من عمِل صالحاً فلنفسه و من اَساء فعلیها

 سور‌ة الجاثیه آیه (۱۴ و ۱۵)

 سود و زیان اعمال خیر و شر به عامل آن بر میگردد

 ***

 شخصیت و حیثیت انسان درعملکرد های مثبت و منفی او متبارز و افراد بشر در اعمال خیرعُلو مقام ودر دنائتِ عمل، ذلت وفرو مایگی کسب می کند.

 ***

  تبیین و تصریح آیهٔ متذکره با وضاحت می رساند که: توصیه به اجرای اعمال شایسته و منع اعمال مضره به پیروان یک دین و آیین و یا یک جامعهٔ بخصوص منوط و مربوط نیست و بطور مطلق چگونگی نتیجهٔ کارکرد های خوب و بدِ انسان به عامل عمل آن بر میگردد.

 ولی حیثیت و ظرفیت انسان بعد از کسب قدرت بر مبنای اعمال او تثبیت و شخصیت او را بر جسته می سازد .

 بلی:مطلبی که من درین متن به آن تأکید دارم؛ حفظ (شخصیت و حیثیت) بعد از رسیدن به قدرت بر اثر کسب مقام و جایگاه است.

 قدرت و جایگاه اگر با موجبات حقوقی و اهلیت ودانش برابر با روحیهٔ قانون مُیسر گردد در مشروعیت آن گفت و گویی وجود ندارد.

 ولی اگرچنین مقام و منزلت به بهای راز های نهفته در پردهٔ ابهام وتاریک همراه باشد، باز هم در بدست آمدن قدرتُ و جاه، حرف و سخنی موجود نیست زیرا به هر ترتیب صلاحیت و قدرت مطلوب بدست می آید .

 مطلب اصلی درین راستا بر محورعملکردآنعده انسانهای می چرخد که پس ازتصرف قدرت برای خود ها جایگاه خوب و بدی تعیین می کنند و شخصیت و حیثیت  خود رادر جامعه معرفی می دارند و این شیوهٔ عمل و کار در دو طریقه مکتوم و مستور نهفته است که بعد از عمل هویدا میگردد .

  اگرتیپ اول این کتگوری: باتبارز صداقت و راستکاری شایستگی کردار خویش را به جامعه و مردم نشان دهد که او حاوی ظرفیت برازنده برای پیشبرد وظیفه و حفظ حیثیت و آبرو برای خود و کرسی متعلق بخود بوده است در حقیقت شایستگی و جایگاه قابل حرمتی برای خویش پیدا و با حفظ ظرفیت وشخصیت که معراج اخلاق و صفات انسانی است با شایستگی عمل خویش آن را در عمل ثابت و افتخارات فردی و اجتماعی کمایی کرده است.

 ***

 اگر با یک دید جامع طور واقع بینانه تیپ دوم اشخاصیکه ظرفیت و اهلیت خویشرا در زمان دستیابی بقدرت از دست داده و با ضعف معنویات انسانی به دنائت و فرو مایگی جوهر و صفات اصلی و معیار شخصیت خویشرا در پناه قدرت ویا جایگاه رسمی و غیر رسمی تنزیل و طور عریان در جامعهٔ انسانی با آنچه بوده است خود را ظاهر وبا اعمال منفی از قدرتِ بدست آمده استفادهٔ سوء واعتبار خویشرا بدست خویش نابود سازد و خود را منفور جامعه  گرداند چنین اشخاص دیگر مورد پذیرش جامعهٔ انسانی نیست.

 ***

  بیایید:  این موضوع را طور مختصر مؤجز با یک جمله خلاصه سازیم:

 ***

  (با کسب مناصب و قدرت حیثیت و شخصیت را قربان نکنید)

 

سخی صمیم.

۲۵ / ۷ / ۲۰۱۹