامیه یی جهانی حقوق بشر و حکم ماده یی پنجم آن ، دیپورت جبری افغانان مغایر تمام ملحوظات انسانی پنداشته میشود و تخطی از آن یک عمل غیر انسانی قلمداد میگردد.  
•  اصل مسوولیت اخلاقی (
Moral obligation) :

اظهر من ا لشمس است که جامعه یی جهانی و منجمله همین کشورپاکستان در قبال تراژیدی خونبار افغانستان و تداوم آن و حتی ایجاد احوال کنونی که مسبب آواره شدن جوانان ( که اکثریت شان تحصیلات بلند دارند ) مسوولیت دارند و امروز باید این اصل قبول شده یی بین ا لمللی را رعایت نمایند.

 • حق مهاجرت و حق بازگشت داوطلبانه بوطن :

مطابق به حکم بند دوم ماده (13) اعلامیه یی جهانی حقوق بشرتضمین گردیده است ، بدینروباید ، حکومت پاکستان و جامعه جهانی  این حق مسلم افغانان را برسمیت شناخته و تضمین نمایند تا هموطنان ما با آزادی کامل از هر دو حقوق خود مستفید گردند.
متاسفانه هم در افغانستان و هم درپاکستان حقوق افغانان  قربان گردیده و از غمنامه مهاجران برای دکانداری  سیاسی استفاده مینمایند . 
 این کتله یی وسیع افغانان مستمند ، مستحق و مستضعف به قوم ، مذهب ، سمت ، حزب وایدیولوژی خاص تعلق ندارند. بدینرو بر مبنای  ملحوظات انسانی و  ادای دین هموطنی و بر اساس حکم وجدان باید مورد مواظبت و دفاع قاطع ما قرارداشته باشند.

بدینرو :
انجمن سراسری حقوقدانان أفغانستان صمیمانه از تمام  نهاد های ، اتحادیه ها ،  مدافعان حقوق مهاجران ، فعالان حقوق بشر ، وکلای مدافع ، مسوولین نشرات ورسانه ها میخواهد تا در دفاع از حق وحقوق هموطنان عزیزو مستضعف به خاطر ختم اخراج جبری  آنان ، کمپاین وسیع و بزرگی را سازماندهی و صدای اعتراض خود را مشترک سازیم .

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن 

اول جولای 2023م

نامه سرگشادۀ انجمن حقوقدانان افغان

 

جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد!

با تقدیم احترام فایقه

انجمن حقوقدانان افغان منحیث یک نهاد مسلکی وظیفه مبرم خود می‌داند تا موارد آتی مربوط به سرنوشت مادروطن ما را به توجه جلالتمآب شما، جامعه بین‌المللی و مردم مظلوم ما برساند.

این موارد با درک از رسالت انجمن در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن، مبتنی بر منافع و مصالح علیای کشور مطرح می‌گردد.

اداره سرپرست طالبان که دین، آیین، حقوق و آزادی‌های مدنی مردم را بگروگان گرفته اند، بخاطر دیدگاه خاص دیوبندی و متحجرانه زعامت شان از دین مبین اسلام که مجموع جهان و کشورهای اسلامی را متعجب ساخته است، درین حدود دو سال نتوانسته است، بحران بزرگ حقوقی را مهار، مشروعیت ملی را حاصل و مورد شناخت بین‌المللی قرار گیرند. در نتیجه افغانستان بحیث کشور فاقد دولت مشروع و منبعث از ارادۀ آزاد مردم، با انزوای بین‌المللی مواجه شده است.

تداوم این احوال اسفبار، در حالی که افغانستان در معرض کشمکش جیوپولوتیک اقتصاد محور، رقبای منطقوی و بین‌المللی قرار دارد، مصائب اضافی دیگر را بر کشور ما تحمیل و آن را بسمت آشوب‌های جدید می‌برد و آنرا به مأمن امن تروریستان بین‌المللی مبدل و مشوق همسایه‌های حریص و فرصت طلب، بخاطر تاراج منابع زیر زمینی و معادن گردیده است.

درین نامه به ایجاز فقط بر دو مورد که درین روزها مبرمیت خاص کسب نموده است، مکث می‌نماییم:

1.      تاراج منابع زیر زمینی و معادن افغانستان:

بر طبق گزارشات مطبوعات و موسسات بین‌المللی دولت‌های  پاکستان ( که در نقش قیم افغانستان عمل می‌نماید)، چین و ایران در قریب دوسال اخیر قراردادهای را با ادارۀ سرپرست طالبان عقد نموده اند که منحیث نمونه می‌توان از قرارداد فروش ذغال سنگ با پاکستان، نفت حوزه دریای آمو، قرارداد ملیارد دالری لیتیوم (اپریل سالجاری) با چین و سرمایه گزاری‌های ایران روی منابع طبیعی در روزهای اخیر، یادهانی می‌نماییم. معادن و منابع زیرزمینی متعلق به تمام مردم و نسل های امروز و فردای افغانستان است ، که بنابر اهمیت آن ، تایید نهایی در چنین موارد کلان ملی در پارلمان و یا لویه جرگه‌ها صورت می‌گیرد.

این زدوبند‌ها از یکطرف بنابر دست بالای همسایه‌ها، ضعف دولت جانب افغانی، احتیاج شدید اقتصادی اداره طالبان و مغایر منافع ملی فغانستان و عملاً تاراج ثروت‌های ملی ما است. چنانچه آقای شهباز شریف بحیث دستاورد حکومت خود، اعلام نمود که «با واردات ذغال سنگ از افغانستان، دو هزار و دوصد ملیون دالر صرفه جویی کرده ایم.»

از جانب دیگر بنابر فقدان مشروعیت، اداره سرپرست واجد شرایط لازم برای عقد قرارداد نمی‌باشد و از قرار معلوم بسیاری از مسولان شان در فهرست سیاه بین‌المللی قرار دارند. حکومت دیفکتوی طالبان در جمع حکومات "تابع " حقوق بین‌المللی قرار ندارد و رهبران شان تا کنون از احترام و رعایت منشور سازمان ملل متحد و میثاقهای بین‌المللی که افغانستان به آنها الحاق و ملزم به رعایت آن می باشد، اطمینان نداده اند. مطابق به احکام قوانین افغانستان (که استمرارآن مجهول است) و معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی و بویژه کنوانسیون (1969م) وین در مورد حقوق معاهدات، چنین «قراردادها» همانند «قرارداد دوحه» مشروعیت نداشته و (کان لم یکن) پنداشته می‌شود.

البته بنابر تحریم و انزوای بین‌المللی، فقدان برنامه‌های کلان رشد ملی، عدم مدیریت و تثبیت اولویت‌ها و نبود شفافیت، اجرایی شدن تعداد ازین «قراردادها» زیر سوال قرار می‌گیرد. مبرهن است که در صورت بروز مشکل، اداره طالبان به هیچ مرجع معتبر بین‌المللی شکایت کرده نمی‌تواند.

2.      انتقال گروه‌های تروریستی و تی تی پی به ولایات مختلف افغانستان:

وزیر داخله پاکستان در اوایل ماه جون امسال افشا نمود که: «حکومت طالبان اعضای تی تی پی را از خط دیورند به مناطق دور افتاده دیگر افغانستان می‌فرستد، تا به مناطق مرزی دسترسی نداشته باشند.»

این انتقال بر اساس ستراتیژی از قبل پلان شده پاکستان در مناطق مختلف بشمول ولایات شمالی افغانستان بخاطر سپید ساختن نام و نقش آن کشور بحیث "مرکز و حامی" تروریسان و تبدیل نمودن کشور ما به «تخته خیز» تروریستان به آسیای میانه، است که آی اس آی و شرکای بین‌المللی شان رهبری آنرا عهده دار می‌باشند. اعتراف صدراعظم پاکستان در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که «افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل می‌گردد»، موید این پلان خصمانه می‌باشد. حضور تروریستان بین‌المللی در افغانستان عامل نگرانی کشورهای منطقه و همجوار افغانستان است که در اسناد شورای امنیت ملل متحد نیز بازتاب یافته است.

قربانی اصلی این پلان شوم، افغانستان و مردم مظلوم آن است که کشورشان به آشوب های جدید و بطرف سوریه شدن کشانیده می‌شود و جامعه بشدت منقطب، جنگ زده و فقیر ما را بطرف منازعات محلی و قومی می‌برد.

موارد فوق الذکربخش از دسایس‌الحیل بخاطر تضعیف و تاراج کشوری است که تراژیدی خونبار و تداوم آن در نیم قرن گذشته معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است. جامعه بین‌المللی بشمول اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بویژه دولت ایالات متحده امریکا، در قبال افغانستان و مردم مظلوم آن مکلفیت اخلاقی دارند.

انجمن حقوقدانان افغان خواهان عطف توجه جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد به حل و فصل موضوع مهاجران آنطرف خط دیورند می‌باشد، تا بکمک و تحت نظر کمیشنری عالی آن سازمان در امور مهاجران بخانه و کاشانه شان برگردانده شوند و نباید ازین مظلومان، حکومت پاکستان و اداره سرپرست طالبان استفاده ابزاری نمایند.

البته عودت داوطلبانه مهاجران افغان از کشورهای پاکستان و ایران و بی‌جاشدگان داخلی که طی سالیان متوالی بخاطر آفت جنگ و تسلط جنگ سالاران در نقاط مختلف کشور، آواره گردیده اند، موضوع جداگانه است و باید زمینه عودت و بازگشت شان، توسط اداره مهاجرین، با جلب مساعدت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بخانه و کاشانه شان سازماندهی گردد.

انجمن حقوقدانان افغان از جلالتمآب محترم می‌خواهد تا از داعیه برحق و مشروع مردم مظلوم افغانستان واحد، تجزیه ناپذیر و خانۀ مشترک تمام اقوام با هم برادر و برابر، که در مطابقت کامل با ارزش‌های حقوق بین‌المللی مندرج در منشور، میثاقها و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد قراردارد ، حمایت و مساعی جمیله شانرا بخاطر تحقق آن مبذول خواهند فرمود.

با تجدید احترام فایقه

هیأت اجراییه انجمن حقوقدانان افغان

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن 


راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی

گزارش کنفرانس علمی - مسلکی و اجلاس انجمن

 

بعد از ظهر روز شنبه، دهم دسامبر ( ۲۰۲۲ م ) و دروز جهانی حقوق بشر ، کنفرانس و اجلاس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در شهر. IJmuiden  کشور شاهی هالند با موفقیت تدویر یافت

دراین محفل که با خیر مقدم گویی حضار توسط محترم دهزاد معاون و منشی انجمن آغاز یافت ، تعداد از حقوقدانان اعضای انجمن، اعضای افتخاری و تعداد از دعوت شده گان شامل نماینده گان نهاد های  اجتماعی ، سیاسی ،  فرهنگی ، فعالان مدنی ،  مدافان حقوق زنان ، شخصیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی ، مقیم در کشور های اروپائی نیز شرکت ورزیده بودند.

دربخش نخست و آغاز کار کنفرانس ، ضمن بزرگداشت  از  روز جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر،  بخاطر مقابله با بحرانات بزرگ  و فاجعه جانکاه حقوق بشری که هست و بود افغانستان و حق حیات مردم را تهدید مینماید ، مقالات  علمی - مسلکی پیرامون موضوع با اهمیت انفاذ قانون و استمرار قوانین ارائه گردید و برای تعمیل این خواست سترگ ملی ، راه اندازی نهضت سراسری مدنی پیشنهاد گردید.

در آغاز محفل حضار بخاطر ادای احترام به شهدای وطن و مردم مظلوم افغانستان به پا ایستاده و یک دقیقه سکوت نمودند و همچنان بروان حقوقدانان فقید و منجمله بزرگوار انجمن جناب پوهاند دوکتور قاسم فاضلی فقید درود گفتند . محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن بخاطر ارجگزاری به مبارزه زنان قهرمان و دختران شجاع وطن  از محترمه خانم بهار جان معنوی تقاضا نمودند تا بحیث یکی از نماینده گان شایسته نسل جوان، حقوقدان و وکیل مدافع شناخته شده در کشور هالند  این جلسه را افتتاح نماید.  خانم بهار معنوی ضمن تشکر از عطف توجه انجمن به زنان و نسل جوان روی اهداف کنفرانس مرتبط به روز جهانی حقوق بشر به اختصار صحبت نمود.

درین کنفرانس  سه مقاله  وزین ومسلکی  پیراون موضوع اصلی و حیاتی  جامعه کنونی  مرتبط به عنوان کنفرانس، انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین،  ارايه گردید. مقاله اول از جناب محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو شورای رهبری انجمن ، حقوقدان برجسته و قاضی سابقه دار و عضو اسبق شورای عالی ستره محکمه افغانستان  روی ضرورت و مبرمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در جامعه که در فقدان آن و با تسلط طالبان ، افغانستان به یک جنگل بدون قانون مبدل گردیده است،  ارائه گردید  که مورد دلچسپی خاص حاضرین قرار گرفت.

مقاله دوم که در پیوند با  اصل موضوع کنفرانس ، از جانب محترم  سلطان حمید  نارون ابوی، دوکتور حقوق  بین الملل و نویسنده آثار علمی و ارزشمند علمی در رابطه به مسایل و اثرات جیوپولوتیک ماحول افغانستان و اثرات آن در شکل گیری قدرت دولتی ، ارايه گردید که مورد توجه خاص شرکت کننده گان کنفرانس قرار گرفت. جناب دوکتور نارون درختم ارائه مقاله شان، یک نسخه از کتاب جدید شان را که  در مورد  حقوق بین المللی به رشته تحریر درآمده و اقبال چاپ یافته است،  به رهبری انجمن اهدا نمود..

مقاله محترم میر عبدالواحد سادات  که در واقعیت بحث اساسی کنفرانس وطرح و اندیشه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود ،که در مطابقت با اهداف انجمن و در توضیح  فراخوان ها و همه اسناد انجمن پیرامون اهمیت انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین  ارایه گردید . در صحبت محترم سادات  این موضوع به صورت همجانبه مطرح گردید که بخاطر مهار ساختن بحران بزرگ حقوقی باید قانون اساسی نافذ گردد تا راه برای ختم بحران مشروعیت و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم بخاطر انتخاب نظام دلخواه شان بوجود اید ، درین مقاله تاکید گردید که حقوق و آزادی های مردم فقط در پر تو قانون تعریف و تضمین میگردد و هرگونه تلاش بخاطر حواله دادن حقوق مردم به شریعت خاص طالبانیزیم و محصول ذهنیت متحجرانه و طراز دیوبندی از دین مقدس اسلام ، باعث اتلاف حقوق مردم و منجمله زنان و دختران میگردد.

