جهانیان قسمیکه می دانند مردم افغانستان با حضور دوباره طالبان در قدرت سیاسی روز های سخت و دشواری را سپری می کنند

طالبان تخطی های صریح از قوانین منشور ملل متحد و حقوق بشر در برابر مردم ما انجام می دهند

  اعم از ایجاد محدو یت ها در مقابل زنان و حذف شان بطور کل از مشارکت اجتماعی تحت نام اسلام

  محو آزادی بیان و دستگیر و شتم و شلاق ژورنالیستان

  بسته کردن رسانه های تصویری و شنوایی

  کوچ اجباری مردم شمال

  کشتار های دسته جمعی در تمام ولایات، قتل عام مردم ولایت پنجشیر و کشتار کارمندان دولتی سابق بخصوص نظامیان اردو و امنیت دولتی

  فرار مردم از کشور روز به روز اوجگیر است

  بیکاری و فقر مردم دست و گریبان هستند

  طالبان خواست ها و پیش شرط های جامعه جهانی را اعم از تامین حقوق زن، ایجاد حکومت مشارکت و رعایت حقوق بشر را جدی نمی گیرند.

طالبان مشروعیت داخلی و خارجی را تا حال کسب نکرده اند و هیچ کشوری تا به حال حکومت امارت را به رسمیت نشاخته است گ.

با بسته کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و و‌ دانشگاه های دخترانه زنان را به طور کل از جامعه حذف کردند.

اقتصاد کشور رکود کرده در حال نا بودی است فقر و تنگدستی سراسر کشور را فرار گرفته است

  فرار از کشور اوجگیر است

  طالبان به آزادی بیان، حضور زنان در مشارکت اجتماعی و ایجاد یک حکومت مشارکت باورمند نیستند

پیشنهادات ما برای حل بحران افغانستان به جامعه جهانی این است

۱- حمایت صادقانه جامعه جهانی از مردم افغانستان بخصوص زنان

 

۲- ایجاد و استقرار دولت ملی، اتحاد و همبستکی ملی، نظام مستقل مطابق خواست جهان امروز تامین دموکراسی مبنی بر مشارکت ملی بر پایه ی رستاخیز ملی دور از تعصبات زبانی و قومی

۳- تامین حقوق زن و حضور معنا دار شان در مشارکت اجتماعی که نیاز جامعه ماست

۴- افغانستان برای تامین صلح نجات از وضعیت اسفناک امروز

به همگرایی بین المللی، بین الا افغانی و بین المنطقوی نیاز دارد

۵- مبارزه علیه محو برنامه های داعیش و داعیش سازی که روز به روز در افغانستان گسترش می یابد که امروز مردم فقیر افغانستان هدف قرار می دهند فردا جهان را به مخاطره می اندازند

۶- نقش نهاد های مدنی، فعالین اجتماعی با اشتراک تمام اقشار در داخل و خارج کشور برای تامین ثبات دایمی و صلح پایدار ارزنده است که در قدم نخست پاید ثبات دایمی به وجود بیاید.

۷- راه اندازی گفتگو های ملی، میان افغانی در خارج کشور و راه اندازی کنفرانس های علمی و تحقیقاتی برای راه بیرون رفت افغانستان از بحران ارزنده است

۸- محو لانه های تروریستی و تروریسم در افغانستلن و مبارزه علیه مافیایی مواد مخدر

۹- افغانستان نخبه گان دلسوز و وطنپرست دارد که اکثریت شان در تعبید به سر می برند مورد توجه قرار گیرد از داشته های سنتی و فرهنگی شان ب ای رفا و اسایش مردم افغانستان استفاده شود

۱۰ - الترنتیف طالب در تمام نهاد هایکه جدید ایجاد شده است وجود دارد تا در مقابل جامعه جهانی پاسخگو‌ باشند

مانند مدافعان منافع ملی افغانستان که شخصیت های نیک نام و دست پاک دور از چور و چپاول این نهاد را رهبری می کند و از اعتبار داخلی بر خور دار هستند و تاثیر گذار که باید توجه کرد

 

۱۱- همدیگر پذیری و ایجاد یک نظام مردم سالاری که بستر مناسب به تمام مردم افغانستان باشد

۱۲- حمایت های اقتصادی برای مردم افغانستلن حتمی پنداشته می شود

۱۳ - تصمیم جامعه جهانی و‌تعهدات صادقانه شان در حمایت مردم افغانستان یکی از راه های بیرون رفت است

 

زرغونه ولی جرمنی 11.2023