صحبت جناب سادات مورد توجه خاص قرار گرفته و بحیث یک بدیل  منطقی، مستدل و عملی مورد تائید قرار گرفت.

در این بخش نامهای ذوات و نهاد های گرفته شد که عنوانی این کنفرانس پیامهای شان را ارسال نموده بودند.

در اخیر این بخش کنفرانس تعداد از نماینده گان نهاد های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و مدنی مدافع حقوق زنان  در کشور های اروپائی  صحبت های ارزشمند نموده پیام های شان را به قرائت گرفتند.

به تعقیب آن محترمه دوکتورس شفیقه رزمنده مسئول همایش اروپائی زنان افغانستان، محترم ستار بشرمل از نا م  نهاد گفتمان ملی افغانستان،  محترم انجنیر رزاق طلوع از نام شورای  اروپائی حزب آبادی افغانستان، محترم ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه انجمن های افغان در هالند، محترمه مرجان مقتدر دانشجوی حقوق در پوهنتون تلبورگ هالند، محترمه سعیده طلوع  مسئول نهاد همبستگی زنان  و محترمه څانگه صدیقی حقوقدان و فعال دفاع از حقوق زنان  طی صحبت های شان  گوشه از مسايل با اهمیت  مرتبط با  مسايل دردناک افغانستان و در دفاع از حاکمیت قانون را بیان نمودند.

ذوات آتی وشخصیت های ذیل پیام های شان را  عنوانی کنفرانس انجمن رسال نموده که از ایشان اظهار سپاس و قدردانی  صورت گرفت.

محترم پوهاند دوکتور احمد شاه جلال عضو افتخاری انجمن، از نام خود  و شورای محل زیست دهمزنگ کابل ، محترم پروفیسر دوکتور حکمی رییس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان، محترم محمد آصف الم ، محترم پوهنوال استاد عبدالقادر عدالتخواه سابق استاد پوهنزی حقوق، دانشگاه کابل ، محترمه

زرغونه ژواک ، محترم ایام الدین ایام رییس کمیته صلح  ، محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا

، محترم نظام الدین وحدت رییس نهاد مدافعان منافع ملی ، محترم ادریس اریب نویسنده و فعال سیاسی، محترم نجیب شمال از نام شورای اروپائی حزب متحد ملی ، محترم فرید شیرزی ، محترمه فیضیه هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا ، محترم درمحمد اشنا از طرف جبهه جهانی نجات افغانستان ، محترم داکتر حبیب منگل، محترم یوسف هیواد دوست مسؤل رادیو - تلویزیون ( افغان ژغ )، محترم انجنیر ریدی ژواک  ژورنالست و کارشناس امور بین المللی، محترم حسن مسرور عضو انجمن، محترم سنجر غفاری  نویسنده،  محترم هادی ابوی عضو انجمن و مسئول شورای افغانان در دنمارک و محترم نیک محمد سلطانی عضو انجمن.

شرکت کنندگان کنفرانس بر ضرورت راه اندازی نهضت سراسری بخاطر انفاذ قانون اساسی بمثابه خواست سترگ ملی و نیاز مبرم افغانستان تاکید نمودند.

در بخش دوم پروگرام ، اجلاس نوبتی انجمن بعضی تعدیلات در اساسنامه و انتخاب ريیس انجمن را مورد بحث قرار داد. 

طرح تعدیل از طرف شورای رهبری انجمن که مطرح گردید که به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.  مطابق این تعدیل  انجمن از یک نهاد اروپائی  به یک نهاد سراسری  مبدل گردید که  حقوقدانان متقاضی عضویت در انجمن  از تمام کشور های جهان میتوانند با  در نظرداشت پروسیجر پذیرش  پیشبینی شده در اساسنامه  عضویت انجمن را کسب و در تصامیم انجمن را کسب نمایند.

بر بنیاد این تعدیل ، اجلاس نوبتی به شورای رهبری کنونی صلاحیت تفویض نمود ، تا ظرف دوماه ترکیب وسیع شورای و مسؤلان نهاد های مربوط را انتخاب و اعلام نماید .

اجلاس نوبتی محترم میر عبدالواحد سادات  را بخاطر خدمات  بزرگ شان یکبار دیگر بحیث رئیس انجمن  با اتفاق آٰرا  انتخاب نمودند.  در این اجلاس کارکرد های مدبرانه سادات مورد  ستایش شرکت کننده گان قرار گرفته  از آنها پشتیبانی بعمل آمد.
جریان کنفرانس توسط محترمان عفیفه ازادزوی و غفاری معاونان انجمن یاداشت گردید . در جریان محفل محترم دوکتور فرمان معاون انجمن ، وکیل مدافع و عضو شورای رهبری محترم میرباز و محترم گل احمد بازساز مسؤل مالی انجمن و همچنان حقوقدان جوان محترم استاد پرویز صمیم و محترم بهزاد مجیدزاده نقش ارزنده ایفا نمودند.

در این محفل باشکوه مهمانان بعد از صرف طعام شام  ، برنامه کلتوری دلپذیر توسط محترم غفار امینی  هنرمند فرهیخته اجرا گردید ، که مورد استقبال حضار قرار گرفت. 

در ختم محفل از همکاری محترم شریفی سالار  در به دسترس گذاشتن سالون  «ستار پلس »  و همکاری بی شایبه  هنرمند گرانقدر محترم غفار امینی که  وسایل تخنیکی شان را رایگان در خدمت انجمن قرار دادند ، سپاسگزاری بعمل آمد.

متن مقالات، پیامها ، گزارش کاری شورای رهبری  و سایر اسناد کنفرانس  و اجلاس  در سایت حقوق بنشر میرسد.

 

باحرمت

 

لیلا ابراهیم معاونه دارالانشای انجمن حقوقدانان افغان

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت

هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان  گرانقدر،

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار ، اجلاس نوبتی خویش را بروز شنبه  دهم دسامبر سال جاری که روز جهانی حقوق بشر نیز میباشد، در کشور شاهی هالند تدویر مینماید.     

به تاسی از روال و تجربه نیک سال های گذشته،  دربرنامه امسال سوال چگونگی برقراری حاکمیت قانون ‌مرتبط به فراخوان انجمن و پیام گردهمایی کوپن هاگن در رابطه به نیاز مبرم افغانستان در جدل تاریخی مشروعه و مشروطه  ( انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین ) و راه اندازی نهضت سراسری وسیع بخاطر آن با ارایه مقالات علمی - مسلکی مورد مباحثه قرار می‌گیرد.

دربخش دوم برنامه مجمع  عمومی انجمن مطابق به احکام اساسنامه روی مسایل  تشکیلاتی:

انتخاب رییس ، شورای رهبری ، مسؤلان و همچنان تعدیل اساسنامه تصامیم مقتضی  را اتخاذ میدارد.

. در بخش اخیر و بعد از صرف غذا ،  یک برنامه کلتوری نیز برای مهمانان عزیز  در نظر گرفته شده است

جهت  اشتراک در این  برنامه همسلکان عزیز و علاقمندان گرامی ، متوانند  الی تاریخ اول دسامبر ازطریق ایمیل و یا تماس تیلفونی با مسؤلان انجمن ، ثبت نام فرمایند.

آدرس و سائر معلومات ضروری بعدن  به دوستان علاقمند شریک میگردد.  

با حرمت

سکرتریت مسئول انجمن

آیمیل ها و تیلفون تماس:

a.wasegafari@web.de ,    yunos.farman@web.de,     b_dehzad@hotmail.com

tel: +31(0)619480048 ,  +49(0)17645185248,    +49(0) 1742409077       

فاجعه هنرموسیقی واحوال ناگوار هنرمندان

اکتوبر ۲۰۲۲ م.

 

فاجعه حقوق بشری در افغانستان ابعاد گسترده دارد که پیوسته در اسناد منتشره انجمن بازتاب میآبد . یکی ازگوشه های جانکاه این فاجعه تراژیدی هنرموسیقی و احوال ناگوارهنرمندان کشورمی باشد.

متاسفانه طی این سیزده و نیم ماه تسلط تحریک اسلامی طالبان  علاوه ابر قتل و کشتار های هدفمند و دها جرایم شدید جنگی وضد حقوق بشری در برابر نظامیان و کارمندان اوگانهای عدلی و قضائی  حکومت سابق ، زنان و دختران ، هنرموسیقی و هنرمندان نیز مورد تبعیض ، خشونت و سرکوب خاص و هدفمند قراردارند.

حکومت سرپرست طالبان به صورت رسمی هنر موسیقی را ممنوع ومنسوبان وزارت  « امرباالمعروف و نهی از منکر» هنرمندان را توهین و حتی شکنجه نموده اند که شکستاندن آلات موسیقی در انستیتوت ملی موسیقی وآویختن آله موسیقی بگردن یکی از هنرمندان شریف و...و تا ممنوعیت پخش موسیقی در نشرات رسانه ، از مظاهرآن می باشد.

صحبت از حرام خواندن موسیقی به استناد فقه خاص طالبان به مفهوم آن است که تاریخ بیشتر از هزارو سه صد سال اسلامی افغانستان را زیر سوال قرار میدهند . درتمام ادوار تاریخ و منجمله در دوره پس دین مقدس اسلام هنر موسیقی در جامعه و تمام دربارهای سلاطین و امپراطورهای مسلمان وجود داشته است .نام بزرگترین شخصیت های اسلامی آن  سرزمین همانند حکیم ناصرخسروبلخی ـ قبادیانی ، حضرت جامی ، ابن سینای بلخی ، فارابی ، حضرت مولانا جلال الدین بلخی ـ رومی و... با هنر موسیقی پیوند نا گسستنی دارد وابداعات و آثاراین بزرگان درانکشاف موسیقی وآلات آن نقش ارزشمند داشته است و همه شان بر اهمیت این هنروالا در سلامتی روانی انسانها تاکید نموده اند . یکی از چهارطریقت عرفانی صوفیه ( چشتیه ) با هنر موسیقی عجین است .

 هنرمندان همیشه و پیوسته حامل پیام صلح ، دوستی ، محبت ،تساهل ، آزادی ، عدالت و ثبات اجتماعی بوده اند . اسمای مبارک بسیاری ازبزرگان هنرموسیقی همانند زنده یاد استاد قاسم افغان با استقلال ومبارزات آزادیخواهی مردم آزاده افغانستان گره خورده است وسروده های حماسی و میهنی هنرمندان وطندوست کشورمایه شور و مباهات تاریخ کشوراست .

با نهایت تاسف با تمام جایگاه والای این هنرشریف و حق که هنرمندان عزیز، بر ما دارند ، از تمام حقوق محروم و مورد تبعیض و خشونت قراردارند . که با دین و آیین کشور و تمام ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی که افغانستان بدان الحاق و ملزم برعایت آن می باشد ، در مغایرت کامل قرار دارد .

آنچه درین اسناد حقوق بین المللی بحیث « حیثیت ذاتی انسان » و « کرامت انسانی » مطرح است  و مفاهیم همچون :

 « حق استفاده ازمزایایی فرهنگی » مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( 1976 م ) ، « شرکت در زندگی فرهنگی » ( بند الف ، فقره یک ، ماده پانزده آن میثاق ) و بند ( ج ) آن در مورد « بهره مند شدن منافع مادی و معنوی هنری » و موارد مندرج در کنوانسیون « حمایت میراث فرهنگی جهان » ( 16نوامبر1972م ـ یونسکو ) در حمایت از هنر، ، در مورد اهالی موسیقی کشور ما زیر پا گردیده است .

یونسکو هنر را در مجموع که شامل هنرموسیقی نیز میگردد ، بمثابه وسیله دستیابی به صلح واقعی و پایداردانسته و به همین استناد روز ( 21 ) جون را ، روز جهانی هنر اعلام نموده است . اما متاسفانه در افغانستان که فاجعه حقوق بشری جریان دارد و موسیقی را « حرام » و هنرمندان مورد تبعیض و خشونت قرار دارند ، باید ازروزگار سیاه اهالی هنرموسیقی یاد نماییم که در بدترین شرایط زندگی قرار دارند وبخش از لشکر عظیم بیکاران و آوره گان گردیده اند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعی العموم مردم مظلوم افغانستان در دفاع از هنر والای موسیقی و حقوق و آزادی هنرمندان گرامی موارد آتی به سازمان ملل متحد ومراجع ذیربط بین المللی پیشنهاد مینماید :

ــ سازمان ملل متحد در پروگرام کمکهای بشری به افغانستان ، هنرمندان را درصدر فهرست و مورد توجه خاص قرار دهد .

ــ سازمان ملل متحد و بخش های یونسکو و حقوق بشر، بررسی فاجعه هنرموسیقی واعمال تبعیض و خشونت دستگاه طالبان علیه هنرمندان رادر اولویت کاری شان شامل فرمایند .

ـ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  ، در طی مراحل درخواست هنرمندان متقاضی پناهندگی و آنانیکه در کشور های همجوار، آواره اند ، بذل توجه فرمایند.

ــ از حکومات کشور های پناهنده پذیرو بویژه از ادارات مهاجرین کشور های جرمنی، انگلستان  و کانادا که سهمیه های پذیریش افغانان را اعلام نموده اند ، میخواهیم ، تا بخاطر هنرمندان توجه جدی را مبذول فرمایند .

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان أفغان در اروپا

 

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

دیدار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان  با جمع از افغانان  درکوپن هاگن

 

بعد از ظهر روز شنبه  اول اکتوبر  جناب ریچارد بینت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان طی دیداری با  جمع از نماینده گان نهاد های مختلفه  اجتماعی،  مدنی  و سیاسی  در شهر کوپن هاگن کشور شاهی دنمارک دیدار نمود.

این ملاقات و دایدار از جانب شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  تنظیم و جناب بینت به دعوت انجمن  در این جمع آمد حضور  یافته بودند.

گزارش مفصل خبری این نشست  طی روز های نزدیک به نشر سپره شده و به آگاهی خواننده گان گرامی رسانیده میشود.‌

 با حرمت

 

سکرتریت مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

گزارش خبری  از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

هیآت دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱ مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد  در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ در شهر ژنیو کشور سویس  اشتراک نمود.

در این  اجلاس نماینده گان انجمن هر یک محترمه عفیفه آزادزوی معاون  انجمن و محترمه  بهار معنوی  عضو انجمن و وکیل مدافع در کشور هالند  فعالانه  شرکت نموده  در معرفی بیشتر انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در این اجلاس سعی و تلاش  های قابل  ستایش را انجام دادند.

اشتراک هیآت انجمن  در این اجلاس پس از آن  مورد  علاقمندی  مسيولین امور  شورای حقوق بشر ملل متحد  قرار گرفت که  در سوم جون  ۲۰۲۲ یک هیآت سه نفری انجمن محترمان  هر یک میر عبدالواحد سادات رئیس ، محترمه عفیفه جان آزاد زوی  و محترم یونس فرمان معاون انجمن  طی ملاقات در مقر کمشنری حقوق بشر ملل متحد ، شهر ژنیو با گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان جناب ریچارد بنیت دیدار نموده بودند. در این ملاقات   معرفی و توضیحات هیآت در مورد  اهداف، وظایف و فعالیت های انجمن مورد علاقه خاص جناب بنیت قرار گرفته ایشان  همکاری بعدی شان  بخاطر شرکت هیآت انجمن در اجلاس شورای حقوق بشر و  تداوم دیدار و تماس با انجمن را  با  هیآت انجمن  وعده نمودند.

اشتراک دو نماینده انجمن در اجلاس شورای  حقوق بشر ملل متحد  متشکل از  دو حقوقدان ، اعضای  انجمن و دوفعال  دفاع از حقوق زن  بودند  که آنها  توانستند در این اجلاس  اهداف و موضع انجمن را به تعداد از اشتراک کننده گان و نماینده گان دولتها و سازمانهای حقوق بشر توضیح و اسناد انجمن را  ویسعن در آنجا پخش نمایند.  هیآت

انجمن طی این اجلاس  با  زنان نخبه و فعالان دفاع از حقوق زنان  منجمله خانم سراج  دیدار  و با هم معرفی گردیدند.

قرار بود در روز اول  محترمه  بهار معنوی بیانیه خویش را از نام انجمن در این اجلاس ایراد نماید، ولی با تآسف به نسبت تغیر در پروگرام روز اول این  کار به روز دوم موکول گردید که  ایشان  به نست امورات کاری شان دوبار باید  برگشت میکردند.  روی همین منظور بیانیه محترمه خانم بهار معنوی  درمتون  دری و انگلیسی به تعداد از اشتراک کننده گان بخش و توذیع گردیده بود.  « متن دری بیانیه انجمن در این اجلاس را در همین صفحه مطالعه نمائيد»

محترمه عفیفه جان آزاد زوی حقوقدان سابقه دار، معاون انجمن و یکی از فعالان  دفاع از حقوق زن افغان میباشد. محترمه بهار جان معنوی  عضو فعال  انجمن و یکی از وکلای مدافع صاحب دانش و تجربه  طولانی حقوقی در بخش حقوق خارجیان، حقوق پناهنده گی و حقوق فامیل در کشور هالند بوده و یکی از فعالان حقوق زن و عضو  انجمن وکلای مدافع هالند نیز میباشد.

 

هیآت  انجمن در وجود دو چهره برازنده و فعال  انجمن و مدافعان حقوق زن  توانست  با فعالیت و شهامت قابل تحسین ازانجمن و شورای رهبری آن نماینده گی نمایند که شورای رهبری بدین وسیله  از ایشان سپاسگزاری خاص مینماید.

با حرمت

سکرتریت  مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

متن بیانیه انجمن به زبانهای دری و انگلیسی که میابیستی توسط محترمه خانم بهار معنوی در  ۵۱  مین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در  نیو  ایراد میگردید.

خانم ، آقای رئيس

خانم ها  ، اقایان 

من به نمایندگی از انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهم درین اجلاس  ، فریاد مردم مظلوم افغانستان را بشما برسانم.  

مردم مظلوم که جامعه جهانی و دولت امریکا با آنان جفا نموده است و امروز در زیر سیطره طالبانیزیم ازادی و حقوق شان غصب میگردد.  

من صدای کشوری هستم که آماج تروریسم و ذهنیت تکفیری است وبه  مرکز امن تروریستان شرارت پیشه جهان مبدل گردیده است . جنایات هولناک جنگی و جنایات علیه بشریت ، کشتار های گروهی ، مردم ملکی را از حق حیات محروم میسازد. 

من صدای افغانستان و یا سرزمین فاجعه حقوق بشری هستم . مردم که بیشتر از  نود فیصد آن در خط فقر قراردارند و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی سلامت جامعه شانرا تهدید مینماید.  

من صدای اکثریت خاموش افغانستان هستم . اکثریت که قربانی فساد سالاران گردیده و با استبداد قرون وسطایی طالبان دست و پنجه نرم مینمایند.  

من صدای مظلومترین زنان جهان را بشما میرسانم که:  

با تبعیض خشن مواجه اند و با تحمیل اپارتاید جنسیتی ( Gender apartheid ) از حیات سیاسی و

اجتماعی حذف میگر دند.  

صدای زن  ودختر افغان که از حقوق انسانی و تحصیل محروم گردیده اند.  

من صدای زن و دختر افغان را که تسلیم استبداد خشن طالب نشده اند و با فریاد اعتراض شان امید برای آینده آزاد و عادلانه اند بشما میرسانم.  

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر دفاع واقعی از حقوق و ازادی مردم مظلوم افغانستان همه شما را فرا میخواند تا از استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی در افغانستان جانبداری نمایید . مقابله با مجموع بحرانات که دامنگیر کشورم است و منجمله بحران بزرگ حقوقی و معضله مشروعیت با توسل به قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم ممکن میگردد. 

من به جامعه بین المللی که در برابر تراژیدی خونبار کشورم مسؤلیت اخلاقی ( Moral obligation  ) دارند ، مراجعه مینمایم تا در دفاع از داعیه بر حق افغانستان و افغانان صدای تانرا بلند نمایید.  در دفاع از مردم مظلوم ما ، دین انسانی تانرا ادا نمایید و بدفاع از ارزشهای عالی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به پا خیزید . تا از سقوط اقتصادی ، فاجعه حقوق بشر و نابودی افغانستان جلوگیری نماییم  . 

با حرمت 

بوکالت از  شوزای رهبری و هیآت ما در این  کنفرانس

 

Mr/ Mrs. Chairman

 

Friends, ladies, gentlemen

 

On behalf of the Association of Afghan Lawyers in Europe, I want to convey to you the cry of the oppressed people of Afghanistan.

 The oppressed people who have been persecuted by the International Community and the US government, and today under the control of the Taliban. Their freedom and rights are being usurped.

 

I am the voice of a country that is the epitome of terrorism and takfiri mentality and has turned into a safe center for the world's evil terrorists. Horrible war crimes and crimes against humanity are depriving civilians of their right to life.

 

I am the voice of Afghanistan, the land of a human rights disaster. More than 90 percent of the people are below the poverty line, and fueling ethnic and religious differences threaten the health of their society.

 

I am the voice of the silent majority of Afghanistan. The majority are victims of corrupt rulers and they struggle with the medieval tyranny of the Taliban.

 

I bring you the voice of the most oppressed women in the world:

 

They face harsh discrimination and are excluded from political and social life by a gender apartheid.

 

The voice of Afghan women and girls who are deprived of human rights and education.

 

I bring to you the voice of Afghan women and girls who have not surrendered to the violent tyranny of the Taliban and who are hoping for a free and just future with their cries of protest.

 

In order to truly defend the rights and freedom of the oppressed people of Afghanistan, the Afghan Lawyers Association calls on all of you to support the establishment of the rule of law and the enforcement of the constitution in Afghanistan. Dealing with all the crises that plague my country, including the big legal crisis and the legitimacy problem, is possible by resorting to the constitution and exercising the right of national sovereignty by the people.

 

I appeal to the International Community, who has a moral obligation against the bloody tragedy of my country, to raise your voice in defense of the right of Afghanistan and Afghans.

 

In defense of our oppressed people, fulfill your human religion and stand up in defense of the great values contained in the Universal Declaration of Human Rights. To prevent economic

collapse, human rights disaster and the destruction of Afghanistan.

 

With respect,

 Representative from the leadership council of the association and our delegation in this meeting,

 

Bahar Manavi, lawyer and women's rights activist

فراخوان برای :

مقابله با دسایس پاکستان در واخان

 

افغانستان در یکی از بحرانی ترین مراحل تاریخ خود قرار دارد  که مقدرات تاریخی کشورکماکان در کشمکش های کلان جیوپولتیک قدرتهای رقیب بین المللی و در دور جدید « بازیهای بزرگ » و رقابت قدرتهای رقیب و متخاصم منطقوی رقم میخورد .

افغانستان نگونبخت که از قبل و در چهار دهه  جنگ با آفات بزرگ مواجه بوده ، در فرصت سوزی ها و کرنش و سازش فسادسالاران بخصوص  در دو دهه اخیرو سیاست های کجدار و مریز امریکا مقهورپاکستان گردید  در یک سال اخیر با بحران بزرگ حقوقی و فقدان مشروعیت ملی و بین المللی مواجه است که تداوم آن  ، کشور را به طرف باتلاق و در مسیر اهداف دشمنان تاریخی آن سوق مینماید . دیگر شکی وجود ندارد که افغانستان درسطح تحت الحمایه پاکستان تنزیل نموده است .

از دست بوس میل به پا بوس کرده ایم

واز لطف دوستان ترقی معکوس کرده ایم

پاشنه آشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدرملی منبعث از اراده آزاد مردم است . عملکرد قریب به یک سال اداره طالبان و ناکامی شان در ایجاد دولت و چسپیدن رهبران افراطی شان به تطبیق شریعت خاص ومنحصر بخودشان که بظواهر ریش و حجاب خلاصه می شود ، مبین این حقیقت تلخ است که :

افغانستان تا ایجاد دولت مقتدر ملی  منبعث از اراده واقعی مردم ،  صلح واقعی و پایدار فرسخ ها فاصله دارد !

بدینترتیب منافع ملی و مصالح علیای افغانستان  و حفظ سلامت آن ، فدای خواست های صنفی ، گروهی ، ایدیولوژیک و استفاده ابزاری از مقدسات دینی مردم مظلوم میگردد .

در چنین احوال نا هنجاراست که رقبای منطقوی و بین المللی و بویژه همسایه های حریص و طماع ، با عناوین « جمهوری اسلامی » و شعار« اخوت اسلامی»  بخاطر تاراج افغانستان دست و آستین بر زده اند و تهدید جدی را بر علیه استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بوجود آورده اند . بارز ترین مثال ها در رابطه استفاده ازموضوع آب بحیث وجه المصالحه با طالبان توسط ایران و  چپاول معادن و ذعال سنگ توسط پاکستان می باشد که وقیحانه توسط صدراعظم آنکشور اعلام میگردد که :

برای مقابله با بحران اقتصادی ما از درک واردات ذغال سنگ افغانستان بیشتر از دو ملیارد دالر مفاد نموده ایم !!!

چشمت نگران است ، که ملکت با دگران است !

( درین ارتباط سکوت و سیاست  عدم شفاف اداره طالبان  ، صاف و ساده باجدهی و معامله  پشت پرده به پاکستان و قربان ساختن منافع ملی افغانستان پنداشته می شود . )

درروز های اخیر مطالب زیاد در رسانه های افغانی و بین المللی در رابطه به  واخان بدخشان بنشر رسیده است که در دو دهه اخیر دارای  سابقه داشته و  پرداختن به جوانب مختلف آن رسالت هر افغان و نهاد افغانی است که بوطن وآرمانهای  مردم متعهد می باشند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعی العموم و مدافع افغانستان « مار گزیده » موضوع را به صورت همجانبه مورد بررسی قرار داده است ودر پرتو مصالع علیای کشور و منافع مردم و با در نظرداشت مصایب تاریخی مردمان  منطقه واخان  و ضرورت انکارناپذیر ارتقای سطح زندگی آنان و تبدیل « بام دنیا » به پارک ملی ،  قله شگوفایی و افتخار افغانستان ، موارد آتی را مطرح مینماید :

هشدارو هوشدار ای هموطن عزیز :

دشمنان تاریخی ما از همان مسیری که بیشتر از چهاردهه جنگ اعلام ناشده را علیه کشور تان آغاز نموده است ، تلاش دارند تا نفشه کشور را تعدیل و « سر وگردن » تن افغانستان  را قطع  نمایند .

واخان زمونژ د مور د ماتیکی حیثیت لری !

ـــ واخان هیچگاهی مورد منازعه نبوده وبخش جدا ناپذیراز وجود افغانستان عزیز،  واحد و لایتجزا  ما است که هر نوع چشمداشت به منابع طبعی ، آب و خاک آن تجاوز بر تمامیت ارضی و تجاوز برحاکمیت ملی افغانستان پنداشته می شود.

ـــ حفظ تمامیت ارضی بحیث وظیفه اساسی و رسالت تاریخی عدول نا پذیرتمام شهروندان افغانستان است . بزرگترین درس عبرت انگیز تاریخ افغانستان ، این واقعیت تلخ است که :

هرنوع سازش و کرنش نسبت به یک وجب خاک افغانستان فقط و فقط مایه شرمساری ابدی به خاک فروشان وطنفروش ، بیچاره ساختن و محروم ساختن کشوراز امکانات ترقی و سعادت مردم حاصل دیگری ندارد . افغانستان محاط بخشکه و درمنازعه تاریخی با مخلوق و استعمار ، میراث همین زمانداران و تصامیم ذلیلانه شان است .

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و تمام کشور های عضو آن سازمان مکلف اند تا از هر نوع تهدید علیه تمامیت ارضی افغانستان و بکار گیری تهدید بر ضد آن اجتناب نمایند . بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد در زمینه چنین صراحت دارد :

« همه اعضا در مناسبات بین المللی خود از هرگونه تهدید یا بکار گیری زور که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است با نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد ، خود داری میکنند »

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این نامه را به جلالتمآب سرمنشی سازمان ملل متحد ارسال و از دفتر نمایندگی افغانستان در آن سازمان میخواهد که موضوع تهدید و دسایس پاکستان علیه تمامیت ارضی افغانستان را به شورای امنیت مطرح فرماید .

ـــ بزرگترین سرمایه افغانستان :

بزرگترین سرمایه و امتیازافغانستان یا قلب آسیا ، اهمیت جیوپولوتیک اقتصاد محور آن است که در طول تاریخ بحیث مرکز تلاقی تمدنها ، چهار راه آسیا و نقطه اتصال جنوب آسیا با آسیای میانه و شرق المیانه شناخته شده است .

بدینرو :

دشمنان تاریخی افغانستان تلاش مینمایند تا کشورما را ازین بزرگترین امتیازتاریخی محروم و خواب های هولناکتر از پلانهای ضیالخق و غلام اسحق خان بخاطر ایجاد عمق ستراتیژیک و کنفدراسیون با نوکران شانرا تحقق بخشند .

ـــ موضوع حیاتی اتصالات ، ایجاد بنادر و احداث سرک ها :

اظهر من الشمس است که این موضوع حیاتی باید در سرلوحه وظایف اساسی رشد و انکشاف ملی افغانستان قرار داشته باشد . اعمال دقیق این مامول بزرگ تاریخی و ملی  در وجود یک دولت مقتدر ملی ، مستلزم توجه اساسی به دو اصل آتی می باشد :

ـــ  منافع کلان ملی و افغانستان شمول  باید در سر لوح کار قرار گیرد .

ـــ منافع مجموع مردم ،  نیاز های مبرم مردم محل و ارتقای سطح زندگی آنان و ضرورت اجتناب ناپذیرانکشاف آن مناطق باید مورد توجه اساسی قرار داشته باشد .

ـــ بررسی تخصصی این مسایل توسط متخصصین و در بحث های همگانی و شفاف :

در چنین موارد با ابعاد بسیارپیچیده و کثیرالجوانب دارایی اهمیت ملی ، منطقوی و بین المللی باید تصامیم سیاسی بر مبنای مطالعات گسترده کار شناسان اتخاذ گردد . مطالعات گسترده باید معطوف برین موضوع باشند که اهمیت و مصالح جیوپولیتیک اقتصاد محورافغانستان فدای اغراض اجنبی نگردد .

ــــ رسالت تاریخی مردم در لحظات سرنوشت ساز تاریخ :

کشور ها در طول تاریخ توسط ملت ها حفظ و حراست گردیده اند و تاریخ افغانستان نیز مشحون ازین تجارب بزرگ می باشد . در احوال ناهنجار کنونی و در عدم موجودیت دولت مقتدر ملی ،منبعث از اراده آزاد مردم  رسالت اصلی دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مردم عهده دار می باشند . بدینرو :

کمال افتخار است که شخصیت ها و نهاد های متعهد ملی درین راه پیشگام اند . انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، با مراجعه به جامعه مدنی ، نیرو های ملی ، نهاد های اجتماعی و فرهنگی ، مدافعان حق و حقوق مردم ، صمیمانه تقاضا مینماید که :

در دفاع ازین داعیه برحق ملی بدون هر نوع تبعیض و تمایز ، به مصالح علیای افغانستان چنگ بزنیم و از  :

ـــ حق تجزیه نا پذیری افغانستان

ـــ حق گذار افغانستان بشاهراه صلح و ترقی

ـــ حق انکشاف متوازن تمام ولایات و مناطق کشور

صادقانه و با شجاعت از منافع ملی افغانستان دفاع دفاع و به منافع مشروع همسایه ها احترام نمایم .

اکنون که بدخشان باستان و واخان آماج تروریسم و دسایس سوپر شیطانی پاکستان قرار دارد ، همه و یکصدا فریاد بزنیم که :

همه ما بدخشی واز واخان هستیم !

و بدینترتیب و در یک حرکت گسترده مدنی  ، علاج واقعه را قبل از وقوع آن نمایم . افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه است و درین کسوف تاریخ ، قبل از همه باید امید ها را زنده نگهداشت و مشترکا باید :

از « انقلاب امید » پاسداری نمایم ، تا  به جهانیان ثابت نمایم که :

افغانستان حق دارد و مستحق  می باشد که :

حفظ گردد ، تداوم نماید و بشاهراه صلح و ترقی گزار نماید .

درین رستاخیز عظیم ملی برای مقابله با دسایس سوپر شیطانی پاکستان ،  تمام نیرو های سیاسی ، شخصیت های فرهنگی و علمی ، جامعه مدنی وفعالان دیاسپورای افغانستان ، صرفنظر از اینکه درنیم قرن اخیر در کدام «خانه شطرنج ، پر رنج»‌ افغانستان قرار داشته و یا بکدام ایسم و رسم سیاسی تعلق داشته و یا دارند ، در معرض آزمون تاریخ قرار دارند که چگونه  با فکرکلان  ملی انسان محور و افغانستان شمول ، دردایره وسیع وفاق ملی  از مصالح علیای وطن مشترک دفاع مینمایند .

با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

دادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما و حق گذار افغانستان به صلح واقعی ‌پایدار

 

بخاطر این رسالت سترگ انسانی در دفاع از  داعیه برحق مردم مظلوم افغانستان ، هیات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ سوم جون ( 2022م ) در مقر کمشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و در شهر ژینو کشور سویس با جناب ریچارد بنیت ( Richard Bennett ) گذارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و تسهیل کننده مسایل افغانستان ، ملاقات رسمی انجام داد .

درین ملاقات هیات انجمن متشکل از :

– محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن

– محترمه عفیفه جان آزادزوی معاونه انجمن

– محترم  یونس فرمان دیپلومات سابقه دار و مجرب ، معاون انجمن

ضمن استقبال از انتصاب حقوقدان شناخته شده بین المللی که سابقه کار و آشنایی با افغانستان دارد ، برایشان در راستای بررسی عوامل فاجعه حقوق بشر و  موارد نقض خشن و دوامدار آن ، با مشخص ساختن عاملان بخاطر کاهش آلام مردم به عزانشسته و مظلوم ، ارزوی موفقیت نمود ، تا جناب شان بر وفق تعهد در اولین پیام خود ،  بتواند صدای کودک ، زن و مردم باشد که حق حیات شان مورد تهدید قرار دارد .

انجمن حقوقدانان افغان بمثابه نهاد مستقل و غیر وابسته به احزاب و جریانات سیاسی  ، فارغ از هرگونه تبعیض قومی و زبانی ، چنانچه در طی سیزده سال فعالیت خود از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دفاع و بخاطر استحکام حاکمیت قانون تلاش نموده است ، درین ملاقات نیز بمثابه مدعی العموم  مردم افغانستان بخاطر حقوق و آزادی مردم مظلوم  ، دادخواهی و همه موارد نقض حقوق اساسی مردم و بویژه زنان را ، با ذکر پس منظر تاریخی ، عوامل ناکامی جامعه بین المللی ، استقرار کلیپتوکراسی و عدم تعهد دولت امریکا به تعهدات حقوقی و اخلاقی و طی نه ماه سیطره طالبان به جناب ریچارد بنیت توضیح نمود .

هیأت این واقعیت مسلم تاریخی را بیان نمود که :

اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تعبیر ایدیولوژیک حاکمان فعلی ، در کل با ارزشهای تا یخی ، فرهنگی و دینی افغانستان همخوانی دارد و به همین دلیل مندرجات آن در چهار قانون اساسی ما بازتاب یافته است و افغانستان به میثاقهای هفت گانه ناشی از آن الحاق و ملزم برعایت آن می باشد .

هیات با تذکر این اصل که انجمن نه بر اساس نسخه پر ازی های انتزاعی ، بل برویت کتاب خونبار افغانستان و در حالیکه هست و بود کشور با تداوم بحرانات بزرگ ، خطر وقوع فاجعه بشری و گسترش فقر جانکاه بالاتر از نود فیصد به سوال اساسی چه میتوان کرد ؟

تمرکز مینماید و بدقت متوجه این واقعیت اسفبار است که حکومت دیفکتوی طالبان به عوض تمرکز به بحرانات و مصایب بزرگ بر مبنای برداشت متحجرانه از دین مقدس اسلام  و ایدیولوژیک خود ، زیر نام تطبیق شریعت  به فروعات ، ریش و حجاب مصروف و با زن ستیزی ، اپارتاید جنسیتی را برقرار میسازند .

به همین دلیل بحران بزرگ حقوقی  و بحران مشروعیت تداوم یآفته و طالبان با ناکامی در ایجاد دولت باعث انزوای بین المللی افغانستان گردیده اند .

قبل از آنکه افغانستان بر حسب پلان دشمنان تاریخی ما ، به جنگ داخلی - نیابتی ، سوریه شدن و باتلاق سوق گردد ، انجمن بخاطر مقابله با این بحرانات خانمانسوز با چنگ زدن به مصالح علیای افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم و در مطابقت با معیار های جهانشمول ، فراخوان را بخاطر :

انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در همنوایی با سایر نهاد های افغانی بنشر رسانید که راه اعمال حق حاکمیت ملی را باز و شهروندان افغان بتوانند ، دولت دلخواه شانرا انتخاب نمایند .

فراخوان که مبتنی بر سابقه تاریخی در صد سال اخیر و از اولین قانون اساسی و ایجاد دولت ملی و مبارزه تاریخی مردم درین صد سال را بازتاب می‌دهد ، با استقبال گسترده افغانان مواجه و مورد تایید بیشتر از صد نهاد سیاسی و زیادتر از هفت صد تن از ذوات علمی ، فرهنگی و نخبه گان قرار گرفته است و به تعقیب ارسال قبلی ، متن انگلیسی آن از نام تمام مویدان فراخوان بمثابه ندای برحق و مدنی ، انچه را اکثریت خاموش  میخوانند و صدای  سه « قوم بزرگ » افغانستان اعم از  زنان ، جوانان و مستمندان ، به جناب گزارشگر خاص تقدیم گردید .

جناب ریچارد بنیت گزارشگر خاص ضمن یاداشت تمام موارد مطروحه و توضیح وظایف و مسؤلیت خود تاکید نمود که :

افزون بر مسایل حقوق بشر و موارد نقض آن ، به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان میپردازم و خواستار تقویه موقف جامعه مدنی افغانستان هستم . ایشان افزون بر اهمیت موارد مطروحه انجمن ، بر همکاری و تداوم همچو دیدار ها صحبت در آینده تاکید نمود .

هیات همچنان با خانم (Norah Niland     ) که همراه با تیم شان بر علیه مصادره پولهای افغانستان توسط رییس جمهور امریکا و سپردن آن به متضررین حادثه یازدهم سپتامبر کار مینماید ، نیز ملاقات و موقف اصولی  ، مسلکی انجمن و تناقض آشکار فرمان اقای رییس جمهور امریکا با روح قانون اساسی و قوانین نافذ امریکا ، در انسداد ، « تصرف فضولی » و تقسیم پول مردم مظلوم افغانستان را محکوم و غیر اخلاقی خواند .

متن انگلیسی  فراخوان  که قبلا توسط ایمیل ارسال یآفته بود ، به   مقام کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مقامات ذیربط شان گذاشته شد .

با حرمت

 

دارالانشای انجمن

 

پوهنیار عبدالبصیر دهزاد معاون و مسؤل دارالانشأی انجمن

 

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

  بنام خداوند حق و عدالت

 

هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان  گرانقدر،  

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با کمال افتخار ½  12  سال ایجاد  خود را  با یک برنامه  خاص به تجلیل  میگیرد. 

 با کمال مسرت به  آگاهی شما میرساند که   این برنامه  بساعت دو بعد از ظهر روز  پنجشنبه نهم جون سال روان در شهر المیره کشور شاهی هالند تدویر میابد.

 در برنامه همانند پنج کنفرانس سال‌های قبل  بحث علمی – مسلکی  پیرامون فراخوان انجمن در مورد  مبرم  ترین معضله کلیدی افغانستان ( انفاذ قانون اساسی و استمرا قوانین ) در جدل تاریخی  مشروعه و مشروطه با  ارائه چندین مقاله  علمی مورد  بحث و تبادل نظر قرار  می‌گیرد.

 درین برنامه ،  مجمع  عمومی  انجمن مطابق به احکام اساسنامه خود روی مسایل تشکیلاتی و انتخاب رییس ، شورای رهبری ، مسؤلان و همچنان تعدیل اساسنامه تصامیم مقتضی  را  اتخاد مینماید

  .   در بخش اخیر یک برنامه کلتوری نیز برای مهمانان عزیز  در نظر گرفته شده است

  جهت  اشتراک در این  برنامه همسلکان عزیز و علاقمندان گرامی متوانند  الی تاریخ ( ۲۵ ) می  ازطریق پست های الکترونیک   و نمرات تیلفون زیز  ثیت نام فرمایند.

  آدرس و سائر معلومات ضروری  بعدن به شرکت کنندگان عزیز  گسیل میگردد

 با حرمت

 پوهنیار عبدالبصیر دهزاد

 معاون و مسؤل دارالانشای انجمن

 آدرس ها برای ثبت نام:

  

+31 (0) 619 48 00 48,  b_dehzad@hotmail.com هالند                                        

 +45 (0) 272 94 949,   mir-sadat@hotmail.com; جرمنی                                        

 +49 (0) 176 451 85 248,  a.wasegafari@web.de; دنمارک                                     

 

 حلول عید را گرامی میداریم

 

مردم مظلوم  افغانستان در احوال ناگوار ، ناهنجار و شرایط تحمیلی  فقر گسترده ( بالاتر از نود فیصد در مرز فقر ) ماه مبارک روزه را سپری نموده اند . در حالیکه افغانستان در آستانه فاجعه بشری و سقوط اقتصادی قرار دارد و مردم مستضعف با مصایب بزرگ مواجه می باشند، فصل جدید تداوم  جنایات هولناک علیه بشریت مجموع کشور را آماج قرارداده و قاتلان ددمنش و مدعیان کاذب دین اسلام با خون مظلومترین خلق خدا « افطار » نمودند.

 تروریستان شریر شرارت پیشه بین المللی اهالی بیگناه ملکی و پیروان مذاهب مختلف را از حق حیات محروم و خون و جنایت را بر خانواده ها مستولی ساخته اند.

 انچه جنایت کاران و قاتلان در مراکز مذهبی و تعلیمی در  دشت برچی ، کندز ، مزار شریف ، خانقاه دارالمان ، خوست ،ِ کنر ها  و انفجار در یک بس  در کابل انجام داده و باعث هلاکت زنان و کودکان ما گردیده اند ، تداوم همان جنایات سال‌های قبل است که بر اساس تمام معیار های مندرج در قانون جزا و میثاقهای بین المللی بحیث: 

 جنابت علیه بشریت و جنایت جنگی و ضد بشری و نسل کشی تعریف گردیده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در حالیکه مراتب نفرت و انزجار شدید خود را به عاملان ، قاتلان و حامیان شان  ابراز میدارد ، خواهان بررسی این حوادث خونین توسط هیات خاص سازمان ملل متحد می باشد و خواهان حضور  سارنوال موظف محکمه جزایی بین المللی ( ICC ) در افغانستان است.

 اظهرمن الشمس است که خلای بزرگ حقوقی ، بحران مشروعیت ، فقدان حاکمیت قانون و ناکامی طالبان در تشکیل دولت  مشروع  و وسیع الابنیاد و همچنان تقدیس از انتحاری ها ،  فخر بر حوادث خونبار گذشته زیر نام « استشهادی » و حضور متهمان شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد بحیث مسؤلان ارگان‌های امنیتی،  زمینه ساز وقوع جنایات خونین در کشور می باشد.

 با وجودیکه  ”محرم صد شرف دارد ازین عیدیکه ما داریم “حلول عید را گرامی میداریم و از “ انقلاب امید ” پاسداری مینماییم که از قدیم گفته اند:

 عمر ظالم کوتاه و پایان شب سیاه سپید است.

 با حرمت،

 شورای رهبری انجمن

بنام خداوند حق و عدالت

 

فراخوان براى

 

انفاذ قانون اساسى و استمرار قوانين

 

۱۳حمل ١٤٠١ شمسى مطابق  ۳ اپریل ٢٠٢٢ ميلادى

 بیشتر از هفت ماه از سقوط دولت جمهوری اسلامى( ناقض اركان جمهوريت ) و تصرف نظامی قدرت بوسیله تحریک طالبان می گذرد .

 تعلیق قانون اساسی و سایر قوانین ، بحران بزرگ حقوقى و مشروعیت را بوجود آورده است . مصايب جانكاه کرونا ،  بیکاری و فقر افغانستان را درآستانه فاجعه عظيم بشرى قرارداده است.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به تعقیب اقدامات قبلی خویش بر مبناى حقايق اسفناك  و بدور از تصورات واهى از برجعاج اروپا ، باچنگ زدن به مصالح علیای افغانستان ، همراه با ساير نهاد ها اين فراخوان را به پيشگاه هموطنان عزيزو همچنان سازمان ملل متحد تقديم ميدارد ، تا قبل از سقوط به باتلاق جنگ هاى نيابتى ، كليدى ترين مسايل نجاتبخش را در بحث همگانی ملى مورد مباحثه قرار بدهيم .

 تجربه تاريخى مبين اين واقعيت است كه :

 مقابله با اين همه مشكلات فقط در وجود يك دولت مقتدر ملى ، مسئول و پاسخگو ممكن خواهد گرديد .

 مبرهن است كه ، چنين دولت در وجود قانون اساسى ، حاکمیت قانون وعدالت شكل ميگيرد .اين حاكميت قانون است كه راه را بسوى مشروعيت باز مينمايد. حق حاكميت ملى كه بر اساس ارزشهاى دينى و نورمهاى قبول شده بين المللى ازصلاحيت انحصارى مردم و منبع مشروعيت است ، تنها درپرتو قانون  میتواند اعمال گردد.

 حاكميت قانون چتر کلان برای تمام احاد ملت اعم از حکومت کنندگان و شهروندان و گذار جامعه به ثبات می باشد .

 مصلحت واقعى براى سلامت جامعه دروجود قانون عادلانه و تطبيق یکسان آن فراهم ميگردد .

 قانون صلاحيت های دولت و مكلفيت مردم را مشخص و حقوق و آزاديهاى شهروندى را تعریف مينمايد تا در پر تو آن منتقدان و مخالفان سياسى نظام به صورت مدنى انتقاد و مخالفت شانرا ابراز نمايند و از حقوق مشروع شان دفاع نمايند . بدينترتيب حاكميت قانون زمينه رفتن افغانستان را به صلح واقعى و پايدار، که  ما اکنون با آن فرسخ ها فاصله داریم وبامفاهيم ( مصؤنيت ، عدالت و ازادى ) تعریف ميگردد ، ممكن ميسازد .

 مسؤلان حکومت ديفكتوى طالبان با ترکیب تك گروهى، تک صنفی ، تک جنسیتی ، با شيوه تبعيضى وناقض حقوق شهروندى، طى بيشتر از هفت ماه ، تنظيم تمام امور را به صورت عام به شريعت اسلامى محول و حقوق و ازاديهاى مردم را به « ارزشهاى اسلامى و ملى » حواله ميدهند . اين استدلال عام و بظاهر « دینی و ملى » در عمل تفویض صلاحیت به مأموران است تا بر وفق مراد و بر حسب برداشت شان ازين مفاهيم با مردم برخورد نمايند ، كه درعمل باعث نقض خشن حقوق و آزادى مردم گرديده است ، که روزمره ما شاهد حوادث ناگوار تعرض بر کرامت انسانی ، زندانی ساختن  زنان و بانوان ، ژورنالستان و  فعالان مدنی ، لت وکوب ، قتل ها و تا ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران و تحریم جشن هاى ملى و عنعنوى نوروز وسال می باشيم .ا

 بر عكس قانون وتطبيق آن جلو خود سرى ها و كشتن و بستن ها بر اساس ارشاد و فتوای اين و آن مفتى را ميگيرد . قانون کرامت معنوى و حق حيات انسان را حمایت مينمايد .

 حاكميت قانون ركن اصلى تحديد قدرت خود كامه است كه به حقوق و آزاديهاى شهروندان معنى مى بخشد و حامی وحافظ ارزشهاى متعالى و حقوق بشر مى باشد .

 سخن شاعرمعروف و وطنخواه ، گل پاچا الفت در تعبیر حاکمیت قانون ، درخور توجه است :

 که می څوک په لخته ووهى ظالم دئ

 که قانون می غوڅوى سر عدالت دئ

 سوال اساسى اين است كه :

 اگر واقعأ ارزشهاى اسلامى و ملى مطرح است ،  پس چرا به تاريخ قريب به چهارده قرن اسلامى و اسلام متساهل وبيشتر از يك قرن تجربه قانونگذارى افغانستان تمكين نميگردد كه همه اسلامى و ميراث بزرگان و در صد سال اخيرمشروطيت مى باشند ؟.

 افغانستان در مجموع جهان اسلام دارایی اسلامی ترین و بهترین کد های مدنی و جزأ می باشد . قانون مدنی که براساس مذاهب مختلف دین مقدس اسلام در ( ۲۴۱۶ ) ماده تدوین گردیده ، به تاييد و اعتراف مراجع بز رگ اسلامى ومنجمله جامع الأزهر  از خوبترین قوانین مدنى جهان اسلام مى باشد .

 دراین قوانین حقوق و آزادی‌های تمام مردم ، اعم از زن و مرد،  به صورت مشروح تعریف گردیده است .

 البته طرح سوال قانون اسلامى و غير از آن در جامعه اسلامى افغانستان كار دشمنان تاريخى كشور ما است كه نميخواهند و مانع گذار وطن ما بشاهراه ترقى مى باشند .

 درين يك قرن اخير هيچ قانون مغاير اصول دين مقدس اسلام در افغانستان نافذ نبوده است . در قوانين اساسىی  این قيد وجود دارد و به صراحت حكم مينمايد كه :

 " در افغانستان هیچ قانونی مغاير اساسات دين مقدس اسلام وضع نمیگردد “.

 در قرن (۲۱ ) قانون اساسى پل وصل افغانستان با جامعه بين المللى و سازمانهای بزرگ اقتصادی و فرهنگی جهان ومعرف قانون مدار بودن دولت و تعهد افغانستان به منشور سازمان ملل متحد و ميثاقهاى جهانی می باشد كه به آن الحاق نموده است .

 متاسفانه درين مدت ، « جامعه بين المللى » با تمام مسؤليت اخلاقى ( Moral obligation ) در قبال افغانستان وتراژيدى خونبار آن ، هيچگاهى بر انفاذ قانون اساسى و يا تعهد حکومت ديفكتوى طالبان به منشور سازمان ملل متحد ،تاكيد جدى نكرده است و پيوسته با تداوم سياست هاى كجدار و مريز از « حكومت همه شول » صحبت مينمايد كه دراذهان  ما همان شركت سهامى و كليپتوكراسى دهه اخير را تداعى مينمايد .

 حكومت واقعى فراگير در افغانستان در وجود قانون اساسى و تفكيك دقيق قواى ثلاثه ميسرميگردد تا دروجود حكومتدارى خوب زمينه اشتراك بهترين اشخاص شايسته و متخصص ، از اقوام و مناطق مختلف در قدرت و اداره دولتى فراهم گردد .

 مبرهن است كه كشور هاى همسايه، منطقه و قدرتهاى كلان و رقيب بين المللى با تشخيص و بر اساس منافع خود با افغانستان تعامل و معامله مينمايند و اين بحرانات حقوقى و فقدان مشروعيت در افغاانستان  آنانرا متضرر نمى سازد . قربانی اصلى تداوم اوضاع ناهنجار مردم مظلوم ما است .

 بدينرو :

 بخاطر پرداختن به اساسى ترين «شاه كليد » معضله افغانستان و براى دستيابى مردم بحقوق حقه و آزاديهاى مشروع شان موارد اتى مطرح ميگردد :

 - حکومت ديفكتوى طالبان و مجلس الوزراء ان بايد طى اعلاميه رسمى :

 استمرار قانون اساسى قبلى را با تعطيل بعضى فصول و مواد آن و قوانين قبلى بشمول قانون مدنى و کد جزأ را اعلام و تمام موسسات دولتى را مكلف برعايت آن بسازند . ( هرگاه به استمرار قانون اساسى قبلى ملاحظات وجوددارد، قانون اساسى سال ( ١٣٤٣ شمسى را با تعدیل بعضى فصول و احكام آن نافذ نمايند

 انفاذ قانون اساسى ( موقت ) فرصت انرا مساعد ميسازد تا مردم در بحث همگانى ملى به رژيم دلخواه سياسى شان ، با تدوين قانون اساسى موافقه نمايند .

 طالبان اكنون در برابر آزمون بزرگ و سرنوشت ساز قرار دارند

 • تمكين به مصالح علياى افغانستان ، ارزشهاى ملى ، دين و آيين مردم و انفاذ قانون اساسى و حاكميت قانون

 • و يا چسپيدن به برداشت قشرى بسيار متحجرانه و ايديولوژيك، زير نام شريعت من درآوردى منحصر بفرد خود شان .

 درک این نکته بسیار ضرور و با اهمیت است که منبع اصلی مشروعیت درداخل افغانستان است و با برقراری حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم رقم میخورد.

  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا درتفاهم واشتراك مساعى با نهادها و ذوات گرامى باتقديم اين فراخوان از تمام :

 مدافعان حقوق و آزاديهاى مردم ، مدافعان حقوق زنان ، نهاد هاى مدنى و سياسى ، پاسداران حاكميت قانون دعوت مينمايد  تا به چنگ زدن به مصالح علياى افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم ، در یک حی على الفلاح تاریخی ورستاخیز عظیم مدنی ، انفاذ قانون اساسى واستقرارحاكميت قانون را كه زمينه ساز تحقق حق حاكميت ملى و حقوق شهروندی است ، بمثابه خواست مشترك و مبرم داعيه همگانى ملى و جهانى در سر خط كار خود قراردهيم .

 ما ازجامعه جهانى و سازمان ملل متحد مطالبه مينماييم ، تا اين خواست برحق و مشروع ما را بمثابه پيشرط تعامل وبرسميت شناختن حكومت دفكتوى طالبان مطمح نظرداشته و براى تحقق آن مساعى جميله شانرا مبذول فرمايند .

 با حرمت

  لست و نامهای نهاد های که  پیشتیبانی و دفاع  خویش رااز فراخوان انجمن حقوقدانان افغان در اروپا اعلام نموده اند.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

   انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - شورای جهانی افغانها در خارج کشور

 - اجماع بین المللی بیرون مرزی  زنان افغانستان

 - شورای افغانان مقیم دنمارک

 - په اروپايی هیوادو کی دافغانانو ښځو شورا

 - په اروپا کی دافغانانو جرگه

 - اتحادیه انجمن های افغانها در هالند

 - انجمن افغانها در سویدن

 - انجمن همبستگی زنان افغان در هالند

 - حرکت ملی خط سوم

 - کمیته صلح برای افغانستان ( امریکا )

 - مجمع عدالت اجتماعی مردم افغانستان

 - - همایش زنان افغانستان  در اروپا

 - شورای سراسری زنان افغانستان  در  هالند -انجمن همبستگی زنان در هالند

 - نهاد همیاری زنان در هالند

 - نهاد کار با زنان در شهر ایندفن هالند

 - شعبه کار با زنان انجمن مهاجران در هالند

 - کانون خانه وخانواده در هامبورگ المان

 - نهاد ابتکار زنان در هامبورگ

 - انجمن فرهنگی زنان شهر هانور المان

 - انجمن بین المللی  زنان در فراکفورت

 - اتحادیه افغانها ( شهر بریمن المان )

 - نهاد کار با زنان در مونشن

 - مرکز اموزش حقوقی  زنان  در افغانستان

 - اتحادیه افغانها در فرانسه شهر لیون

 - نهاد ابتکار زنان در فلند

 - نهاد کار با زنان در ناروی

 - نهاد کار با زنان مهاجر  افغان در تاجکیستان

 - نهاد کار با زنان در استرالیا

 - نهاد کار با زنان  اتحادیه افغانها در بلجیم

 - نهاد کار با زنان اتحادیه افغانها در اطریش

 - مجله بانو ( اطریش )

 - مرکز دادخواهی افغانها ( مدا )

 

- بورد مشورتی افغانها ( آب )

 - رادیو - تلویزیون وطن ( المان ) 

 - تلویزیون بهار ( امریکا )

 - برنامه پندار ها و‌گفتار ها

 - دریچه بهار ( هامبورگ )

 -  نماینده گی  تلویزیون بهار در دانمارک

 - دافغان غژ رادیو ( دنمارک )

 - رادیوی ندای وطن ( دنمارک )

 - سپورغی ویب پانه ( دنمارک ) 

 - هيات دبیران سایت اجتماعی و سیاسی حقیقت

 - افغان ولس کلتوری تولنه ( اطریش )

 - اتحادیه ملی همبستگی افغانها ( اطریش )

 - وطندوستان ملی گرا ( المان )

 - نهاد انشاٌ

 - اتحادیه سارنوالان افغانستان

 - انجمن فرهنگی میهن ( سویدن )

 - انجنمن - فرهنگی میهن ( سویدن )

 -  د افغانانو تولنه ( بلجیم )

 - کانگرس ملی افغانستان

 -انجمن فرهنگی افعانستان ( بلجیم )

 -  انجمن خط سوم  ( بلجیم )

 - انجمن فرهنگی " خانه خورشید" ( بلجیم)

 -مجتمع فرهنگی افغان‌ها ( هامبورگ )

 -خانه افغان ( هامبورگ )

 -جرگه افغان‌های هامبورگ

 -فدراسیون ورزشی افغان‌ها در اروپا.

 -کانون زن و خانواده ( هامبورگ )

 -انجمن افغان ها در کشور بلا روس

 - په دنمارک کې دافغانانو ادبپالې ټولنې

 -  د دوستۍ ټولنه (د دنمارک ميشتو افغانانو ټولنه)

   -  د دنمارک ميشته کونړيانو فرهنگي ټولنه 

 - انجمن افغان ها در شهر نستویلد دنمارک

 - انجمن دوستی افغان - دانمارک (شهرکالینگ دنمارک )

 - انجمن ادکا یا زنان افغان دانمارک

 انجمن موسیقی مهاجر بلیغوپ ( دنمارک )

 انجمن فرهنگی افغان های شهر سلیاسه ( دنمارک

 په اروپا  هیوادو کی د افغانانو ښخو شورا

  لست و نام   شخصیت های علمی، - اکادمیک،  شخصیت های هنری و ادبی ،اجتماعی ،فعالان  مدنی و دفاع از حقوق بشرو فعالان حقوق زنان افغانستان که با ارسال پیامها از فراخوان انجمن پشتیبانی  شان را  ابراز و خویش را  با محتوای این سند  الحاق اعلام نموده اند.

  - محترم پوهاند دوکتور قاسم فاضلی پروفیسر در یونورستی پاریس ، حقوقدان و دیپلومات سابقه دار

 - محترمه بلقیس تابش حقوقدان واز فعالان سابقه نهضت زنان

 - محترمه صفیه حسابی حقوقدان و رییس پیشین حقوق شورای وزیران

 - محترم دوکتور سلیم مجاز استاد سابقه دار و معین اسبق وزارت عدلیه

 -  محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم کاندید اکادیمیسین اعظم سیستانی مورخ و نویسنده

 - محترم محمد اصف الم معاون اسبق ستره محکمه افغانستان

 - محترم استاد محق اسلام شناس متبحر و سفیر پیشین افغانستان در مصر

 - محترم استاد آرمان هنرمند پر آوازه و سابقه دار کشور

 - محترم درمحمد اشنا رییس شورای جهانی افغانها در خارج کشور ( مقیم استرالیا )

 - محترم پوهنیار بصیر دهزاد معاون و منشی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم استاد ملکزاده استاد سابق پوهنتون کابل کابل

 - محترم پوهندوی دوکتو محمد احسان فایز استاد سابق پوهنتون کابل

 -  محترم استاد نثاراحمد ، استاد سابق پوهنتون کابل

 - محترم پوهنوال احمد علی دهپورسابق استاد پوهنتون کابل

 -محترم  پوهنوال  عبدالقادر سابق  استاد پوهنتون کابل کابل

  - محترم استاد صنعت الله بسام استاد سابق انتسیتوت علوم اجتماعی

 - محترم دوکتور حبیب منگل  فعال سیاسی

 - محترم دوکتور غلام نبی روشنمل

 - محترمه دوکتور نظیفه توخی اقتصاد دان و مولف چند کتاب علمی

 - محترم عبداله نوابی ( شادکام ) استاد سابقه دار معارف و هنرمند

 - محترمه عفیفه ازادزوی معاونه انجمن ح - محترم عبدالواسع غفاری حقوقدان سابقه دار و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  قوقدانان افغان در اروپا

 - محترم داکتر احمد ناصر سرمست

 بنیان گذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان

 - محترم صمد ازهر سفیر پیشین در هندوستان

 - محترم قضاوتپوه سخی صمیم عضو اسبق ستره محکمه افغانستان و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم دوکتور نوراحمد خالدی مولف آثار و کارشناس مسایل افغانستان

 - محترمه لیلا ابراهیم حقوقدان سابقه دار و عضو هیات رهبری انجمن

 - محترم اصغر خیل منگل رییس جرگه افغانان در اروپا

 - محترم سخی میرباز وکیل مدافع در کشور بلجیم و عضو هیات رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترم فرید ظریف حقوقدان و دیپلومات ارشد بین المللی

 - محترم عنایت نبیل بارکزی حقوقدان و سفیر سایق افغانستان در کشور شاهی هالند

 - محترم پوهاند  احمد شاه جلال استاد سابق دانشگاه کابل

 - محترم پوهاند دوکتور محمد یونس طغیان استاد سابق دانشگاه کابل

 - محترم صدیق کاوون حقوقدان و شاعر

 - محترم دوکتور ملک ستیز کارشناس ارشد روابط بین المللی

 - محترم احمد سرور سفیر پیشین افغانستان در هندوستان

 - محترمه زرغونه ولی فعال فرهنگی و

 مسوول اجماع بین المللی زنان افغانستان بیرون مرز

 - محترم قاضی لودین دانشمند متبحر علوم اسلامی

 - محترم صفر خواریکش ژورنالیست سابقه دار ، شاعر و نویسنده

 - محترمه دوکتور عالمه فعال نهضت زنان

 - پوهندوی عبدالسمیع روشنگر  استاد سابق پوهنتون کابل

 - محترم پوهندوی هارون یوسفی شخصیت فرهنگی و مسؤل برنامه ستدیوی ( ۱۹ )

 - محترم احمد مرید حقوقدان و هنر مند سابقه دار

 - محترم تیمور شاه سدوزی هنرمند سابقه دار

 - محترم عبد الاحمد فیض حقوقدان و قاضی سابقه دار

 - محترم همایون تاچ منشی شورای جهانی افغانها در خارج کشور

 - محترمه ناهید علومی فعال اجتماعی ، فرهنگی و مسؤل سایت زنان نخبه افغانستان

 - محترم میر عنایت اله آشفته مسؤل نهاد وطندوستان ملی گرا

 - محترم  طلا پامیر دوکتور حقوق بین الدول

 - محترمه سعیده طلوع فعال نهضت زنان

 - محترم قاسم اسمایی حقوقدان و فعال فرهنگی

 - محترم انجینیر احسان واصل 

 - محترم ذکی عدیل اقتصاد دان

 - محترم انجینیر نو جو

 - محترم قانونپوه اشرف رسولی

 - محترمه زرغونه عطا ژواک فعال حقوق زنان و ژورنالیست آزاد در اروپا

 - محترم سید طاهرشاه پیکارگر شخصیت سیاسی سابقه دار

 - محترم احد ترکمنی نویسنده و محقق

 - محترم هنر غیرت شخصیت سیاسی سابقه دار و شاعر

 - محترمه نجلا تیموری حقوقدان و مسؤل برنامه حقوق شهروندی در تلویزیون وطن

 - محترمه طوبا هاشمی حقوقدان و فعال اجتماعی

 - محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات پیشین ( رییس شورای افغانان مقیم دنمارک

 - محترم کریم حقوق ، حقوقدان و دیپلومات پیشین

 - محترم نارون ابوی دوکتور حقوق بین الدول

 - محترم اسد زمری حقوقدان و شاعر

 - محترم فتاح سکندری حقوقدان و شاعر

 - محترم امیر گران کارشناس مسایل افغانستان و دیپلومات پیشین

 - محترم ولی شاپور مسؤل اتحادیه انجمن های افغان در هالند

 - محترم فرید سیاوش پژوهشگر و مسؤل سایت زندگی

 - محترم صمد کارمند فعال اجتماعی و مسؤل دریچه بهار ( هامبورگ )

 - محترم ملک پرهیز شاعر و مسؤل سایت سپورغی

 - محترمه مستوره هاشمی نطاق و ژورنالیست سابقه دار

 - محترم حکیم حکیمی حقوقدان سابقه دار

 - محترم کریم بیسد

 - محترم اشرف شهکار فعال اجتماعی و فرهنگی

 - محترم ظریف استانکزی دوکتور حقوق

 - محترم تمیم ابوی مسؤل نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 - محترمه فیضیه جان هوسا معاونه جرگه افغانان در اروپا

 - محترم یوسف هیواددوست ژورنالیست و مسؤل د افغان غژ رادیو ( دنمارک )

 - محترم محمد حکیم امینی مسؤل رادیوی ندای وطن

 - محمد عیسی اسحاق زی

 - محترم نعمت اله تورکمانی

 - محترم عارف هاشمی

 - محترم غلام سخی ارزگانی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان

 - محترم اسداله ندیم کارشناس مسایل نظامی

 - محترم حیدر عدل دوکتور حقوق

 - محترم غفار گرامی مدیر مسؤل قبلی جریده رسمی و رییس  پیشین اداره امور پارلمان

 - محترم شهاب الدین سرمند فعال اجتماعی و سیاسی

 - محترم استاد غلام حسین رباب نواز 

 - محترم ولی محمد زیارمل فعال سیاسی

 - محترمه فرشته جان سیغانی،  حقوقدان و فعال سیاسی

  محترم روح الله توده ئی فعال سیاسی

 - محترم انجنیر آقا محمد نورانی فعال سیاسی

 - محترم عزیزالدین معارج مشاور حقوقی در لندن

 - محترم محمد عارف عرفان  تحلیلگر ، نویسنده و فعال سیاسی

 - محترم انجنیر عمر فیض  شخصیت فرهنگی و مدیر مسؤول سایت حقیقت

 - میر صابر شیبری حقوقدان

 - محترم فقیر محمد ودان  نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان

 - محترم احمد دستور حقوقدان

 - محترم حریف معروف حقوقدان

 - محترم سلیمان محمود حقوقدان و دپلومات پیشین

 - محترم جمشید پایمرد مسئول رادیو- تلویزیون وطن

  - محترم سید معین الدین  حقوقدان و دیپلومات سابق

 - محترم ادریس اریب فعال سیاسی

 - محترم سراج ادیب پژوهشگر

 - محترم عبدالغنی احمدی

 - محترم خلیل رومان نویسنده و تحلیل گر سیاسی

 - محترم نجیب شمال فعال اجتماعی و سیاسی

 - محترم فرید شیرزی حقوقدان و دیپلومات پیشین

 - محترم دستگیر صادقی نویسنده و پژوهشگر مسایل افغانستان

 - محترم خیر محمد سلطانی معین پیشین وزارت مالیه

 - محترم احمد جان مانو نویسنده

 - محترم صدیق ننگ شاعر

 - محترم جمال افغان یوسفی شخصیت اجتماعی

 - محترم محب اله محب حقوقدان سابقه دار

 - محترم عبدالغنی هدفمند شخصیت سیاسی سابقه دار

 - محترم دکتور شفیع صدیقی.

 محترم احمد شاه قادری.

 محترمه محسنه کوهستانی

 محترم انجنیر سلیم صابری

 محترم میر یحیی محمود دیپلومات سابق.

 دگروال سید عارف هاشمی.

 محترم سید صلاح الدین امین.

 محترم امرالله همرزم.

 محترم مسجدی هیوادمل.

 محترم محمد ناصر سهاک.

 محترم عبدالاحد اندر.

 محترم داکتر احمدالله قادری.

 محترم شاه محمد سلطانی.

 محترم رجب کاظمی.

 محترم محمد ناصر ارین

 محترم محمد ولی لودین.

 محترم عبدالوهاب ارین.

 محترم انجیر محمد عارف سادات.

 محترم نظام غیاثی.

 محتر پرویز شمیم.

 محترم نجیبالله روفی   

 نیک محمد سلطانی

 محترم نورالحق احمدزی حقوقدان سابقه دار

 - محترمه ملالی لیوال فعال نهضت زنان

 محترمه زبیده روشنا .

 محترم نور شمس .

 محترم عبدالله اعظمی .

 محترم عزیز وفاق .

 محترم سلیم سلیمی .

 محترم فرید اشرفی .

  محترم ابراهیم میر .

 محترم عبدالقدیر کارا حقوقدان سابقه دار

 محترم نبی کوشا .

 محترم مسجدی هیواد مل .

 محترم خان آقا سعید .

 محترم امان مستان .

 محترم نور آقا ولیزاده .

 محترم سراج پتان .

 محترم نبی نورزی .

 محترم حفیظ امید .

 محترم سرور ساعی .

 محترم عزیز احمد مهیا .

 محترم اعظم شهیم .

 محترم آصف کاکړ .

 محترم عبدالرحیم .

 محترم محبالله محب .

  محترم نجیب حمید .

 محترم کریم وفا .

 - محترم فضل الرحمن پاڅون حقوقدان سابقه دار

 - محترم گل احمد بازساز  حقوقدان سابقه دار

 - محترم محمد عارف عرفان

 - محترم صلاح الدین صمیم.

 - محترم محمد فرید صافی ،

 - محترم داکتر رحیم رامشگر.

 -  محترم محبوب جان احمدزاده .

 - محترم محمد عیسی اسحاق زی

 - محترم محمد شریف فولاد

 - محترم احمدالله بخشی ،

 - محترم داوود نیکزاده،

 -محترمه کبرا دستگیر زاده ،

 - محترمه مرضیه مسجدی فعال حقوق زنان واطفال

 یاداشت:

 فهرست مکمل نهاد ها  و ذوات گرامی موافق به این فراخوان در سایت حقوق به نشر میرسد.

 نهاد های محترم و اشخاص محترم که  بعد از نشر این فراخوان را تائید مینمایند، اسم و نام نهاد شان را به سایت حقوق بفرستند. 

 تعداد زیاد از احزاب سیاسی لطف فرموده ، موافقت شان را با این فراخوان ابراز نموده اند که متآسفانه بنا بر نا مشخص بودن قانون احزاب سیاسی از ذکر نام  آنان اجتناب صورت گرفته است.

 

 

هشتم مارچ را گرامی میداریم

 

هشتم مارچ بمثابه روز بين المللى همبستگى زنان جهان كه در تاريخ مبارزات زنان جهان سابقه طولانى دارد ، بر اساس فيصله سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى زن از طرف تمام كشور ها و مردمان مدنى و عدالتخواه جهان تجلیل میگردد .

 متاسفانه امسال ما ازين روز خجسته در شرايط تجليل مينماييم كه جنگ، این خونین ترین و سیاه ترین برگه تاریخ ،  مقدرات جهان را  رقم میزند و ناقوس های تهدید بیسابقه  خطر وقوع جنگ ذروی هست و بود بشر را تهدید مینماید .

 در افغانستان با تسلط طالبان ،سقوط نظام دولتى و اسقاط قانون اساسى خلاى بزرگ حقوقى و بحران مشروعيت مستولى است و كشور در استانه فاجعه بزرگ بشرى قرار دارد.

 چنانچه در تمام سالهاى جنگ و تجاوز زنان قربانى اصلى بودند ، درين  حدود هفت ماه تسلط طالبان زنان آماج اساسى اهداف قرون وسطايى و زن ستيزی آنان قرار گرفته اند . نوعى از اپارتايد جنسى بر زنان اعمال و با وجود اعتراضات گسترده در داخل و خارج كشور ، زنان از اشتراك فعال در حيات سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى باموانع بزرگ مواجه مى باشند.

 طالبان این حلقه  جهل و تاریکی در برابر تنور و ابتدایی ترین حقوق انسانی  زنان ،بخاطر تمثيل سياست زن ستيزانه شان ، وزارت زنان را حذف و تعمير انرا به مركزاداره جنجالى امر بالمعروف شان سپرده اند.

 بيشتر از نيمی از پيكر جامعه در حالى از حقوق و آزاديهاى شان محروم گرديده اند كه مقابله با تمام مصايب بزرگ ومنجمله مصيبت فقر ، بدون سهمگيرى فعال اين بزرگترين اكثريت جامعه  كه بخش وسيع ان عملآ سرپرستى هزاران فاميل های شهدأ را عهده دار مى باشند ناممكن مى باشد.

 قطع جنگ به معنى صلح واقعى و پايدار كه افغانستان فرسخ ها با فاصله دارد ، نمى باشد . صلح پايدار با مفاهيم ( ازادى ، مصؤنيت و عدالت ) تعريف ميگردد كه در كنار زدن زنان بمثابه بزرگترين بخش جامعه افغانستان فقط يك سراب مى باشد..

 گره زده حقوق زنان افغانستان با تسلط امريكا و كليپتوكراسى در دو دهه اخير و قيچى نمودن تاريخ پر افتخار حضورو مبارزه زنان در طول تاريخ كشور ، پلان هدفمند دشمنان تاريخى افغانستان است.

 دفاع از حقوق حقه و ازاديهاى مشروع زنان يك داعيه برحق انسانى و بزرگ ملى است كه خواست مدنى و قانونى تمام پاسداران صلح واقعى و مردان و زنان ازاده افغانستان و جهان مى باشد ، كه با دين و ايين افغانستان مطابقت داشته وميراث تاريخى و همچنان مترقى مشروطه خواهان بزرگ دريك قرن اخير و از زمان شاه امان الله است.

 در كشوريكه مادرزبان درى رابعه بلخى است و زنان شجاع همانند نازو انا و زرغونه انا و ... در ساختن تاريخ ان نقش داشته اند و صد سال قبل ملكه ثريا ارشاد النسوان را نشر و مكتب مستورات را تاسيس و هفتاد سال قبل موسسه نسوان  داشته و بيشتر از نيم قرن قبل ، زن وزير ، وكيل منتخب پارلمان و سناتور بوده است . كنون چرا در شاهراه سقوط قرار گيرد ؟

 و چرا بعد از حدود چهارده قرن مسلمانی ،  مجبور به پذیریش دساتیر به اصطلاح اسلامی مدارس  پاکستانی گردند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نميخواهد از برج عاج اروپا نسخه پردازى نمايد.

 بدينرو:

 بمثابه مدعى العموم مردم مظلوم و منجمله مدافع پيگير حقوق و ازادى زنان ، دستيابى بحقوق تمام مردم و زنان را درانفاذ عاجل قانون اساسىعدالت محور و استقرا حاكميت قانون پيشنهاد مينمايد .

 حقوق زن و مرد افغان در يك قرن اخير در شش قانون اساسى كه  با ارزشهاى دين مقدس اسلام مطابقت داشته است ،مسجل گرديده است.

 افغانستان از نيم قرن باینطرف دارايى یک كد مدنى مى باشد كه بر اساس ارزشهاى تمام مذاهب چهارگانه دين مقدس اسلام تدوين گرديده و به اعتراف و تاييد بزرگترين مراجع اسلامى جهان از بهترين قوانین مدنى در جهان اسلام می باشد .

 با همين استناد و استدالال حقوقى ، انجمن از تمام:

 پاسداران داعيه بزرگ انسانى و ملى حقوق زنان و تمام سازمانهاى زنان در داخل و خارج كشور صميمانه ميخواهد كه بخاطر تبجيل شايسته از هشتم مارچ روز جهانى زن،

 براى دستيآبى بحقوق و ازادى زنان بخاطر انفاذ قانون اساسى  و استمرار قانون مدنى كشور صداى شانرا متقرب ومشترك نمايند.

 مبارزات تاريخى زنان در طول تاريخ و استقامت زنان در تحمل تمام مصايب بيشتر از چهار دهه اخير و شجاعت بينظیر شان  در چند ماه گذشته از جاده های شهر کابل ، ولایات و تا … شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مبين اين حقيقت است كه:

 زنان افغانستان مستحق تكريم و حرمت مى باشند و بايد دولت دفكتوى طالبان كه مقروض مردم و زنان كشور مى باشند ، هر چه زودتر بحقوق زنان ، مادران و خواهران شان اعتراف نمايند .

 با تمام غبار های تاریک در مقیاس ملی و بین المللی با پاسداری از « انقلاب امید » روز مبارک زن را تبجیل  و مقام سترگ معنوی انرا تکریم مینماییم .

 هشتم مارچ به تمام زنان مبارک و پر میمنت باد!

 

با حرمت

 شوراى رهبرى انجمن

 مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

 

نشر کتاب   بحث  قانون اساسی و حاکمیت قانون

 

به سلسله نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در این هفته کتاب جدید تحت عنوان « بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون( جدل  تاریخی مشروعه و مشروطه ، مقابله با بحران حقوقی و  فقدان مشروعیت ) به شکل دیجیتال  نشر و در خدمت علاقمندان  قرار گرفته است .

 انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا همه ساله كنفرانس علمی  را تحت عناوين مختلف و مبرم براى کشور عزیز ما افغانستان   دایر مينمايد . در دو سال اخیر ،  بنابر شيوع وسيع وايروس كرونا ، تدوير كنفرانس های حضوری ممكن نگرديد.    برمبناى نظرات همسلکان عزیز  شوراى رهبرى انجمن تصميم اتخاذ نمود تا همانند سال پار مقالات پژوهشی خبره  گان حقوق و دانشمندان ورجاوند بشكل كتاب منتشر گردد .

 کتاب بحث قانون اساسی و حاکمیت قانون(جدل  تاریخی مشروعه و مشروطه ، مقابله با بحران حقوقی و  فقدان مشروعیت)»

 در واقع مبین محتوی  مجموع مقالات مندرج  می باشد که زوايايى مختلف موضوع را به بررسى گرفته است .

 اظهر من الشمس است  که صلح نياز اصلى مردم مظلوم و شرط بقاى جامعه است که کشور بعد از تحمل بيشتر از چهار دهه جنگ وخونريزى حق دارند و مستحق  نايل شدن به صلح   و قرار گرفتن گذار  به شاهراه ترقی  میباشد.

 در احوالیکه افغانستان در پسا سقوط نظام سیاسی و اسقاط قانون اساسی با بحران بزرگ حقوقی  مواجه است ودول دیفکتوی طالبان در فقدان مشروعیت ملی و بین المللی قرار دارد و خطرات سقوط اقتصادی ، قحطی در مقیاس ملی و وقوع فاجعه بشری حق حیات ملیونها افغان مظلوم را در شرایط کرونایی تهدید مینماید   که کشور ما درکشمکش  هاى تاريخى و كلان جيوپولیتيك منطقوى و بين المللى ودر تداوم همان  « بازى بزرگ » رقم میخورد  و افغانستان بعد از پانزدهم اگست سال پار عیسوی در موقعیت تحتالحمایه پاکستان قرار گرفته است  .

 هست و بود افغانستان در گرو استقرار  صلح واقعى و پايدار است که رمز بقای کشور بوده و با مفاهیم مصؤنیت  ، ازادی وعدالت تعریف میگردد .

 دستیابی به این مامول و مقابله با تمام مشکلات فقط در وجود یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ممکن میگردد و ایجاد همچو دولت در وجود حاکمیت  قانون و اعمال حق حاکمیت ملی متحقق میگردد که تا کنون « امارت اسلامى » طالبان منكرآن مى باشد .

  انجمن ما ، افتخار دارد كه مجموع این  مواردی چگونگی  گذار به صلح واقعى و پایدار ، بحث حاکمیت قانون و ضرورت انفاذ قانون اساسی بخاطر مقابله با بحران  حقوقی و مشروعیت و همچنان جلوگیری از سقوط  اقتصادی و فاجعه بزرگ بشری  بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق ، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت ،بازتاب يافته است  .

 کمال افتخار است که در کتاب حاضر نخستین نوشته از حقوقدان بلند مرتبت جناب پوهاند دوکتور محمد قاسم  فاضلی بنشر رسیده است که تاکید میدارد: ‌‌«صحبت از انفاذ قانون اساسی دوره مشروطیت صورت گرفته است که باید هرچه عاجل بخاطر چگونگی آن تدا    بیراتخاذ گردد و در غیر آن در فقدان حاکمیت قانون و نبود قانون اساسی هرگونه صحبت از صلح واقعی و پایدار ، ایجاد موسسات دولتی و شکل گیری یک دولت مقتدر  که بتواند با مشکلات جاری مقابله نماید ، سراب بیش نمی باشد .

 در احوالیکه افغانستان در پسا سقوط نظام سیاسی و اسقاط قانون اساسی با بحران بزرگ حقوقی  مواجه است ودولت دیفکتوی طالبان در فقدان مشروعیت ملی و بین المللی قرار دارد و خطرات سقوط اقتصادی ، قحطی در مقیاس ملی و وقوع فاجعه بشری حق حیات ملیونها افغان مظلوم را در شرایط کرونایی تهدید مینماید .

 انجمن ما ، افتخار دارد كه مجموع این  موارد ، چگونگى گذار به صلح واقعى و پایدار ، بحث حاکمیت قانون و       ضرورت انفاذ قانون اساسی بخاطر مقابله با بحران حقوقی و مشروعیت و همچنان جلوگیری از سقوط اقتصادی و فاجعه بزرگ بشری  بشكل مشروح در مقالات علمى و تحقيقى خبره گان حقوق ، استادان گران ارج و دانشمندان بلند مرتبت ،بازتاب يافته است  .

  شوراى رهبرى انجمن از استادان بزرگوار و دانشمندان ورجاوند كه به ندايى انجمن لبيك گفته اند ،مراتب سپاس و  قدردانى تقديم و خاطر نشان ميگردد ، كه نوشته هاى شان که مبین نظرات نویسنده است ، بدون هرنوع تصرف و « سانسور » بنشر رسيده است.

  كتاب توسط حقوقدان و فرهنگی گرامی جناب  قاسم اسمایی ویرایش یافته و به همت  جناب تميم ابوى مسؤل نشرات  انجمن اقبال نشر یافته است که از ایشان  صمیمانه سپاسگزاری میگردد.

 برای مطالعه کتاب میتوانید لینک  زیر را باز نمائید.

 http://www.hoqooq.eu/HK-300122/mobile/index.html

 

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۲ م.

 جمعه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱م.

 اعضای محترم انجمن، هم مسلکان عزیز و هموطنان ارجمند خارج از کشور،

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بدینوسیله  صمیمی ترین  تبریکات  خویش را بخاطر  آغاز سال نو عیسوی ۲۰۲۲ به شما و اعضای محترم خانواده های شما تقدیم میدارد.

 تجلیل از تعویض  سال  برای همه هموطنان ما در کشور های مختلفه جهان  که تقویم عیسوی  دارند، تجلیل و سپاسمندی از  سنن، عنعنه و ارزش معنوی مردمان است که ما و شما  با آغوش باز  آنها در مصئونیت  فزیکی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  زنده گی میکنیم .  ما با حفظ همه ارزش های معنوی و هویت خویش ،   باید با ارزش های مردم  این کشور ها منجمله تجلیل از سال جدید عیسوی  احترام نموده ، بحیث نمودی از یک پروسه همشروندی شدن  یکجا شریک گردیم.

 بجاست که ما در این روز که آخرین روز سال  است همه  موفقیت ها، افتخارات فردی و گروهی خویش را بحیث اقلیت افغان ، تجارب خوب و خوش سال گذشته را در ذهن تداعی نموده و سال جدید را به خاطر امید های جدید و ارزومندی های جدید ، برای خوشی و سعادت خود و خانواده و جامعه خویش ، به فال نیک گیریم.

 سال ۲۰۲۱ برای ما افغانهای خارج از کشور آنچه نبوده است که خویش را  بحیث انسان های دارای حق سعادت و خوشبختی  با همه خوشی ها   احساس کرده باشیم.  سال ۲۰۲۱  م.  سال پر از اضطراب، تشویش و ترس و خوف  ناشی از تسلط  ویراس کرونا،  تداوم  حالت رقتباز وطن  و خطرات بزرگ که جهان ما را مواجه ساخته است ، بوده است. 

  ما در این سال  تعدادی زیاد ی از هموطنان خویش را به اثر مصاب شدن به  ویروس کرونا  از دست داده ایم که  روان آنها را شاد و بهشت برین را جایگاه روح شان استدعا مینمائیم.

 ما به نسبت خطرات ناشی از تغیر سریع اقلیم   به مانند صد ها میلیون انسان ها با حرکات دفاع  محیط زیست و  پاکی هوای مملو از آفت  کثافت فضای  کره زمین ما  همسو میباشیم.

 علاوه با این رنج ها، یک سال گذشته در کشور مظلوم، قحطی زده  و دها مصائب دیگر ناشی از جنگ، اکنون  وطن در معرض یک توطئه  جدید شیطانی   بین المللی و منطقوی ، تنظیم شده و از قبل پلان شده قرار گرفته است که  عمال جهل و تاریکی یکبار دیگر بر سینه مردم ما  بر کرسی قدرت نشانده شدند.  آنهای که همه میدانها را برای تسلط قدم و بقدم طالبان باز کردند، اکنون با گناه های کبیره  و اعمال زشت و ضد وحدت ملی خویش ،  تا سرحد خیانت ملی  در تطبیق یک پروژه عمل نمودند ،  باز اعمال شان را یکی بالای دیگر میاندازند. گوئی فقط این ملت است که گنهکار و پاسخگوبرای یک اقلیت منفور ، فاسد  ، متجحر، ظالم ،  منادیان کلتور  وعقبمانده  قرون اوسطائی و بلاخره مجریان سیاست تفتیش عقاید  طراز  دیوبندی پاکستانی ، باشد. 

 با سقوط نظام و تسلط طالبان افغانستان در معرض  سقوط اقتصادی،  بحران اعتماد، بحران مشروعیت  قرار گرفته است. لغو قانون اساسی و تعلیق قوانین دیگر  افغانستان را به   خلای  بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت قرار داده که   ناشی از آن حق حیات  مردم  در معرض تهدید جدی قرار داده شده  است.   بدین لحاظ مساًله  استقرار حاکمیت قانون و اصل مشروعیت در دستور روز قرار گرفته است و انجمن در این راستا  تلاش مینماید.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در یکسال گذشته توانست از مجرای  وسايل انتر نتی و وسایل اطلاعات جمعی خدمات  مسلکی  رضاکارانه را در حد  امکانات خویش انجام دهد.  انجمن  به منبر قاطع  دفاع از حق و عدالت، حقوق زنان ، دفاع از ارزش های مدنی، حاکمیت قانون، دفاع از حق انسانی و مصئونیت هم مسلکان خویش بخصوص قاضیان و سارنوالان کشور که در معرض  تهدیدات جدی دستگاه طالبان قرار دارند،   قرار گرفته است. 

 انجمن با نشر برنامه های حقوقی  منجمله حقوق شهروندی،  طفل و خانواده  ، توضیح قوانین ، برنامه قانون اساسی و مردم مصدر خدماتی رضاکارانه حقوقی برای هموطنان خویش قرار گرفته است. انجمن توانست با اشتراک در کنفرانس های بین المللی  از موقف عدالت حقوقی،  منافع ملی و ارزش های ملی  دفاع نموده است و همچنان  ضمن ارسال نامه ها به زبانهای ملی و بین المللی ، مراجع بین االمللی مانند اورگانهای ملل متحد، شخص سرمنشی سازمان ملل متحد و محکمه عدات بین المللی  را از واقعیت های شوکه کننده مبنی بر جرایم قتل های هدفمند، ارتکاب جرایم مشدده  جنگی، جرایم علیه حقوق بشر و ضد انسان و انسانیت  در آگاهی  قرار داده  و خواهان  اقدامات جدی گردیده است.

 انجمن  دریک سال گذشته ناشر بهترین مقالات علمی حقوقی در سایت های  انترنتی  و سایت انجمن « حقوق» بوده است. اکنون افتخار بزرگ دارد که طی چند روز آینده  یک کتاب جدید  که مشتمل بر مقالات علمی و پژوهشی  است، را نشر و در معرض مطالعه و استفاده علاقمندان بخصوص نسل جوان کشور قرار دهد.

  همه افغانهای خارج کشور، به مانند هموطنان غمدیده و  نگون بخت ما از احساس مصئونیت و امید به یک آینده فارغ  ازمحرومیت های  بزرگ  محروم اند .

 هنوز هم تعداد از هموطنان ما از طریق راه های پر خطر و پر مشقت در مهاجرت بسوی اروپا در جستجوی مصئونیت اند و هزاران هموطن ما در کمپ های پناهجویان در شرایط فوق العاده دشوار و حتی غیر انسانی زنده گی مینمایند. آنها ماه ها و حتی سالها را در انتظار بدست آوردن حق پناهنده گی نشسته اند، که مایه تشویش و نگرانی انجمن ما نیز میباشد. حالت دلخراش پناهجویان افغان در میان سرحدات  روسیه سفید و پولند  که در معرض خطر یک آفت زمستان سرد  قرار دارند. پایان نیافته است.  انجمن  بدین مسآله تآکید مینماید که :

 «اپتدائی ترین حقوق انسانی برای پناهجویان افغان باید با مداخله کمیساریات ملل متحد در امور پناهنده گان باید تآمین گردد».

 علی الرغم همه معضلات ذکر شده، شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحت، سلامتی، عافیت و سعادت خانواده و سال۲۰۲۲را سال پر میمنت، موفقیت و کامگاری برای همه شما هموطنان عزیز آرزومندی دارد.

 

با احترام

  شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،

 میر عبدا لواحد سادات، رئیس  ‌انجمن

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناست روز جهانی مهاجران

 

۱۸ دسامبر۲۰۲۱م.

  روز جهانی مهاجرت  روز تجلیل از کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آن ها است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. هدف از تجلیل از این روز تآکید مجدد بر کسب کلیه حقوق مهاجران در سراسر جهان نیزمیباشد.  

 مردم افغانستان در بیش از چهل سال اخیریکی از بزرگترین  فیصدی مهاجران  در سطح جهان را تشکیل میدهد که به نسبت  جنگ  طولانی و فرسایشی، از روی اجبار، عدم مصئونیت جانی ، عدم اطمینان نسبت به آینده خود و خانواده های شان، راه مهاجرت را به کشور های دیگر برگزیده اند.  مهاجرت  ملیون ها هموطن ما در دوره های مختلف  و به نسبت عوامل سیاسی  ـ جنگی و عدم بهبود شرایط اقتصادی در کشور صورت گرفته است. هم اکنون صد ها هزار هموطن ما در کشور ایران بحیث کارگران در پائین ترین سطح درآمد وزنده گی قرار دارند.

 موج تازه مهاجرت  دها هزار افغان از ماه اگست امسال  بدین سو، با تسلط  دیکتاتوری خشن طالبان ،  بار دیگر آغاز و ادامه یک بحران مهاجرت هموطنان ماست که  در حالت عدم وضاحت  و اطمینان از سرنوشت و آینده شان  در کشور های مختلف بسر میبرند و در انتظار کسب اقامت و حق پناهنده گی  میباشند.  سلب آن حقوق حد اقل مردم ، بخصوص زنان کشور که طی سالهای اخیر شکل گرفته بودند،  یکبار دیگر با سیاست خشن و ضد ترقیخواهی طالبان  ، خود انگیزه انتخاب ترک  مآمن آبائی شان گردیده است.

 قرار معلوم دها هزار هموطن ما  هم اکنون در امارات متحده عربی، قطر ، ترکیه   تاجکستان  و حتی در کشور اندونیزیا در بی سرنوشتی قرار دارند.

 با آنکه بخشی از مهاجران افغان در تعداد از کشور های جهان از حق پناهنده گی برخوردار گردیده اند ولی  شرایط اقتصادی، اجتماعی  محدود از یک جانب و شکل گیری و تحرکات ضد خارجی و تبعیضی مانند فاشیزم نوین و سایر ایده ها و عملکرد های  تبعیضی از جانب دیگر، موقعیت حقوقی و اجتماعی آنها  را دشوار و در رده بندیهای  پائین اجتماعی قرار میدهد  که از این ناحیه محرومیت های اجتماعی را در این جوامع بر آنها تحمیل مینماید.

 آنجمن حقوقدانان افغان در اروپا متکی بر حقوق شناخته شده  بشری مسجل در کنوانسیونهای ملل متحد  بر این اصل حقوقی تآکید مینماید که باید  جامعه بین المللی ، با در نظر داشت وضعیت آسیب پذیر مهاجران افغان  که به طور فزاینده ای به طرف وخامت میگراید، باید تدابیر جدی و جدید برای خاتمه درد  پناهجویان افغان که در بی سرنوشتی بسر میبرند، از جانب کمیساری  سازمان ملل متحد  روی دست گرفته شود. باید  با حالت وخیم و غیر انسانی آنعده از هموطنان  ما که روی سیاست های غیر انسانی حکومت های پولند و رسیه سفید در بند  اسارت  قرار دارند و زمستان سرد زنده گی شان را در معرض  خطر یک فاجعه بشری قرار داده است ، نکته پایان گذاشته شود.

 انجمن نسبت به سرنوشت هزاران کادر متخصص و صد ها حقوقدان، قاضیان و سارنوالان  کشور که  یا در داخل کشور در خوف و هراس از قتل های هدفمند   قرار دارند و یا  در کشور های سومی  در انتظار انتقال  به کشور های امن و کسب حق اقامت پناهند گی  قرار دارند ، ابراز تشویش  و نگرانی  جدی خویش را ابراز مینماید.

  انجمن  با تکرار و تآکید  از سازمان ملل متحد و بخصوص کمیساریا ی ملل متحد در مورد پناهنده گان و سازمان بین المللی مهاجرت آی  او ام  و اعضای  اتحادیه اروپا  تقاضا مینماید تا با چشم بینا بر حالت رقتبار این هموطنان ما بنگرند و با گوش شنوا صدای  نا امیدی و بی اطمینانی و رنج های طولانی روانی آنها را بشنوند.

 خجسته باد  روز ۱۸ دسامبر زور بین المللی مهاجران

 

با حرمت

 شورای رهبرری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

 

فراخوان

 

بخاطر افشای فسادسالاران و استرداد پول بیت المال افغانستان

 نهم دسامبر از طرف سازمان ملل متحد بحيث روز جهانى مبارزه با فساد (International anti corruption day)، شناخته شده است. همه ساله درين روز، موسسات ذيربط ملى و بين‌المللى منجمله سازمان شفافيت جهانى، گزارشات شانرا پيرامون ميزان فساد در دولت‌ها و در ميان سياسيون و قدرتمندان به نشر مي‌رسانند.

 در دسامبر (٢٠٠٥ م) سازمان ملل متحد، كنوانسيون جهانى مبارزه عليه فساد را به تصويب رسانيد كه افغانستان نيز به آن الحاق نموده است .

 فساد كه يكى از معانى آن تباهى است، در واقعيت عامل تباهى مردم، جامعه و دولت مى‌باشد، از زمان افلاطون تا امروز در تمام اديان و انديشه‌ها مذموم و مطرود خوانده شده است. اين مرض مهلك جهانى تا سه فيصد عايد ناخالص جهان و ( ١،٥ تا ٢٠٠٠ ) مليارد دالر را در اختيار مفسدان قرار مي‌دهد.

 فساد در افغانستان نيز سابقه طولانى دارد و متاسفانه در دو دهه اخير با سرازير شدن ملياردها دالر و نقش منفى و مشوق « جامعه بین المللی » در راس ایالات متحده امریکا ، عام و نهادينه گرديد و تا جایی كه منابع ملى و بين‌المللى از "فساد نظام مند" و سيستماتيك صحبت نمودند.

 گسترش فساد باعث گرديد تا به عوض بازار آزاد، "بازار فساد"، بجاى ديموكراسى، كليپتوكراسى و به عوض دولت مقتدر ملى قانون محور و عدالت گستر ، "شركت سهامى طراز مافيايى" در كشور حاكم گردد. بدين ترتيب نام افغانستان با فساد عجين و شهره آفاق گرديد و در رديف‌بندى موسسات جهانى مقام اول را تصاحب نمود.

 سيگار (اداره بازرس ويژه امريكا براى بازسازى افغانستان) بارها از فساد وسيع در كار موسسات غربى و افغانى و از حيف و ميل در رقم كمك هاى (١٤٤) مليارد دالری امريكا شكايت نموده است.

 مقامات مختلف دولت افغانستان در دو دهه گذشته پيوسته از گسترش فساد صحبت مي‌نمودند و اما در عمل هيچگونه كار موثر در مقابله با آن انجام ندادند و قانون مبارزه با فساد مصوب پارلمان بروى كاغذ باقى ماند. اخبار مكاتب خيالى، پوليس خيالى و ... همه روزه پخش مي‌گرديد و تا جایی كه وزير ماليه در ماه مى سالجارى راز دزدى هفت تا هشت مليون دالر در گمركات كشور را افشا نمود.

 رسوب فساد در تار وپود اركان ثلاثه دولت و اشتراك بلندپايه‌گان و زور و زر سالاران در چور، چپاول و اشتراك در انواع فساد يكى از عوامل اساسى سقوط نظام قبلى پنداشته مى‌شود.

 زش‌ترين و خطرناك‌ترين نتيجه فساد، قطب بندى دهشت‌بار و مصنوعى طبقاتى در جامعه و فقر اكثريت مردم مى‌باشد.

 در حالي كه كمتر از يك فيصد جامعه به ملياردرها مبدل و به گنج‌هاى قارونى و قصرهاى فرعونى دست يافتند، حسب اعتراف رييس جمهور قبلى فقر دامنگير تا نود فيصد مردم گرديد. مظلوم‌ترين خلق خدا كه تمام مصايب جنگ چهل و شش ساله را متحمل گرديده اند، بايد در احوال شيوع كرونا و ده‌ها مصیبت جانكاه ديگر، بعد از دو دهه "باران دالر" بايد كودكان شانرا بخاطر زنده ماندن اعضاى خانواده به فروش برسانند!!!

 بعد از پانزدهم اگست و بقدرت رسيدن تحريك طالبان كه خلاى بزرگ حقوقى، بحران مشروعيت و فقدان دولت مسؤل و مورد شناخت بين‌المللى مطرح است و افغانستان در معرض تحريم و تعزيرات جهانى قراردارد. در چنين احوال ناهنجار خطر وقوع بزرگ‌ترين فاجعه بشرى هست و بود كشور و مردم را تهديد مينمايد. (٨ ، ٣١) مليون نفوس كشور در تحت فقر بسر مي‌برند و (١٣ تا ١٤) مليون انسان با قحطى مواجه است.

 جالب است كه اكثريت فساد سالاران، تيكه داران دين اند و طالبان نيز مدعى تطبيق اسلام ناب نوع خودشان مى‌باشند و هر دو افتخار مي‌نمايند كه: «كفار را شكست داده اند» و اما ، اين حديث پيغمبر بزرگ اسلام را فراموش نموده اند كه:

 فقر را دروازه كفر خوانده است!

 درين دوزخ فقر هيچ‌گاهى نشنيده ايم كه اربابان فساد، نيم فيصد پول شانرا به مستمندان بدهند و طالبان اين دروازه كفر ( فقر ) را گشادتر ساخته و وقوع و رفع آنرا هم بخداوند حواله مي‌دهند.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه مدعى‌العموم مردم مظلوم و مدافع مصالح علياى افغانستان بخاطر حداقل مرهم گذارى به مصيبت مردم ، فراخوان آتى را به تمام نهادهاى مدافع حقوق مردم مطرح مينمايد: